หน้าหลัก

แพทยสมาคมฯร่วมกับ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และเครือข่ายฯ
 มอบเงิน-โล่ประกาศเกียรติคุณ "ตููน" 

ร่วมในโครงการ "ก้าวคนละก้าว"

 วันพูธที่ 6 ธันวาคม 2560  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระราชบิดา  โรงพยาบาลศิริราช 

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย  ศ.นพ.สารเนตร์  ไวคกุล  นายกแพทยสมาคมฯ  ร่วมกับ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ โดย  ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี  เผ่าสวัสดิ์  ประธานสมาพันธ์ฯ และ ศ.นพ.รณชัย  คงสกนธ์  เลขาธิการสมาพันธ์ฯ  พร้อมด้วย เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ โดย ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล  ร่วมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่นายอาทิวราห์  คงมาลัย (ตูน Body slam) ในฐานะที่เป็นผู้นำในการทำความดี  สร้างคุณูปการณ์อันยิ่งใหญ่แก่คนไทยทั้งประเทศ  และมอบเงินจำนวน 320,000 บาท ร่วมในโครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศ

 

   ประกาศ ฉบับ 10/2560                                                                                                                             

 

ประกาศแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับที่ 10/2560

 

เรื่อง สรรหาผู้รั้งตำแหน่งนายกแพทยสมาคมฯ ประจำปี 2561 – 2562 

 

ตามข้อบังคับแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2553) ได้กำหนดให้สมาชิกสามัญและสมาชิกสามัญจากราชวิทยาลัยฯ อย่างน้อย 30 คนขึ้นไป สามารถเสนอชื่อผู้สมควรจะได้รับเลือกตั้งให้เป็นผู้รั้งตำแหน่งนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ สำหรับผู้รั้งตำแหน่งนายกแพทยสมาคมฯ ประจำปี 2561 – 2562 นี้ หากสมาชิกสามัญและสมาชิกสามัญจากราชวิทยาลัยฯ อย่างน้อย 30 คนขึ้นไป เห็นสมควรเสนอผู้เหมาะสม ให้ดำเนินการเสนอมายังแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2560 เพื่อให้ทางแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ดำเนินการเลือกตั้งต่อไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2560

ศาสตราจารย์นายแพทย์สารเนตร์ ไวคกุล 

(นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)

 

  ข่าวประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  

           1) ประกาศรับสมัครผู้สมควรได้รับรางวัล ทุนต่างๆของแทพยสมาคมฯ  ปี 2560 Click !!
           2) สามารถ Download ใบสมัครสมาชิกแพทยสมาคมฯ ได้ที่นี่
Click !!
 
 
   ข่าวฝากประชาสัมพันธ์                         
 

โครงการสวัสดิการบ้านพักแพทย์ผู้สูงอายุของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

รายละเอียด คณะกรรมการบ้านพักสวัสดิการ แพทยสมาคมฯ click ! 

 

วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 เวลา 08.30 – 12.30 น.

ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี

การประชุมวิชาการแพทยสมาคมฯ ปี 2559 (ครั้งที่ 60)

APAME 2016, Thailand

 

รางวัลเครือข่ายองค์กรสุขภาพดีเด่นนานาชาติ (Interprofessional Collaboration Practice Award) 

กว่าสิบปีที่หลายองค์กรร่วมกันปิดทองหลังพระ จนทำให้ต่างประเทศเห็นความสำคัญและความตั้งใจจริงของมดงานเล็กๆ ในประเทศไทยในการผลักดันต่อต้าน รณรงค์ด้านการสูบบุหรี่และภัยสืบเนื่องจากควันบุหรี่ทั้งด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ ตัวแทนแพทย์ไทย จากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามท่านได้รับเกียรติสูงสุดในการรับรางวัลระดับโลกครั้งนี้

1.ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์
2.ศาสตราจารย์ นพ.รณชัย คงสกนธ์
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลตรี นพ.กิฎาพล วัฒนกูล

สามตัวแทนจากแพทยสมาคมฯ ได้รับเกียรติอันสูงสุดระดับโลกนี้แทนหน่วยงานหลายๆหน่วยที่ผลึกกำลังทำงานร่วมกัน “เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่” คว้ารางวัลเครือข่ายองค์กรสุขภาพดีเด่นนานาชาติ ประจำปี 2558 ในงานประชุมสมัชชาอนามัยโลกประจำปีขององค์การอนามัยโลก ซึ่งรางวัลนี้จัดประกวดขึ้นเป็นปีแรก และไทยเป็นประเทศแรกที่ได้รับรางวัลนี้จากผลงานขององค์กรเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2558 ที่องค์การอนามัยโลก กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก ได้จัดพิธีมอบรางวัลเครือข่ายองค์กรสุขภาพดีเด่นนานาชาติ (Interprofessional Collaboration Practice Award) โดยการคัดเลือกขององค์กรสหสาขาบุคลากรสาธารณสุขโลก (World Health Profession Alliance : WHPA) ให้แก่ "เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่" ภายใต้การดูแลของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งนับเป็นเครือข่ายแรกของไทยและของโลกที่ได้รับรางวัลนี้

ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ผู้รับมอบรางวัลนี้ กล่าวว่า WHPA หรือองค์กรสหสาขาบุคลากรสาธารณสุขโลกได้จัดให้มีการประกวดรางวัลนี้ขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ เพื่อสนับสนุนผลงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรสาธารณสุข โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินรางวัลจากกรรมการของ 5 องค์กรหลัก และต้องเป็นผลงานที่เกิดจากการทำงานร่วมกันอย่างน้อย 3 วิชาชีพขึ้นไป เช่น แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด ฯลฯ หน่วยงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นสมาชิกขององค์กรหลักอันใดอันหนึ่งใน 5 องค์กรต่อไปนี้ คือ แพทยสมาคมโลก (WMA) สภาพยาบาลนานาชาติ (ICN) สมาพันธ์เภสัชนานาชาติ (FIP) สมาพันธ์นักกายภาพบำบัดโลก (WCPT) สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก (FDI)

สำหรับ "เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่" นั้น เป็นสมาชิกภายใต้แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ก็เป็นสมาชิกของแพทยสมาคมโลกด้วย การทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10 ปี มีสหสาขาบุคลากรสาธารณสุขมากถึง 21หน่วยงาน เป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของเครือข่ายฯและรางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับในวันนี้

ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี กล่าวต่อว่า การรวมตัวทำงานร่วมกันของเครือข่ายฯ เกิดจากความตั้งใจที่จะถวายงานตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาปี 2547 ทรงรับสั่งด้วยความห่วงใยต่อเยาวชนไทยที่ติดยาเสพติดและบุหรี่ และทั้งนี้คำขวัญขององค์การอนามัยโลกในวันงดสูบบุหรี่โลกในปี 2548 ก็เป็นอีกเหตุผลที่ทำให้เครือข่ายฯสร้างแนวร่วม โดยกำหนดบทบาทการทำงานที่ชัดเจน ประกอบด้วย ด้านการศึกษา โดยส่งเสริมความรู้ในเครือข่าย ทั้งพยาบาล แพทย์ เภสัชกร กายภาพบำบัด จนสามารถผลักดันหลักสูตร เรื่องภัยของบุหรี่ และอบรมทักษะการให้ความรู้กับบุคลากรวิชาชีพสุขภาพทุกสาขา รวมไปจนถึงประชาชนทั่วไป มีการให้บริการเลิกบุหรี่ตามโรงพยาบาลต่างๆ รวมทั้งคลินิกฟ้าใส รักษาคนติดบุหรี่ภายใต้เครือข่ายของเรา ขณะนี้มีคลินิกรวมทั้งสิ้น 321 คลินิกทั่วประเทศ มีการติดตามผลงานทุก 3 เดือน รวมทั้งการสนับสนุนการวิจัยในเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ จนปัจจุบันมีการนำเสนองานวิจัย ทั้งสิ้น 85 โครงการ 45 บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ และ 43 เรื่องที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับประเทศ และต่างประเทศ

“การได้รับรางวัลนี้ทำให้เห็นว่า ผลงานของเราที่มาจากหลายวิชาชีพที่ร่วมกันทำงานด้วยความเต็มใจและตั้งใจ เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพของประชาชน แม้จะถูกต่อต้านจากคนบางกลุ่ม และแม้จะยังไม่ได้รับการสนันสนุนจากรัฐบาลอย่างเต็มที่ แต่ในเวทีระดับโลกเราได้รับการยอมรับ และ WHOก็มองเห็นบทบาทที่สำคัญของเครือข่ายเราว่าคู่ควรแล้วกับรางวัลนี้ จึงขอให้พวกเราภูมิใจและขอเป็นกำลังใจให้ร่วมกันทำงานต่อไป เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับองค์กรอื่นๆและประเทศอื่นๆ ทั้งนี้การทำงานเรื่องพิษภัยของบุหรี่ต้องเป็นความร่วมมือของทุกฝ่าย ไม่ใช่แค่แพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรสาธารณสุขเท่านั้น หากแต่เป็นทุกภาคส่วนในสังคมไทย เราไม่ได้ทำเพื่อล่ารางวัล แต่เป้าหมายของเราเพื่อสุขภาพ เพื่ออนาคตของลูกหลานไทยและคนไทยต้องปลอดจากพิษภัยของบุหรี่ ระเบิดเวลาในซองเล็กๆ”

