โครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19

ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชนบางแห่ง ระบุว่า มีการทุ่มเงิน 1.4 ล้านล้านบาท ทำประกันให้แพทย์-พยาบาลสู้วิกฤต COVID-19  นั้น

​          แพทยสมาคมฯ ขอเรียนชี้แจงว่า ข้อความดังกล่าว อาจจะทำให้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากข่าวประชาสัมพันธ์ที่ได้เผยแพร่ออกไป จึงขอให้ข้อมูลตามข้อเท็จจริงในโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19  (คนข.)ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ดังนี้

1. แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตระหนักถึงภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเสี่ยงภัยของแพทย์และพยาบาลที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรค COVID-19 ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคนี้    ดังนั้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่แพทย์ และพยาบาล ที่ทำหน้าที่ดูแล รักษาผู้ป่วยเหล่านี้  แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ จึงได้อาสาเป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบในการมอบความคุ้มครองประกันชีวิตแก่แพทย์ พยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว โดยจะได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากการติดโรค COVID-19  รายละ 5,000,000 บาท ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ภายใต้การสนับสนุนจาก สภาการพยาบาลและสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย หรือจากองค์กรอื่น ๆ ดังที่จะแจ้งต่อไป  โดยประมาณการจากแพทย์ พยาบาลที่มีอยู่จำนวน 280,000 ราย  หากทุกท่านเข้าร่วมภารกิจ จะคิดเป็นทุนคุ้มครองรวมทั้งสิ้น 1.4  ล้านล้านบาท

2. บุคลากรทางแพทย์ที่ได้รับความคุ้มครองใน คนข. จะเป็นบุคลากรในสังกัดแพทยสภา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ที่ตนเองได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจดูแลผู้ที่ติดโรค COVID-19  

3. แพทย์และพยาบาลไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยแต่อย่างใด   ส่วนการดำเนินการหาเบี้ยประกันดังกล่าว แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ จะดำเนินการผ่านการระดมเงินบริจาคจากทุกภาคส่วนและภาคประชาชน ผ่าน SMS *948*1919*100# สำหรับการบริจาค 100 บาท และ *948*1919*10# สำหรับการบริจาค 10 บาท หรือท่านจะบริจาคเงินให้ คนข. นี้โดยโอนเงินเข้าบัญชี ใน นาม “แพทยสมาคม ฯ เพื่อโครงการสนับสนุนส่งกำลังใจให้นักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19”   ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่  เลขที่บัญชี 041-0-18080-7

แพทยสมาคมฯ จึงขอเรียนชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนทุกท่าน ในการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนในโครงการนี้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับแพทย์ พยาบาล ที่ทำงานด่านหน้าเพื่อต่อสู้กับวิกฤตโรค COVID-19 ในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณในความร่วมมือของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ทำไมต้องให้ไทยประกันชีวิตมอบความคุ้มครองประกันชีวิตในครั้งนี้

 

สาเหตุที่ให้บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบความคุ้มครองประกันชีวิตในครั้งนี้ เนื่องจาก

1. แพทยสมาคมฯ ไม่สามารถให้ความคุ้มครองประกันชีวิตแก่แพทย์ พยาบาลได้เอง เนื่องจากขัดกับ พ.ร.บ.ประกันชีวิต ซึ่งการรับประกันชีวิตต้องเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

2. ไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีความมั่นคง และมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ การประกันชีวิตให้กับผู้เอาประกันจำนวนมาก เนื่องจากเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกและแห่งเดียว ที่รับประกันชีวิตทหาร รวมถึงเป็นบริษัทประกันชีวิตที่รับประกันชีวิตแพทย์ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เมื่อปี พ.ศ. 2547

          สำหรับการรับประกันชีวิตแพทย์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี 2547 ที่ผ่านมา ไทยประกันชีวิตบริหารจัดการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบริหารแต่อย่างใด

3. การรับประกันชีวิตแพทย์และพยาบาลจำนวน 280,000 คนที่เป็นด่านหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19  หากรับประกันแบบรายบุคคลทั้งหมด จะต้องจ่ายเบี้ยประกันในจำนวนที่สูงมาก ไทยประกันชีวิตจึงพร้อมรับประกันชีวิตแบบประกันกลุ่ม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและไม่หวังผลกำไร ทำให้ไม่จำเป็นต้องจ่ายเบี้ยประกันในจำนวนที่สูง

4. หากบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  เจ้าหน้าที่ในโครงการนี้(คนข.)จะเป็นคนกลางในการจัดส่งรายชื่อบุคลากรดังกล่าวที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภา แพทยสมาคมฯ และสภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลฯ และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ ให้แก่ไทยประกันชีวิต เพื่อดำเนินการจ่ายสินไหมให้แก่ผู้รับประโยชน์ต่อไป

หลังโอนเงินบริจาคสามารถสอบถามหรือ confirm ได้ที่ 02 314 4333 คุณศุภธิดา (ในเวลาราชการ) 

