โครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 14.07 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังโรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่โครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัยโควิด-19 (COVID-19) เพื่อจัดหาความคุ้มครองชีวิตให้แก่แพทย์ พยาบาลทั่วประเทศ พระราชทานหน้ากากผ้าซึ่งตัดเย็บจากผ้าลายกราฟฟิกทรงออกแบบจากแบรนด์ "สิริวัณณวรี แบงค็อก" (SIRIVANNAVARI Bangkok) เจลแอลกอฮอล์ แบรนด์ "สิริวัณณวรี แบงค็อก" (SIRIVANNAVARI Bangkok) และน้ำยาฆ่าเชื้อ แก่คณะแพทย์และพยาบาล เพื่อนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (Covid-19) ในโอกาสนี้ พระราชทานพระดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความทุ่มเท และเสียสละในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยจากโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (Covid-19)


 

 

ขั้นตอนของกระบวนการเข้าเป็นผู้เอาประกันภัยวงเงิน 5 ล้านบาทถ้าเสียชีวิตจาก COVID-19จากการทำงานเฉพาะแพทย์ พยาบาล
ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วย COVID19

1.ส่ง Group Application https://www.powr.io/form-builder/i/23537179#page

โดยหัวหน้า(ผอ.รพ.หรือผู้รับมอบหมายแต่สิ่งที่ upload จะมีไฟล์รายชื่อ และ ไฟล์ภาพการรับรองของหัวหน้าองค์กร) ส่งได้ตลอดระยะเวลาของโครงการ (1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564) แต่ควรก่อนเกิดเหตุเสียชีวิตของผู้สมัครเอาประกันในรายชื่อ

2.ส่ง Detailed Application   https://www.powr.io/form-builder/i/23538357#page

โดย แพทย์และพยาบาลแต่ละคน ที่ถูกส่งรายชื่อมา (เพราะเจ้าตัวต้องยินยอมพร้อมใจเป็นผู้เอาประกัน)  ส่งได้ตลอดระยะเวลาของโครงการ (1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 ไม่ว่าจะเคยตรวจพบว่ารับเชื้อมาแล้วหรือไม่    ท่านมีสิทธิในการสมัครเช่นเดียวกัน ตรวจสอบว่าได้สมัครแล้วจากหมายเลขบัตรประชาชนที่ SortID  ใช้เวลา Load ประมาณ 3-5 นาที 

3. คณะกรรมการอนุมัติรายชื่อให้เป็นไปตามกรมธรรม์ ซึ่งรายชื่อนี้จะอยู่ใน Approved List ตรวจได้จากหมายเลข ID ที่ Status Checking

ใช้เวลา Load ประมาณ 3-5 นาที  สามารถ ศึกษาหลักเกณฑ์สำคัญของกรมธรรม์ ได้จาก สำเนากรมธรรม์สำหรับผู้เอาประกันภัย COVID19

4. ผู้สมัครที่มีรายชื่อแล้ว ใน Approved List  จะถือเป็นผู้เอาประกันภัย อย่างสมบูรณ์เมื่อส่งเอกสารยืนยันบุคคลและภาพสำเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือการพยาบาล ทางแบบฟอร์มเดิม Detailed Application https://www.powr.io/form-builder/i/23538357#page

5. ถ้าผู้เอาประกันภัยติดเชื้อให้ส่งรายงานมาในฟอร์ม  Detailed Application  https://www.powr.io/form-builder/i/23538357#page

  อีกครั้ง พร้อมแนบเอกสารที่สำคัญ เพื่อเข้าสู่กระบวนการรวบรวมหลักฐานที่กำหนดในการคุ้มครองชีวิต ในช่วงที่เริ่มมีอาการควรแจ้งชื่อผู้ประสานงานและเบอร์โทร.ติดต่อ (เป็นผู้กระทำการแทนในกรณีฉุกเฉิน ในการส่งข้อมูลให้โครงการทราบ เพราะเมื่อเจ็บป่วยแล้วอาจไม่สะดวก)

 

 

หน่วยงานที่สมัครมาแล้ว เรียงตามอักษร

 