‪#‎แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย‬ ‪#‎MAT‬

                      คณะกรรมการบริหารแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นว่าการเป็นสมาชิกของสมาคมนอกจากการได้รับวารสารจดหมายเหตุทางแพทย์ และสวัสดิการต่างๆแล้ว  การเป็นสมาชิกของแพทยสมาคมฯ ควรได้รับประโยชน์ทางวิชาการอื่นๆด้วย พร้อมทั้งควรมีโอกาสได้รับการยกย่องจากสมาคม จากการที่ได้ประกอบความดีงามนำชื่อเสียงและเกียรติภูมิมาสู่วงการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม จึงได้พิจารณาจัดหารางวัลและทุนต่างๆของแพทยสมาคมฯ มอบให้แก่สมาชิกนอกเหนือจากการประชุมวิชาการต่างๆ   สำหรับในปี 2559 ได้จัดสรรรางวัลและทุนต่างๆ ดังนี้ 

        1. รางวัลสมเด็จพระวันรัตของแพทยสมาคมฯ  เป็นรางวัลประจำปี สำหรับมอบให้แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ที่ทำให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติอันนำชื่อเสียงมาสู่วงการแพทย์ สมควรได้รับการยกย่องและเป็นการเพิ่มพูนเกียรติภูมิของแพทย์ การเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับรางวัลนี้ ให้เสนอโดยหัวหน้าหน่วยงานระดับกองขึ้นไป ที่แพทย์ผู้นั้นปฏิบัติงานอยู่ หรือสมาชิกไม่น้อยกว่า 20 ท่าน จะเสนอชื่อแพทย์ที่เห็นสมควรจะได้รับรางวัลนี้ก็ได้ ในการเสนอชื่อต้องส่งผลงานพร้อมประวัติของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ จำนวน 12 ชุด มาที่เลขาธิการแพทยสมาคมฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา  ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 การให้ได้มาซึ่งรายชื่อของผู้สมัครรับทุนนี้ คณะอนุกรรมการสามารถใช้วิธีการอื่นๆที่เหมาะสมได้ ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ได้รับรางวัล จะได้รับมอบ “โล่เกียรติยศ”   และเงิน จำนวน 50,000 บาท ในวันประชุมใหญ่ประจำปีของแพทยสมาคมฯ ในเดือนมกราคม 2560

        2. รางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคมฯ เพื่อเป็นกำลังใจแก่แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ  เป็นผู้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และมีผลงานดีเด่นสมควรแก่การยกย่อง ทางแพทยสมาคมฯ จึงได้จัดให้มีทุนนี้ขึ้น การเสนอชื่อผู้ที่ควรได้รับรางวัลนี้ ขอให้เสนอโดยหัวหน้าหน่วยงานระดับกองขึ้นไปหรือเทียบเท่าที่แพทย์ผู้นั้นปฏิบัติงานอยู่ หรือสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อแพทย์ที่เห็นสมควรจะได้รับรางวัลนี้ก็ได้ แต่ต้องมีผู้สนับสนุนไม่น้อยกว่า 20 คน  พร้อมทั้งการให้ได้มาซึ่งรายชื่อของผู้สมัครรับทุนนี้ คณะกรรมการสามารถใช้วิธีการอื่นๆที่เหมาะสมได้ การเสนอชื่อต้องส่งผลงานพร้อมประวัติของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ จำนวน 12 ชุด มาที่เลขาธิการแพทยสมาคมฯ ภายในวันที่ 30 กันยายน  2559  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “แพทย์ดีเด่น” จะได้รับมอบ “โล่เกียรติยศ” และเงิน จำนวน 50,000 บาท ในวันประชุมใหญ่ประจำปีของแพทยสมาคมฯ ในเดือนมกราคม 2560

 

        3. ทุนวิจัยของแพทยสมาคมฯ เพื่อส่งเสริมให้แพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในชนบท ที่ไม่ได้สังกัดมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนแพทย์ ได้ทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสาธารณสุขมูลฐาน หรืองานวิจัยเพื่อพัฒนาหาวิธีการให้บริการทางสาธารณสุขของชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แพทยสมาคมฯ จึงได้พิจารณาจัดตั้งกองทุนขึ้นเป็นจำนวน 2 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท

        ผู้มีสิทธิยื่นขอทุน ต้องเป็นแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาคที่ไม่ได้สังกัดมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนแพทย์และเป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกสามัญจากราชวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า  1 ปี สำหรับผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยอื่นๆ ยังคงสิทธิในการยื่นขอรับทุนนี้ การสมัครขอรับทุนให้ขอเอกสารใบสมัครขอทุนจากสำนักงานแพทยสมาคมฯ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี และส่งเอกสารใบสมัครพร้อมโครงการวิจัยรวม 12 ชุด ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 เพื่อพิจารณามอบทุนให้ในเดือน มกราคม 2560

        ผู้ได้รับทุนจะต้องยื่นเอกสารรายงานความก้าวหน้างานวิจัย 6 เดือนหลังเริ่มงานวิจัย (ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560) โดยระบุสัดส่วนของงานที่ก้าวหน้าไป รวมทั้งปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น โดยส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้าได้ที่ฝ่ายวิชาการและวิจัยของแพทยสมาคมฯ เมื่อโครงการวิจัยเสร็จสิ้น ผู้ได้รับทุนต้องเขียนบทความวิชาการเกี่ยวกับงานวิจัยที่ได้กระทำ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ ภายใน 3 เดือนหลังเสร็จสิ้นงาน

        4. ทุนมูลนิธิทาเคดา

4.1 ทุนเพื่อไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น  เป็นเวลา 3 เดือน สำหรับปี 2559 มูลนิธิทาเคดาจะมอบทุนแก่สมาชิกแพทยสมาคมฯ จำนวน 4 ทุน สำหรับแพทย์ที่ยังไม่เคยรับทุนนี้มาก่อน

ทุนนี้ประกอบด้วยค่าเครื่องบินไป-กลับ และค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกงานเดือนละ 230,000 เยน ถ้าพักอยู่ในโตเกียวเพิ่มให้เป็นเดือนละ 250,000 เยน ผู้ขอรับทุนจะต้องติดต่อสถานที่ฝึกงานเองให้ได้ก่อนที่จะขอรับทุน

4.2 ทุนเพื่อไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น  เป็นเวลา 6 เดือน สำหรับปี 2559 มูลนิธิทาเคดาจะมอบทุนแก่สมาชิกแพทยสมาคมฯ จำนวน 3 ทุน สำหรับแพทย์ที่ยังไม่เคยรับทุนนี้มาก่อน

4.3 ทุนฝึกอบรมการวิจัย Young Research Fellow Award

เพื่อให้แพทย์รุ่นใหม่ได้มีโอกาสไปศึกษาและวิจัยที่สถาบันในประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 1 - 2 ปี ส่วนเงินทุนที่จะได้และข้อกำหนดต่างๆคล้ายกับทุนมูลนิธิทาเคดาเดิม เพียงแต่กำหนดอายุของผู้สมัครจะต้องไม่เกิน 35 ปี

ผู้ที่ได้รับการพิจารณาได้รับทุนมูลนิธิทาเคดาต้องมีคุณสมบัติดังนี้

        1. ต้องเป็นสมาชิกของแพทยสมาคมฯ โดยสมบูรณ์ ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

        2. สำหรับทุน 3 เดือน และ 6 เดือน มีอายุไม่เกิน 55 ปี และทุน 1 – 2 ปี มีอายุไม่เกิน 35 ปี

        3. มีโอกาสน้อยที่จะได้รับทุนไปศึกษาดูงานต่างประเทศ                                                                                                                         

        4. ไม่จำเป็นต้องอยู่ต่างจังหวัด แต่ถ้าปฏิบัติงานอยู่ต่างจังหวัดจะได้รับการพิจารณาก่อน

        5. ไม่เป็นแพทย์ในสังกัดของกองทัพ (ข้อกำหนดจากทาเคดาประเทศญี่ปุ่น)

        6. การฝึกอบรมนั้นต้องมุ่งไปในด้านที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยรวม และทำให้เกิดการพัฒนาในองค์กร

        7. มีหนังสือรับรองพร้อมตอบรับเป็นหลักฐานจากสถาบันที่จะไปศึกษาดูงานใน ปี 2560

        8. ผู้รับทุนต้องนำผลความก้าวหน้าที่ได้รับจากการไปฝึกอบรมเขียนรายงานส่ง และมารายงานในการประชุมวิชาการประจำปีส่วนภูมิภาค
           ของแพทยสมาคมฯ

 

        เอกสารประกอบการสมัครทุน

 1. ใบสมัครตามแบบฟอร์มของแพทยสมาคมฯ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 4. ใบปริญญา(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
 5. หนังสืออนุมัติให้ลาราชการ
 6. จดหมายตอบรับจากสถานฝึกอบรม
 7. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป

การสมัครขอรับทุนมูลนิธิทาเคดาจะต้องส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน จำนวน 12 ชุด มาที่เลขาธิการแพทยสมาคมฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559

***(ผู้ได้รับทุนทาเคดา ประจำปี 2559 จะต้องเดินทางหลังจากเดือนเมษายน 2560 เป็นต้นไป)***

         5. กองทุนวิจัย “นพ.ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ”

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ กรรมการที่ปรึกษาของแพทยสมาคมฯ มีเจตจำนงที่จะสนับสนุนงานวิจัยของแพทยสมาคมฯ โดยมอบให้ปีละ 1 ล้านบาท และในปี 2556 นี้  ท่านอาจารย์ปราเสริฐได้มีจิตอันเป็นกุศลที่ต้องการพัฒนาวงการแพทย์ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอีก โดยได้แสดงเจตน์จำนงที่จะเพิ่มกองทุนวิจัยจากเดิม 1,000,000 บาท เป็นเงิน จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อให้แพทย์ไทยได้เพิ่มพูนความรู้และคิดค้นแนวทางการรักษาโรคสมัยใหม่หรือทำวิจัยเพื่อนำผลมาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนในชาติ และเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่รู้จักทั่วไปของนานาชาติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาการให้ทุนตามความเหมาะสมของโครงการ เป็นทุนละเท่าใดก็ได้แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดไว้

ข้อกำหนดของทุน

                    1. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยต้องชัดเจน เป็นไปได้ และเล็งเห็นถึงผล

                    2. ลักษณะของงานวิจัย ต้องเป็นการคิดค้นแนวทางการรักษาโรคใหม่ ๆ หรือคิดค้นหากระบวนการที่จะแก้ไขปัญหาสุขภาพของ
                        ประเทศและนำผลการวิจัย มาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ได้ และผลการวิจัยสามารถเป็นที่ยอมรับของนานาชาติได้ เพื่อเป็นการ
                        เผยแพร่ชื่อเสียงงานวิจัยของแพทย์ไทยให้เป็นที่รู้จักของนานาประเทศ และผลงานวิจัยนั้นต้องไม่เคยเผยแพร่หรือรับทุนจาก

                        องค์กรอื่น ๆ มาก่อน 

                    3. ระยะเวลาของโครงการวิจัย 1 ปี (ตามปีปฏิทิน) หรือเกินกว่านั้นแล้วแต่กรณี 

                    4. คุณสมบัติของผู้รับทุนวิจัย

                            4.1 ต้องมีสมาชิกภาพของแพทยสมาคมฯอย่างสมบูรณ์ มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

                            4.2 ไม่จำกัดเพศและอายุ

                            4.3 จะเป็นผู้วิจัยเดี่ยวหรือเป็นคณะบุคคลก็ได้

                    5. ผลการวิจัยเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของสมาคมฯและผู้วิจัย
                       (ต้องนำผลงานวิจัยไปรายงานในการประชุมวิชาการประจำปีของแพทยสมาคมฯ)

                    รายละเอียดของการสมัครขอทุน

                    1. ส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป

                             -     สำเนาทะเบียนบ้าน

                             -     ใบรับรองของหัวหน้าหน่วยงาน

                             -     วุฒิการศึกษาครั้งสุดท้าย

                             -     ประสบการณ์วิจัย (แนบรายละเอียด ถ้ามี)

                    2. โครงการวิจัย จำนวน 13 ชุด มีเนื้อหาครอบคลุม

                             -     วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

                             -     งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเอกสารอ้างอิง

                             -     ขั้นตอนการวิจัยและขอบเขตการวิจัย

                             -     ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน

                             -     อุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้ในการวิจัย

                             -     รายละเอียดของผู้ร่วมวิจัย

                             -     ผลที่คาดว่าจะได้จากการวิจัย

                             -     ในกรณีที่มีการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลอง ต้องผ่านการ พิจารณารับรองจากคณะกรรมการ จริยธรรมแล้ว

                             -     ต้องแจ้งรายละเอียดการรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นในโครงการวิจัยเดียวกันด้วย (ถ้ามี)

                      3. ใบสมัครและเอกสารต่างๆ ต้องส่งถึงคณะกรรมการฯ จำนวน 12 ชุด ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2559

 

 

 

                   สมาชิกที่สนใจสมัครรับทุน โปรดติดต่อขอใบสมัครได้ที่ นางสาวศุภธิดา เพ็งแจ้ง สำนักงานแพทยสมาคมฯ เลขที่ 2
                   ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร.02-318-8170, 02-314-4333
                   โทรสาร.02-314-6305 E-mail Address: math@loxinfo.co.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 