 

แถลงข่าว สนับสนุนส่งกำลังใจให้ นักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19

วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ปี


ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภาและผู้อำนวยการ สำนักงานแพทยสมาคม ต่อกรณีของ โรคระบาด COVID-19 จากเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ที่เป็นปัญหาของสาธารณสุข ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ในขณะนี้ ได้ร่วมหารือกับคณะกรรมการบริหารของแพทยสมาคม เนื่องจากเล็งเห็นว่า แพทย์ ผู้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ เป็นกลไกสำคัญ ในการต่อสู้กับโรคร้ายอันมีแนวโน้ม ที่จะมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ในสถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน จึงมีภาระงานที่เพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งยังอยู่ในสถานะที่ มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ซึ่งมีโอกาสถึงแก่ชีวิตอย่างที่เห็นใน ต่างประเทศ

ขวัญและกำลังใจในยามนี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญ ในการที่จะ เพิ่มพลัง เพิ่มความเข้มแข็ง ให้กับแพทย์ในด่านหน้าทั่วประเทศ และเป็นที่มาของ "โครงการซื้อประกันชีวิตให้แพทย์ทั่วประเทศ"

ในเบื้องต้น ได้รับความร่วมมือ จากบริษัทไทยประกันชีวิต และ AIS ซึ่งมีความเห็นตรงกันในหลักการ และกำลังจัดทำรายละเอียดของโครงการ โดยหวังให้เป็นส่วนหนึ่ง ในการ นำพาประชาชนผ่านวิกฤตการณ์ ร้ายแรงของชาติในครั้งนี้สำหรับความคืบหน้า เราจะได้นำเสนอ ในโอกาสต่อไป

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เนื่องจากรายงานสถานการณ์ของโรค COVID-19 ในประเทศไทย พบว่า มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นค่อนข้างเร็วจากที่เคยพบวันละ ต่ำกว่าห้าราย เป็นวันละสิบกว่าราย ซึ่งต่อมาจะมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นและจะเป็นภาระทางการแพทย์ที่เพิ่มมากขึ้นจากงานประจำ

แพทย์และพยาบาลจะเป็นบุคลากรด่านหน้า ที่จะเข้ามาช่วยดูแลรักษาผู้ที่อยู่ภายใต้สังเกตการณ์ ผู้ป่วยติดเชื้อ รวมถึงผู้ป่วยหนักที่จะต้องช่วยกันรักษาอย่างสุดความสามารถในหออภิบาลในโรงพยาบาล

นอกจากจะต้องดูแลรักษาผู้ป่วยเหล่านี้แล้ว การดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID-19 แตกต่างจากการดูแลผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ตรงที่ว่า ต้องดูแลตนเองและผู้ป่วยรายอื่นมิให้เชื้อมาติดตนเองหรือแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นด้วย เท่ากับนำตนเองเข้ามาทำงานเพิ่มและเสี่ยงภัยเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นโดยแท้

แพทยสภาและแพทยสมาคมในฐานะที่เป็นองค์กรที่ดูแลแพทย์และเข้าใจพยาบาลที่ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่ร่วมกับแพทย์ จึงเห็นว่า หากการที่แพทย์และพยาบาลเข้ามาช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยโรคนี้ แล้วตนเองต้องติดเชื้อและเจ็บป่วยรุนแรงจนถึงกับต้องเสียชีวิตซึ่งเป็นการสูญเสียคุณค่าอย่างมหาศาลในวงการวิชาชีพ เราจะเยียวยาให้ขวัญกำลังใจกันอย่างไรในด้านเศรษฐานะ

ผมในฐานะนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งแก่บริษัทไทยประกันชีวิต เอไอเอส และ กสทช. ที่มาร่วมกันในโครงการที่จะสร้างขวัญกำลังใจแก่แพทย์ พยาบาลในการต่อสู้กับโรค COVID-19 ครั้งนี้

ศาสตราจารย์นายแพทย์ รณชัย คงสกนธ์ กล่าวว่า บุคลากรทางการแพทย์ถือเป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งแพทย์ พยาบาล วิชาชีพสุขภาพทุกวิชาชีพ ได้ทุ่มเทสรรพกำลังในการดูแลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะปัจจุบันต้องปฏิบัติงานภายใต้ความกดดัน ความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในการที่ต้องตรวจคัดกรอง ดูแลรักษาผู้ป่วย อีกทั้งมีความกดดันอีกมากจากสังคม ซึ่งผู้ป่วยมีความคาดหวังต่อบุคลากรทางการแพทย์ นำไปสู่การคุกคามต่อบุคลากรทางการแพทย์ ทำให้เสียขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ขอรบกวนสื่อมวลชนเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนต่อการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถ และเชิญชวนประชนชนช่วยกันส่งกำลังใจไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดๆที่สามารถทำได้ เพื่อเสริมสร้างกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ “แนวหน้า” ในการต่อสู้กับไวรัส Covid-19 ที่ทำงานอย่างหนัก เพื่อก้าวผ่านวิกฤตการณ์ COVID-19 ไปด้วยกัน

