โครงการอุ่นใจเมื่อใกล้แพทยสมาคมฯ

 
 
 
โครงการอุ่นใจเมื่อใกล้แพทยสมาคมฯ (Patient Support Groups หรือ PSG)
ซึ่งประกอบด้วยคณะทำงานย่อย 9 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน

2. กลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง
 
3. กลุ่มผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

4. กลุ่มผู้ป่วย COPD

5. กลุ่มผู้ป่วยเปลี่ยนเข่า

6. กลุ่มผู้สูงอายุ

7. กลุ่มผู้ป่วย Bi-polar

8. กลุ่มโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง

9. กลุ่มอุณภูมิกายต่ำ
 
 
ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ของโรค และให้ผู้ป่วยและครอบครัวที่ได้รับการรักษาและดูแลที่ดีได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์กับผู้ป่วยและครอบครัวอื่นๆ เกิดความเข้าใจในกระบวนการรักษาพยาบาล ที่สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของแพทย์และผู้ป่วย ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันก่อนเกิดโรค ต่อสาธารณชน
งานนี้มีระยะเวลา2ปี ภายใต้การนำของนายกแพทยสมาคมฯท่านปัจจุบัน ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์
 
 

 

Website

Social Feed Page อุ่นใจเมื่อใกล้แพทยสมาคมฯ
โครงการอุ่นใจเมื่อใกล้แพทยสมาคมฯ ได้จัด Facebook Live เรื่องควรรู้เกี่ยวกับยาและสมุนไพร กับโรคไต เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ที่ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์
งานแถลงข่าวแรกในโครงการ อุ่นใจเมื่อใกล้แพทยสมาคมฯ ซึ่งกลุ่มแรก คือ กลุ่มผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยการเปิดตัว ชมรมลมวิเศษ ลมแห่งความรัก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี มีทุกภาคส่วนเข้าร่วมโครงการ
Visitors: 1,443,500