                                                                      หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 30 กันยายน 2559

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2559

 

ศาสตราจารย์นายแพทย์สารเนตร์ ไวคกุล

นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์

 
แพทยสภา แพทยสมาคมและ กสพท. ร่วมกันตั้งภาคีฯ 

            แพทยสภา แพทยสมาคมและ กสพท. ร่วมกันตั้งภาคีฯ และ เริ่มมีการเคลื่อนไหวลดการแสดงความเห็นสาธารณะกับกรณีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามหลักการบริบาลทางการแพทย์สูงสุดที่สมาชิกแพทย์สามารถปฏิบัติได้  เพื่อป้องไม่ให้เกิดการฟ้องร้องที่ไม่เหมาะสมในอนาคตข้างหน้าบนบริบทของความจำกัดของทรัพยากร บุคลากรทางการแพทย์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในกรณีที่ผ่านมาสามารถส่งข้อคิดเห็นและแนวทางการแก้ไขได้ที่ช่องทางด้านล่าง. 

#แพทยสภา
 #แพทยสมาคม 
#กสพท

 

 

 ‪#‎โอกาสดีฟรีสำหรับ‬ Life long member สำหรับวารสารออนไลน์จพสท.แค่ 3 เดือนเท่านั้น..ด่วน

ทั้งเนื่องในวาระโอกาสวันมหิดล และวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วารสารจดหมายเหตุทางแพทย์ฯ

ได้ทำการเปิดระบบเว็บไซต์ให้สมาชิกทุกประเภทสามารถใช้บริการแบบ open access ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 
พ.ศ. 2558 โดยเป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อเป็นการขอบคุณสมาชิกและผู้ใช้บริการเว็บไซต์ http://www.jmatonline.com ทุกท่าน

 
โดยสมาชิกทุกท่านสามารถที่จะ Register และ Update ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเข้าฐานข้อมูล Open Access
ของ Jmat Online ได้ตลอดเวลา
 
 

                           Post Congress Tour ณ ประเทศจอร์เจียประเทศที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนเทือกเขาคอเคซัส

      กิจกรรม Post Congress Tour ณ ประเทศจอร์เจียประเทศที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนเทือกเขาคอเคซัส ซึ่งเป็นเทือกเขาที่มีความงาม
      ระดับโลก จอร์เจียเป็นที่รู้จักของชาวยุโรปมานานหลายปี มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า2,500ปี ภาษาจอร์เจียก็เป็นหนึ่งในภาษาเก่าแก่
      ที่สุดในโลกที่ยังมีการใช้อยู่ ชม เมืองหลวงทบิลิซี มีอายุกว่า 1,500ปี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่งดงามซึ่งถูกแบ่งโดยแม่น้ำมทควารี
      กำหนดการเดินทางวันที่ 28 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 2558 ขอให้ท่านสมาชิกรีบแจ้งความจำนงเนื่องจากรับจำนวนจำกัด

                        *สามารถ Download เอกสารเชิญชวนและโปรแกรมได้ ด้านล่าง

  • ยาปลอมดับชีวี ยาดีขจัดโรคา รายการหนี้แผ่นดิน สุขภาพดีกับพรีม่า "ยาปลอมดับชีวี ยาดีขจัดโรคา"ผู้ดำเนินรายการ : คุณวารินทร์ สัจเดววิทยากร : นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส อดีตนายกแพทยสมาคมแห่ง...

  • healthcare.jpg
   # สธ.เผยพบป่วยไข้เลือดออก 6 พันรายเร่งกำจัดยุ่งลาย และกิจกรรม 5 ป 1 ข. กระทรวงสาธารณสุข เผย รอบเกือบ 5 เดือนปีนี้ พบป่วยไข้เลือดอก 6,000 กว่าราย เสียชีวิต 4 ราย เร่งทุกพื้นที่กำจัด...
  • imagesIG6KWU4V.jpg
   กินียันไวรัสอีโบลาต้นตอโรคระบาดร้ายแรง สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโกนากรีประเทศกินี ว่ากระทรวงสาธารณสุขกำลังหาทาง ที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลา ที่กำลังระบาดอย่างรุนแ...
  • น้ำตานางเงือก!!....อันตรายใกล้ตัวลูกคุณ หลายคนคงคุ้นชื่อกับวัตถุดูดน้ำหรือ ตัวดูดน้ำที่มีการระวางโทษและให้หยุดจำหน่าย เมื่อเกิดเหตุการณ์อันตรายในเด็กในหลายปีก่อน จนตอนนี้ข่าวซา ๆ ล...
  • 130506041542-china-poultry-market-story-top.jpg
   พบการระบาดของไข้หวัดนก สายพันธ์ H5N6 ที่จีนรายแรกพบการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสู่คน สายพันธ์ุ H5N6 ในชายอายุ 49 ปีที่มนฑลเสฉวน เป็นครั้งแรกและเสียชีวิตไปจากภาวะปอดอักเสบรุนแรงหลังจาก...
  • Mat_9.jpg
   16th MASEAN Conference at Singapore : During 9-11 May 2014 at Regent Hotel, Singapore. Morning Session:A Country Report a lot of fruitful discussion and sharing. We can see and lea...

