โครงการแพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด

ประกาศผล

ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมในโครงการแพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมแพทยสมาคมฯ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี

รายชื่อประชาชนผู้ได้รับรางวัลจากการโหวต รางวัลรวม (จับรางวัลทั่วประเทศ)ทั้งผู้โหวตทางไปรษณีย์และDigital Vote โดย 5 รางวัลใหญ่ (รถจักรยานยนต์ YAMAHA FIN0 รถจักรยานยนต์ YAMAHA FINN รถจักยานยนต์ Honda Wave 110 i Sharp LED TV SA5200 Full HD 50 นิ้ว Digital TV รุ่น LC – 50SA52000X และ Sharp LED TV 32 นิ้ว หรือ เทียบเท่า )ผู้โชคดีสามารถเข้ามาร่วมพิธีรับรางวัลในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่ชั้น 4 สำนักงาน แพทยสมาคม แห่งประเทศไทยฯในเวลา 12.30-13.30น. พร้อมหลักฐานการรับรางวัล ติดต่อรับรางวัล 02-314-4333รางวัลอื่นๆ นอกเหนือจาก 5 รางวัลใหญ่ ผู้โชคดีสามารถเข้ามารับรางวัลที่ชั้น 4 สำนักงาน แพทยสมาคม แห่งประเทศไทยฯ ในเวลาราชการ ตั้งแต่ วันที่1-31 มีนาคม 2562 พร้อมหลักฐานการรับรางวัล ติดต่อรับรางวัล 02-314-4333รายชื่อประชาชนผู้ได้รับรางวัลจากการโหวตแพทย์ในดวงใจได้ถูกต้อง โดยจะได้รับเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ (จับรางวัลแต่ละจังหวัด)ทั้งผู้โหวตทางไปรษณีย์และDigital Vote - ผู้โชคดีสามารถเข้ามารับรางวัลที่ชั้น 4 สำนักงาน แพทยสมาคม แห่งประเทศไทยฯ ในเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่1-31 มีนาคม 2562 พร้อมเตรียมหลักฐานการรับรางวัล ติดต่อรับรางวัล 02-314-4333รายชื่อ แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด

โครงการ “แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด” 

หลักการและเหตุผล
แพทยสมาคมฯ ในฐานะองค์การที่มุ่งมั่นที่จะ สร้างเสริม สวัสดิภาพและความมั่นคงในวิชาชีพแพทย์ ช่วยเหลือและส่งเสริม การประกอบวิชาชีพแพทย์ ให้อยู่ในกรอบแห่งจรรยาบรรณ ตลอดจนการร่วมมือกับองค์กรทางการแพทย์ต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการที่จะพัฒนามาตรฐานการให้การรักษาพยาบาลและการสาธารณสุขและที่สำคัญ แพทยสมาคมฯ ยังมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึก วิชาชีพแพทย์ให้แก่แพทย์ ในการช่วยเหลือผู้ป่วย อันจะก่อให้เกิดความเชื่อ ความศรัทธาและความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยให้มีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาไปในทางที่ดีทั้งด้านสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน คนไทยทั้งประเทศ ซึ่งถือเป็นภารกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ที่ได้ให้ความสำคัญในการวางรากฐาน พัฒนาและเสริมความเข้มแข็งให้แก่การให้บริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนโดยเน้นความทั่วถึง ความมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริการรักษาผู้ป่วย
ดังนั้น แพทยสมาคมฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ของประชาชนและ อยากเห็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ จึงได้จัดทำ โครงการ “แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด” เพื่อสะท้อนในมุมมองของประชาชนในสังคม ทั้ง 77 จังหวัด ว่าแพทย์ที่ดีในความรู้สึกของประชาชนว่าเป็นอย่างไร คุณลักษณะที่ดีของแพทย์พึงมีในทัศนะของประชาชนเป็นอย่างไร ซึ่งเมื่อประชาชนทุกจังหวัดได้เข้าร่วมโครงการนี้ โดยการส่งรายชื่อแพทย์ในดวงใจ จะได้มีการเชิดชูให้เป็น “แพทย์ในดวงใจ ของจังหวัดต่างๆ” ต่อไป
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเผยแพร่ประสบการณ์ถ่ายทอด อารมณ์ ความรู้สึกและ
เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับ “แพทย์ในดวงใจ” ผ่านโครงการนี้
2. เพื่อสร้างเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมคุณธรรมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่แพทย์
3. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ บทบาทหน้าที่ ที่สำคัญของแพทย์และจัดทำเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
“แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด”
4. เพื่อเป็นการตอบสนองต่อพันธกิจของแพทยสมาคมฯ ด้านส่งเสริม สามัคคีธรรมและจรรยาแพทย์ ใน
หมู่มวลสมาชิก
 