สถิติ

 

 

 

 

 

 

 

ทำไมต้องให้ไทยประกันชีวิตมอบความคุ้มครองประกันชีวิตในครั้งนี้

 

สาเหตุที่ให้บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบความคุ้มครองประกันชีวิตในครั้งนี้ เนื่องจาก

1. แพทยสมาคมฯ ไม่สามารถให้ความคุ้มครองประกันชีวิตแก่แพทย์ พยาบาลได้เอง เนื่องจากขัดกับ พ.ร.บ.ประกันชีวิต ซึ่งการรับประกันชีวิตต้องเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

2. ไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีความมั่นคง และมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ การประกันชีวิตให้กับผู้เอาประกันจำนวนมาก เนื่องจากเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกและแห่งเดียว ที่รับประกันชีวิตทหาร รวมถึงเป็นบริษัทประกันชีวิตที่รับประกันชีวิตแพทย์ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เมื่อปี พ.ศ. 2547

          สำหรับการรับประกันชีวิตแพทย์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี 2547 ที่ผ่านมา ไทยประกันชีวิตบริหารจัดการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบริหารแต่อย่างใด

3. การรับประกันชีวิตแพทย์และพยาบาลจำนวน 280,000 คนที่เป็นด่านหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19  หากรับประกันแบบรายบุคคลทั้งหมด จะต้องจ่ายเบี้ยประกันในจำนวนที่สูงมาก ไทยประกันชีวิตจึงพร้อมรับประกันชีวิตแบบประกันกลุ่ม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและไม่หวังผลกำไร ทำให้ไม่จำเป็นต้องจ่ายเบี้ยประกันในจำนวนที่สูง

4. หากบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  เจ้าหน้าที่ในโครงการนี้(คนข.)จะเป็นคนกลางในการจัดส่งรายชื่อบุคลากรดังกล่าวที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภา แพทยสมาคมฯ และสภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลฯ และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ ให้แก่ไทยประกันชีวิต เพื่อดำเนินการจ่ายสินไหมให้แก่ผู้รับประโยชน์ต่อไป

สามารถสอบถามเรื่องการบริจาค หรือการออกใบเสร็จ หรือ confirm ได้ที่ 02 314 4333 คุณคีตณัฐ (ในเวลาราชการ) 

 

 

แถลงข่าว สนับสนุนส่งกำลังใจให้ นักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19

วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ปี


ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภาและผู้อำนวยการ สำนักงานแพทยสมาคม ต่อกรณีของ โรคระบาด COVID-19 จากเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ที่เป็นปัญหาของสาธารณสุข ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ในขณะนี้ ได้ร่วมหารือกับคณะกรรมการบริหารของแพทยสมาคม เนื่องจากเล็งเห็นว่า แพทย์ ผู้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ เป็นกลไกสำคัญ ในการต่อสู้กับโรคร้ายอันมีแนวโน้ม ที่จะมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ในสถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน จึงมีภาระงานที่เพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งยังอยู่ในสถานะที่ มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ซึ่งมีโอกาสถึงแก่ชีวิตอย่างที่เห็นใน ต่างประเทศ

ขวัญและกำลังใจในยามนี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญ ในการที่จะ เพิ่มพลัง เพิ่มความเข้มแข็ง ให้กับแพทย์ในด่านหน้าทั่วประเทศ และเป็นที่มาของ "โครงการซื้อประกันชีวิตให้แพทย์ทั่วประเทศ"

ในเบื้องต้น ได้รับความร่วมมือ จากบริษัทไทยประกันชีวิต และ AIS ซึ่งมีความเห็นตรงกันในหลักการ และกำลังจัดทำรายละเอียดของโครงการ โดยหวังให้เป็นส่วนหนึ่ง ในการ นำพาประชาชนผ่านวิกฤตการณ์ ร้ายแรงของชาติในครั้งนี้สำหรับความคืบหน้า เราจะได้นำเสนอ ในโอกาสต่อไป