นายแพทย์ชัยวัฒน์ เตชะไพฑูรย์ กล่าวว่า ศึกครั้งใหญ่​หลวงมาก​ ข้าศึกประชิดคูเมือง​ ข้าศึกบางส่วนเข้าถึงใจกลางพระนครแล้ว​ แนวหน้าสู้​ศึก​ COVID-19 ทั้งแพทย์​พยาบาลต้องเผชิญหน้า​กับศัตรู​ร้ายที่หนักหน่วงที่สุดในชีวิตเพื่อนำความผาสุขกลับสู่คนไทยอีกครั้ง​ ศูนย์​สนับสนุน​นักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 ​จะประสานการสนับสนุน​วัสดุปัจจัยเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ​ประสิทธิผล​สูงสุด​ ทั้งแพทย์​พยาบาลเกือบสามแสนคนต้องทำงานเสี่ยงภัยเพื่อคนไทยทุกคน​ ทางแพทยสภา​ แพทยสมาคม​โดยการสนับสนุน​ของไทยประกันชีวิต​ กสทช​ ais true dtac ที่จะช่วยกันสนับสนุน​เพื่อออกกรมธรรม์​ประกันชีวิต​คุ้มครอง​แพทย์ ​6 หมื่นคน และพยาบาลกว่า 2 แสน 2 หมื่นคน​ที่ส่วนหนึ่งที่จะเสี่ยงภัยเข้าดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 ​ด้วย โดยถ้าทุนคุ้มครอง​ท่านละ 5 ล้านบาทก็จะคิดเป็นทุนคุ้มครอง​ทั้งหมดประมาณ​ 1.4 ล้าน ล้าน บาทเพื่อคุ้มครอง​แพทย์​พยาบาลทุกท่านที่ปฏิบัติงาน​ดูแลโรค​ COVID-19

ข้อแนะนำ เพื่อการเตรียมข้อมูล

  1. เตรียมรายชื่อ แพทย์ และ พยาบาลวิชาชีพ ที่มีการรับมอบหมายหน้าที่ให้ดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ใส่ข้อมูลใน sheet ของไฟล์ Excel

2. เอกสารรับรอง ว่าผู้มีรายชื่อดังกล่าว โดยระบุจำนวนรวม (แพทย์จำนวน...คน, พยาบาลจำนวน....คน)ได้รับมอบหมายให้ดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ลงนาม(เป็นลายเซนต์)โดย ผู้บังคับบัญชา หรือ หัวหน้าหน่วยงาน แล้วถ่ายรูปเอกสาร save เป็น file รูปถ่าย เช่น jpg

3. ทำความเข้าใจกับแพทย์-พยาบาล ที่มิได้มีรายชื่อในข้อ 1. ว่า แม้จะยังไม่มีชื่อในชุุดที่ลงทะเบียนมา แต่หากภายหลัง ได้รับมอบหมายหน้าที่เพิ่มเติม หรือได้อาสามาดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ก็ยังมีสิทธิ์รับการแจ้งชื่อ เพื่อพิจารณารับความคุ้มครองชีวิตได้ ซึ่งคณะกรรมการยินดีพิจารณาอย่างเหมาะสมที่สุด (รายชื่อที่ตกหล่นไป สามารถแจ้งเพิ่มเติมได้ ใช้แบบฟอร์ม แจ้งเพิ่มเติม)

  1. กรณีที่แพทย์-พยาบาล ที่มิได้มีรายชื่อในข้อ 1. แต่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน และ มีเหตุที่ได้รับการติดเชื้อ เนื่องจากดูแล หรือใกล้ชิดผู้ป่วย หรือ ผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยกัน ที่ยังไม่ทราบว่าเป็นผู้แพร่เชื้อในขณะนั้น แต่ พบภายหลังว่ามีเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 หัวหน้าหน่วยงานสามารถ ให้การรับรอง และส่งรายชื่อแพทย์-พยาบาล พร้อมผลการตรวจที่พบเขื้อนั้น คณะกรรมการยินดีพิจารณาอย่างเหมาะสมที่สุด
  2. เมื่อกรมธรรม์ เริ่มมีผลบังคับใช้ ให้ส่งข้อมูล พร้อมupload ไฟล์ในข้อ 1. และข้อ 2. ใน LINK นี้ ส่งมาที่โครงการ  ขณะนี้ยังไม่เปิดให้ส่ง
  3. รอการติดต่อกลับ เพื่อดำเนินการตามที่คณะกรรมการแจ้งไป

นพ.ชาติชัย  อติชาติ

ประชาสัมพันธ์ โครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19

26 มีนาคม 2563

คำถามสำหรับโครงการ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 1,295,145