เป้าหมาย
1. คัดเลือกแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพแพทย์ได้อย่างดี โดยการที่ประชาชนส่งรายชื่อแพทย์ผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ในโครงการ เป็น แพทย์ในดวงใจ ทุกจังหวัดๆ ละ 1 คน เพื่อรับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติเป็น แพทย์ในดวงใจในแต่ละจังหวัด 
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ “แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด” เพื่อให้ประชาชนพูดถึงความประทับใจที่มีต่อ แพทย์ 
3. สร้างการรับรู้ที่ดีต่อสังคมถึงภารกิจบาทบาทหน้าที่ของแพทย์ เพื่อสร้างความ ศรัทธาให้ประชาชน เชื่อมั่นว่าจะได้รับการดูแลรักษาสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเผยแพร่ประสบการณ์ถ่ายทอด อารมณ์ ความรู้สึกและเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับแพทย์ 
2. แพทย์มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติ ตามภารกิจบทบาทหน้าที่และพัฒนางานให้ดีขึ้น
3. ประชาชนเกิดความศรัทธา ความเชื่อมั่นว่าจะได้รับการดูแลรักษาสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
การประชาสัมพันธ์
1. การแถลงข่าวเปิดโครงการ
2. ประชาสัมพันธ์จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัด
3. สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือเวียน
4. www.mat-thailand.org
5. Facebook Fan Page แพทยสมาคมฯ และ Doctor-in-My-Heart
6. Application :  Doctor in My Heart


การประกาศผล รายชื่อ แพทย์ในดวงใจ จำนวน 77 ท่าน
และ รายชื่อ ประชาชน ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล
(เครื่องวัดความดัน Digital จังหวัดละ 1 เครื่อง และรางวัลใหญ่อื่นๆเช่น รถมอเตอร์ไซค์ Smart TV เตาไมโครเวฟ เป็นต้น
 
จะมีขึ้นภายหลัง การรวบรวมคะแนน และ คณะกรรมการตัดสิน ได้ประกาศอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม 2562

การ Download แอพพลิเคชั่น Doctor in My Heart


 • 1.Download ทันทีด้วย Smart Phone ในระบบ Android เช่น Samsung , Huawei , OPPO , Vivo , LG , Nokia เข้าPlay Store แล้วค้นหาคำว่า : แพทยสมาคม ก็จะพบ "Doctor in My Heart"
  2.หรือท่านจะ Scan QR Code หรือคลิกบนรูปข้างบนนี้ก็ได้ผลเช่นกัน

 • 1.Scan QR Code ในรูปหรือคลิกรูปและติดตั้งแอพ
  2.ในการติดตั้ง เมื่อ click Launch > Install > จะมีปุ่ม Wait
  ถ้ารอนานเกินไป ให้ไปตั้งค่าของ iPhone ดังนี้
  Setting>>General>>Device Management>>
  >>Ons Interactive>>Trust Ons Interactive
  >>Trust (ถ้ายังรอนานไปอีก ให้ลองเปิดแอพ ซึ่งอาจใช้งานได้แล้ว)
  3.สามารถ Vote ได้ทันทีในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2561
  4.สามารถติดตามรายงานการประกาศผลได้จากแอพ
 • Logo ของแอพ Doctor in My Heart ที่ปรากฎเมื่อติดตั้งสำเร็จ

  แอพพลิเคชั่นนี้ ผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นช่องทางของ Digital Vote ในโครงการ “แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด” ในการเฟ้นหาแพทย์ที่มีจริยธรรม เป็นที่รัก ไว้ใจและเชื่อมั่น ในสายตาของประชาชนจังหวัดนั้น โดยที่ประชาชนทั่วประเทศจากทั้ง 77 จังหวัดจะได้ร่วมเสนอชื่อแพทย์ในดวงใจของตนในจังหวัดตนผ่านสื่อต่างๆ ที่กำหนด รวมทั้ง การเสนอรายชื่อผ่านแอพพลิเคชั่น Doctor in My Heart นี้ ซึ่งและหลังจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยแพทยสมาคมฯ ได้ร่วมพิจารณาแล้ว แพทย์ในดวงใจที่ได้รับคัดเลือกจากแต่ละจังหวัดจะได้รับการเชิดชูเกียรติเพื่อสร้างความภาคภูมิใจและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
 • ตัวอย่างข้อความบนโล่รางวัลสำหรับแพทย์ในดวงใจ

 • คำอนุญาตให้จารึกลายมือชื่อ พณฯ นายกรัฐมนตรี บนโล่รางวัล

 • คำอนุญาตให้จารึกลายมือชื่อ พณฯ นายกรัฐมนตรี บนโล่รางวัล

Visitors: 1,443,494