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เนื่องจากรายงานสถานการณ์ของโรค COVID-19 ในประเทศไทย พบว่า มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นค่อนข้างเร็วจากที่เคยพบวันละ ต่ำกว่าห้าราย เป็นวันละสิบกว่าราย ซึ่งต่อมาจะมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นและจะเป็นภาระทางการแพทย์ที่เพิ่มมากขึ้นจากงานประจำ

แพทย์และพยาบาลจะเป็นบุคลากรด่านหน้า ที่จะเข้ามาช่วยดูแลรักษาผู้ที่อยู่ภายใต้สังเกตการณ์ ผู้ป่วยติดเชื้อ รวมถึงผู้ป่วยหนักที่จะต้องช่วยกันรักษาอย่างสุดความสามารถในหออภิบาลในโรงพยาบาล

นอกจากจะต้องดูแลรักษาผู้ป่วยเหล่านี้แล้ว การดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID-19 แตกต่างจากการดูแลผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ตรงที่ว่า ต้องดูแลตนเองและผู้ป่วยรายอื่นมิให้เชื้อมาติดตนเองหรือแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นด้วย เท่ากับนำตนเองเข้ามาทำงานเพิ่มและเสี่ยงภัยเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นโดยแท้

แพทยสภาและแพทยสมาคมในฐานะที่เป็นองค์กรที่ดูแลแพทย์และเข้าใจพยาบาลที่ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่ร่วมกับแพทย์ จึงเห็นว่า หากการที่แพทย์และพยาบาลเข้ามาช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยโรคนี้ แล้วตนเองต้องติดเชื้อและเจ็บป่วยรุนแรงจนถึงกับต้องเสียชีวิตซึ่งเป็นการสูญเสียคุณค่าอย่างมหาศาลในวงการวิชาชีพ เราจะเยียวยาให้ขวัญกำลังใจกันอย่างไรในด้านเศรษฐานะ

ผมในฐานะนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งแก่บริษัทไทยประกันชีวิต เอไอเอส และ กสทช. ที่มาร่วมกันในโครงการที่จะสร้างขวัญกำลังใจแก่แพทย์ พยาบาลในการต่อสู้กับโรค COVID-19 ครั้งนี้

ศาสตราจารย์นายแพทย์ รณชัย คงสกนธ์ กล่าวว่า บุคลากรทางการแพทย์ถือเป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งแพทย์ พยาบาล วิชาชีพสุขภาพทุกวิชาชีพ ได้ทุ่มเทสรรพกำลังในการดูแลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะปัจจุบันต้องปฏิบัติงานภายใต้ความกดดัน ความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในการที่ต้องตรวจคัดกรอง ดูแลรักษาผู้ป่วย อีกทั้งมีความกดดันอีกมากจากสังคม ซึ่งผู้ป่วยมีความคาดหวังต่อบุคลากรทางการแพทย์ นำไปสู่การคุกคามต่อบุคลากรทางการแพทย์ ทำให้เสียขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ขอรบกวนสื่อมวลชนเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนต่อการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถ และเชิญชวนประชนชนช่วยกันส่งกำลังใจไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดๆที่สามารถทำได้ เพื่อเสริมสร้างกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ “แนวหน้า” ในการต่อสู้กับไวรัส Covid-19 ที่ทำงานอย่างหนัก เพื่อก้าวผ่านวิกฤตการณ์ COVID-19 ไปด้วยกัน