  • Mat_8.jpg
   MASEAN Forum 2014 "Pandemic Preparedness and Response Among MASEANDuring 9-11 May 2014 at Regent Hotel, Singapore.Morning Session:A Country Report a lot of fruitful discussion and ...
  • Takeda1.jpg
   ข่าวสารการดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างแพทยสมาคมในเวทีนานาชาติ
  • dr_somsri.jpg
   เลือกตั้ง “คณะกรรมการสมาชิกสัมพันธ์” นำทีมโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ว่องไวปานกามนิตหนุ่ม หลังจากรับเลือกตั้ง“คณะกรรมการสมาชิกสัมพันธ์”นำทีมโดย ศาสตราจาร...

  • lo1.jpg
   รางวัลสมเด็จพระวันรัตของแพทยสมาคมฯ และรางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคมฯประจำปี 2557 รางวัลนี้เริ่มให้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2514 เริ่มแรกเป็นเงินสด ผลจากทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี กับเ...
  • Program.png
   Trip with Medical Association
  • Bg_matkratin.jpg
   วันอาทิตย์ ที่ 15 พ.ย. 58 จะมี“กฐินพระราชทานแพทยสมาคมฯ” ซึ่ง นายกแพทยสมาคมฯได้ทำจดหมายแจ้งความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินไปยังกรมการศาสนา ซึ่งได้หนังสือตอบรับจากอธิบดีกรมการศาส...
  • healthcare.png
   จดหมายข่าวแพทยสมาคม แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์


 • images1ZIJ8MZB.jpg
  เข็มมุ่ง 7 ประการ -บริหารองค์กรโดยคุณธรรมเน้นความถูกต้อง-ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีธรรมในหมู่แพทย์ -สนับสนุนพันธกิจด้านวิชาการ การวิจัยและบริการทางการแพทย์ต่าง ๆ -ส่งเสริมฟื้นฟูสว...

 • เผยยอดป่วยไข้หวัดใหญ่ปีนี้ในไทยยอดกว่า 1 หมื่นราย
  ตรวจพบสายพันธุ์ H3N2 ชนิดเดียวกับระบาดในฮ่องกง 50%
  ยันเชื้อไม่รุนแรง ไม่ดื้อยา ไม่ต้องกังวล เตรียมวัคซีนรองรับกลุ่มเสี่ยง เริ่มฉีด เม.ย. นี้ พร้อมยาโอเซลทามิเวียร์อีกกว่า 30 ล้านเม็ด


  อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวภายหลังประชุมวอร์รูมเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A H3N2 ที่ระบาดในฮ่องกง ว่า จากการติดตามพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H3N2 ในฮ่องกง 383
  ราย เสียชีวิต 283 ราย( 75 %) และพบการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 (ไข้หวัด 2009) ที่อินเดีย มีผู้ป่วยสะสม 16,235 ราย เสียชีวิต 926 ราย(6%)

  ส่วนประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 23 ก.พ. 2558 มีรายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ 10,032 ราย เสียชีวิต 8 ราย (0.08%)แบ่งเป็น นครราชสีมา 7 ราย และ ลําพูน 1 ราย ส่วนใหญ่พบเสียชีวิตจากสายพันธุ์ 2009


  สิ่งสําคัญคือต้องดูแลสุขภาพตัวเอง เน้นกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ จามควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อป้องกันการกระจายของโรค

  ประชาชนส่วนใหญ่กังวลว่า ไข้หวัดใหญ่ฮ่องกงจะระบาดมาไทยและมีความรุนแรง ต้องอาศัยความร่วมมือทุกฝ่าย ก่อนเผยแพร่ข่าวสารใดๆ ขอให้มีการสอบถามอย่างรอบด้าน เพื่อป้องกันการแตกตื่นจนเกินเหตุ อย่างไรก็ตาม

  ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานกับกระทรวงคมนาคม ขอความร่วมมือการเดินทางต่างๆ โดยเฉพาะสายการบินต่างๆ ว่าหากพบผู้ป่วยมีอาการไอจาม ขอความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัย โดยจะมีการใช้สโลแกนว่า