นายแพทย์ชัยวัฒน์ เตชะไพฑูรย์ กล่าวว่า ศึกครั้งใหญ่​หลวงมาก​ ข้าศึกประชิดคูเมือง​ ข้าศึกบางส่วนเข้าถึงใจกลางพระนครแล้ว​ แนวหน้าสู้​ศึก​ COVID-19 ทั้งแพทย์​พยาบาลต้องเผชิญหน้า​กับศัตรู​ร้ายที่หนักหน่วงที่สุดในชีวิตเพื่อนำความผาสุขกลับสู่คนไทยอีกครั้ง​ ศูนย์​สนับสนุน​นักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 ​จะประสานการสนับสนุน​วัสดุปัจจัยเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ​ประสิทธิผล​สูงสุด​ ทั้งแพทย์​พยาบาลเกือบสามแสนคนต้องทำงานเสี่ยงภัยเพื่อคนไทยทุกคน​ ทางแพทยสภา​ แพทยสมาคม​โดยการสนับสนุน​ของไทยประกันชีวิต​ กสทช​ ais true dtac ที่จะช่วยกันสนับสนุน​เพื่อออกกรมธรรม์​ประกันชีวิต​คุ้มครอง​แพทย์ ​6 หมื่นคน และพยาบาลกว่า 2 แสน 2 หมื่นคน​ที่ส่วนหนึ่งที่จะเสี่ยงภัยเข้าดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 ​ด้วย โดยถ้าทุนคุ้มครอง​ท่านละ 5 ล้านบาทก็จะคิดเป็นทุนคุ้มครอง​ทั้งหมดประมาณ​ 1.4 ล้าน ล้าน บาทเพื่อคุ้มครอง​แพทย์​พยาบาลทุกท่านที่ปฏิบัติงาน​ดูแลโรค​ COVID-19

 

ข้อแนะนำ เพื่อการเตรียมข้อมูล 

1.เตรียมรายชื่อ แพทย์ และ พยาบาลวิชาชีพ ที่มีการรับมอบหมายหน้าที่ให้ดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ใส่ข้อมูลใน sheet ของไฟล์ Excel ตามตัวอย่าง

2. เอกสารรับรอง ว่าผู้มีรายชื่อดังกล่าว โดยระบุจำนวนรวม (แพทย์จำนวน...คน, พยาบาลจำนวน....คน)ได้รับมอบหมายให้ดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ลงนาม(เป็นลายเซนต์)โดย ผู้บังคับบัญชา หรือ หัวหน้าหน่วยงาน แล้วถ่ายรูปเอกสาร save เป็น file รูปถ่าย เช่น jpg ตามตัวอย่าง

3. ทำความเข้าใจกับแพทย์-พยาบาล ที่มิได้มีรายชื่อในข้อ 1. ว่า แม้จะยังไม่มีชื่อในชุุดที่ลงทะเบียนมา แต่หากภายหลัง ได้รับมอบหมายหน้าที่เพิ่มเติม หรือได้อาสามาดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ก็ยังมีสิทธิ์รับการแจ้งชื่อ เพื่อพิจารณารับความคุ้มครองชีวิตได้ ซึ่งคณะกรรมการยินดีพิจารณาอย่างเหมาะสมที่สุด (รายชื่อที่ตกหล่นไป สามารถแจ้งเพิ่มเติมได้ ใช้แบบฟอร์ม แจ้งเพิ่มเติมมาภายในไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2563)

 1. กรณีที่แพทย์-พยาบาล ที่มิได้มีรายชื่อในข้อ 1. แต่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน และ มีเหตุที่ได้รับการติดเชื้อ เนื่องจากดูแล หรือใกล้ชิดผู้ป่วย หรือ ผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยกัน ที่ยังไม่ทราบว่าเป็นผู้แพร่เชื้อในขณะนั้น แต่ พบภายหลังว่ามีเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 หัวหน้าหน่วยงานสามารถ ให้การรับรอง และส่งรายชื่อแพทย์-พยาบาล พร้อมผลการตรวจที่พบเขื้อนั้น คณะกรรมการยินดีพิจารณาอย่างเหมาะสมที่สุด

  5.การที่หน่วยงานจะส่งรายชื่อผู้ที่มีการติดเชื้อในสังกัดมา ต้องแนบเอกสารให้ความยินยอม ให้สมัครรับการคุ้มครองประกันชีวิต จากบุคลากรผู้ติดเชื้อผู้นั้น นั่นคือ ถ้าข้อ 12 ท่านตอบว่าทราบชื่อผู้ติดเชื้อ จะต้องแนบภาพถ่ายเอกสารดัง >>ตัวอย่าง<<

 2.  