  “ไอเมื่อไรใส่หน้ากากอนามัย”

  การตรวจหาเชื้อไข้หวัดใหญ่เพื่อแยกสายพันธุ์ จะส่งเชื้อตรวจที่สํานักระบาดวิทยา คร. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสถาบันวิจัยทางทหารของสหรัฐอเมริกา ซึ่งในปี 2558 พบว่า สายพันธุ์ เอ H3N2 พบมากที่สุดร้อยละ 68 รองลงมาคือ สายพันธุ์บี ร้อยละ 24 และสายพันธุ์ ็H1N1 2009 ร้อยละ 4

  ส่วนสายพันธุ์ H3N2 ที่ระบาดหนักในฮ่องกง เป็นสายพันธุ์ เอ สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งแตกต่างจากสายพันธุ์ H3N2 ที่ไทยเคยพบเมื่อปีที่ผ่านมา

  ประเทศไทยพบสายพันธุ์ที่ระบาดในฮ่องกงหรือไม่ ?
  สายพันธุ์ H3N2 ที่ตรวจพบพบกว่าร้อยละ 68 พบเป็นสายพันธุ์เอ สวิตเซอร์แลนด์ที่พบในฮ่องกงเกือบร้อยละ 90

  น่ากังวลมากหรือไม่ ?
  ยังไม่ต้องแตกตื่นมากนัก เมื่อคิดจากยอดการป่วยรวม คิดง่ายๆ คือ มีผู้ป่วยอยู่กว่า 10,000 ราย พบเป็นสายพันธุ์เดียวกับฮ่องกงร้อยละ 50 ซึ่งยังไม่มาก ที่สําคัญข้อดีเชื้อนี้ในไทยยังไม่รุนแรง ไม่มีการกลายพันธุ์ และไม่พบการดื้อยา จึงไม่ต้องกังวล


  ส่วนที่ฮ่องกงมีผู้เสียชีวิตมากเพราะอะไร ?
  ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเสี่ยง ทั้งผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
  และไม่ฉีดวัคซีนป้องกัน

  ส่วนไทยเองก็ไม่ประมาท แม้จะพบผู้ป่วย แต่สามารถควบคุมโรคได้ รวมทั้งสธ.มีมาตรการในการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ โดย เม.ย. นี้ จะนําเข้าวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ กว่า 3.5 ล้านโดส เพื่อฉีดให้กลุ่มเสี่ยงต่างๆ ก่อน

  วัคซีนปีนี้สายพันธุ์จะเปลี่ยนไป?
  แน่นอนเพราะทุก ๆ ปี การระบาดในแต่ละปีสายพันธุ์จะหมุนเวียนกันไปในแต่ละประเทศ โดยวัคซีน 3 สายพันธุ์ที่จะเข้ามาปีนี้ ประกอบด้วย สายพันธุ์ A H1N1 ซึ่งเป็นสายพันธุ์เดิมในปี 2557 สายพันธุ์ B ปีนี้เป็นสายพันธุ์จากภูเก็ต และ สายพันธ์ุ A H3N2
  สวิตเซอร์แลนด์ เพิ่มเข้ามา โดยจะฉีดวัคซีนเร็วขึ้นตั้งแต่ เม.ย. นี้ เป็นต้นไป และช่วงนี้ถือเป็นช่วงดีเพราะเด็กปิดภาคฤดูร้อนใหญ่นานถึง 3 เดือน ทำให้ควบคุมการระบาดได้ง่ายมากขึ้น แต่ต้องระวังในสถาบันที่เรียนพิเศษและมีคนหมู่มาก

  โดยการฉีดจะเลื่อนจากเดิม โดยจะเริ่มรณรงค์ฉีดให้ช่วง พ.ค. นอกจากนี้ องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ยังเตรียมพร้อมยาโอเซลทามิเวียร์ ขณะนี้มีวัตถุดิบในการผลิตประมาณ 3,000 กิโลกรัม สามารถผลิตยาได้ถึง 30 ล้านเม็ด”

  ขณะนี้ อภ. มียาโอเซลทามิเวียร์อยู่ในสต๊อกประมาณ 1 ล้านเม็ด พร้อมที่จะกระจายให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ และมีวัตถุดิบที่พร้อมตอกเม็ดเพื่อใช้ภายในประเทศ เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วง อภ. จะดูแลให้ เพราะยาโอเซลทามิเวียร์มีความจําเป็นต่อผู้ป่วยมาก หากได้รับยาล่าช้าจะเกิดความสูญเสียถึงแก่ชีวิต

  ‪#‎บริโภคข่าวแบบรู้ทันและเข้าใจ‬ ‪#‎แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย‬
Visitors: 1,008,577