  ุ6.เมื่อกรมธรรม์ เริ่มมีผลบังคับใช้ (1 เมษายน 2563)ให้ส่งข้อมูล พร้อมupload ไฟล์ Excel และ ไฟล์ภาพลายเซ็นต์. ในแบบฟอร์มนี้ ส่งมาที่โครงการโดยหัวหน้าหน่วยงาน Group Application Form นี้ ส่วนผู้มีรายชื่อที่ถูกส่งมา ให้ส่งข้อมูลส่วนตัวด้วยตัวเองมาใน Detailed Application Form นี้

  7.รอการติดต่อกลับทาง email ที่ท่านแจ้งมา เพื่อดำเนินการตามที่คณะกรรมการแจ้งไป (กรุณาค้นใน mailbox หรือ promotion) ซึ่งจะส่งกลับเกือบจะทันที กรณี Approved แล้ว ให้ส่งสำเนาบัตรประชาชนและ สำเนาใบประกอบวิชาชีพ โดยวางในหน้าเดียวกันได้ตามตัวอย่างแต่ต้องให้ชัดเจนทั้งหมด

   

  8.สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานแพทยสมาคมฯ 02 314 4333 คุณคีตณัฐ หรือ 066 156 2528 นพ.ชาติชัย 


นพ.ชาติชัย  อติชาติ

ประชาสัมพันธ์ โครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19

26 มีนาคม 2563ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเองของผู้สมัครเอาประกันแต่ละคน ว่ารายชื่อเข้าระบบการสมัครหรือไม่ 
1.ต้องมีบัญชี gmail
2.ต้องดาวน์โหลด app ที่ชื่อ google sheet (มีใน play store และ app store)
3.คลิกที่ Update Detail Application

 

** 4.ท่านจะเปลี่ยนสถานะเป็น Approved Lists (ผู้เอาประกันภัย)

หลังจากการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการ 

 

การตรวจสอบให้ click ที่>> IDCheck<<ซึ่งตรวจสอบด้วยเลขบัตรประชาชน

(จะ Load ช้ามากเพราะข้อมูลจำนวนมาก ถ้าใช้

มือถืออาจมีการค้าง ควรใช้เครื่อง PC จะสะดวกกว่า )ถ้ามีข้อความว่า "Approved กรุณาส่งเอกสารเพิ่มเติมถ้ายังไม่ได้ส่ง" ขอให้เข้าใจว่าหมายถึงให้ส่ง Detailed Application มาอีกครั้งโดยครั้งนี้ แนบภาพถ่ายสำเนาใบประกอบวิชาชีพและสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย สามารถถ่ายหรือScanมาในรูปเดียวกันได้ ตามตัวอย่างข้างบน

ถ้ามีข้อความว่า "ติดต่อหน่วยงาน" ขอให้เข้าใจว่าหมายถึง
1.หน่วยงานยังไม่ส่งชื่อท่านมา หรือ ส่งมาไม่ครบ เช่นส่งแต่แพทย์ หรือส่งแต่พยาบาล  หรือ 2.หน่วยงานส่งชื่อมาเป็น  pdf แบบภาพซึ่งไม่สามารถค้นหาด้วย excel ได้  3.หน่วยงานส่ง format ที่ยากต่อการค้นหา เช่น ใส่คำนำหน้ามา(นาย นาง นส. นางสาว หลายรูปแบบ)บ้าง หรือ เว้นวรรคหลายช่องก่อนพิมพ์นามสกุล หรือ สะกดไม่ตรงกัน ทำให้ไม่ match โดยอัตโนมัติ  ซึ่งเราจำเป็นต้องใช้เวลา แก้ไข format   เนื่องจากมีผู้สมัครขณะนี้ประมาณ  2 หมื่นกว่าคน และ ทยอยมาเรื่อยๆ จึงอาจด้องใช้เวลาบ้าง ต้องขออภัยในความไม่สะดวก แต่ท่านสามารถสอบถามเร่งรัดกรณีเร่งด่วนมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้น ได้ตลอด

สายด่วน POSITIVE CASE (แพทย์ หรือ พยาบาล)

โทร.  066 156 2528 นพ.ชาติชัย

Visitors: 1,438,530