หน้าหลัก

ศ. เกียรติคุณ นพ. อมร ลีลารัศมี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการแพทย์ โครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัยCOVID-19 เพื่อพิจารณาการอนุมัติเงินประกัน กรณีการเสียชีวิตของ นพ.ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ จาก COVID-19
วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น ณ ห้องประชุมแพทยสมาคมฯ ชั้น 4 ผลการประชุม มีมติอนุมัติจ่ายเงินแก่ทายาท 5 ล้านบาท ซึ่งจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

 

 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 30 มกราคม 2564

***
+++
****

*****

******


*******

********
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของแพทยสมาคมฯ จัดขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เมื่อวันที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา มีการส่งมอบตำแหน่ง นายกแพทยสมาคมฯให้แก่ ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี และมี พิธีมอบรางวัลแพทย์ดีเด่น และ แพทย์ผู้ทำคุณประโยชน์รางวัลสมเด็จพระวันรัต นอกจากนี้ยังมีการเสวนาเรื่อง Disruptive Medicine in 2020 พิธีมอบทุนวิจัยมูลนิธิทาเคดา และ ทุนนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก
SHORTCUT MENU
SOCIAL ICON

Latest News

พิธีลงนาม MOU ระหว่างแพทยสมาคมฯ กับบริษัทไทยประกันชีวิต ในโครงการ นักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 ณ สำนักงานแพทยสมาคมฯ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ในวันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2562 ศ.นพ. กีรติ เจริญชลวานิช ประธาน กลุ่ม Move forward (ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอุ่นใจเมื่อใกล้แพทยสมาคมฯ หรือ Patient Support Group) จัดให้มีการให้ความรู้ประชาชน ที่ เชียงใหม่ ในหัวข้อ "การดูแลตัวเองเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อม" โดยมี ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมฯ เข้าร่วมงาน และมีประชาชนผู้สนใจมาลงทะเบียนเกินจำนวน 300 คน


เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 “ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์” ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ประสานความร่วมมือกับ “ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี” (Ramathibodi Poision Center) โดยมี “ศ.นพ.วินัย วนานุกูล” หัวหน้าศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี และ “พญ. นภารัตน์ อมรพุฒิสถาพร” พร้อมนักวิชาการด้านพิษวิทยา เข้าร่วมประชุมวางแผนดำเนินการ “รวบรวมข้อมูล” รอบด้านในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับ “พิษภัย” ที่เกิดจาก “บุหรี่ไฟฟ้า” สำหรับใช้เป็น “ศูนย์ข้อมูล” สำคัญในการศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้ให้กับสังคมไทย โดยเฉพาะ “แพทย์” และ “ประชาชน”

ไทยติดอันดับ 6 ด้านความมั่นคงด้านสุขภาพโลก
รายงานสถานการณ์ในปัจจุบันของปัญหาแอลกอฮอล์ของประเทศ ตามเอกสารนี้ (จัดทำโดย ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ และรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (CAS : Center of Alcohol Studies) ได้จัดประชุมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพด้านสุขภาพในการป้องกันและจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ในสังคมไทย ในการนี่้ นพ.นิพนธ์ อุปมานรเศรษฐ์ ให้เกียรติเป็นผู้แทนแพทยสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม


รายการข่าว 3 มิติ ซึ่งเป็นสื่อกระแสหลัก ได้นำเสนอรายงานพิเศษ เรื่อง อันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 นับเป็นความร่วมมือภาคประชาสังคม องค์กรวิชาชีพ และ รัฐบาล ที่เห็นภาพชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 6 ตุลาคม 2562 ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ เลขาธิการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรดีเด่น ด้านรณรงค์สังคมไทย ลด ละ เลิก บุหรี่จาก สมาคมหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย


ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานแพทยสมาคมฯ ได้รับเชิญไปปาฐกถาเทิดพระเกียรติเนื่องในวันมหิดล เรื่อง "๑๐๐ ปีแพทยะสมาคมแห่งกรุงสยาม ภายใต้พระบรมโพธิสมภารราชวงศ์จักรี น้อมสดุดีสมาชิกผู้ทรงเกียรติหมายเลข ๓๘๗" ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 9-10 น.


คณะกรรมการแพทยสมาคมฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชา นุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2562 ณ โรงพยาบาลศิริราช ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เมื่อ เวลา 07.00 น.


แพทยสภา และ แพทยสมาคมฯ ร่วมกันจัดงานแสดงความยินดี แด่ สมาชิกรัฐสภา (สมาชิกวุฒิสภา และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) ที่เป็นแพทย์ โดยจะจัดงานที่อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 7 สิงหาคมนี้


แพทยสมาคมฯขอกราบเรียนเชิญ แพทย์ผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมวิชาการประจำปี 2562 ในวันที่ 6-7 กันยายน 2562 ที่ โรงแรมโอ๊ควูด โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชา


เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา กรุงเทพฯ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย จัดการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 เพื่อรณรงค์สิ่งแวดล้อมในบ้านให้ปลอดจากควันบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า ที่เป็นภัยต่อสุขภาพ โดยเฉพาะสุขภาพของเด็กซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของสังคมไทยในอนาคต

การประชุมเสวนาความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายวิชาชีพแพทย์/สุขภาพ ในการขับเคลื่อนงานช่วยเลิกบุหรี่แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีอธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัยและศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นประธานร่วมเปิดการเสวนา มีศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ ณ.ห้อง Crystal Ballroom โรงแรมตะวันนา กรุงเทพฯ

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ไปเป็นประธานจัดงานประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา โดยจุดเน้นปีนี้ คือ การสื่อสารเชิงบวก เพื่อลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่ทำการแพทยสมาคมฯ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมฯ รวมทั้งคณะกรรมการ ได้ร่วมแสดงความยินดีแด่ ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ เนื่องในโอกาสที่ สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้อนุมัติให้มอบปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานดีเด่น เป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 กระทรวงสาธารณสุข แพทยสมาคมฯ และ สมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ได้ร่วมกันจัดการประชุมสัมมนา When Health Personnel Get Sick ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น9 อาคาร7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นพ.พินิจ หิรัญโชติ และพล.ต.ผศ.นพ.กิฎาพล วัฒนกูล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายแนะแนวเรื่องกฎหมายและ พรบ.ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม และ การบริหารความเสี่ยงทางการแพทย์ให้กับนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้านคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องบรรยายสุขุม ตึกจุลชีววิทยา ทั้งนี้โครงการแนะแนวนิสิตนักศึกษาแพทย์ทั่วประเทศ ได้ดำเนินการโดยแพทยสมาคมฯ มาเป็นระยะเวลาหลายปี โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ด้วยดีตลอดมา

ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล เลขาธิการเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ให้เกียรติสัมภาษณ์ในรายการ เลิกบุหรี่ดีต่อใจ ในหัวข้อ "ความรู้เรื่องกัญชา" (10.45 นาทีแรกของคลิปวิดีโอ) และ "ความรู้เรื่องบุหรี่ไฟฟ้า" (ตั้งแต่นาทีที่ 10.45 ของคลิปวิดีโอเป็นต้นไป) รายการนี้จัดขึ้นเป็นประจำ โดยออกอากาศทาง ททบ.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 16.55 น.โดยมี คุณชัชวาลย์ เผ่าสวัสดิ์ ประธานชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ เป็นพิธีกรประจำรายการแพทยสมาคมฯ ขอแสดงความยินดี แด่ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสที่ได้รับรางวัล World No Tobacco Day Award 2019 จากองค์การอนามัยโลกเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ปีนี้ รวมทั้ง ขอแสดงความยินดี แด่ ศ.นพ.ประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์ ซึ่งได้รับรางวัล จาก กระทรวงสาธารณสุข ภาคีเครือข่ายฯ และ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ในการเป็น "บุคคลที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมยาสูบด้วยดีตลอดมา"ประจำปี 2562

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมฯ และ พญ.นาฏ ฟองสมุทร หัวหน้าโครงการ อุ่นใจเมื่อใกล้แพทยสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงาน World IBD Day ที่จัดขึ้น ชมรมลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ที่ อาคารภูมิสิริ โรงพยาบาลจุฬาฯ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

พ.ต.นพ.ชาญฤทธิ์ ล้อทวีสวัสดิ์ รองเลขาธิการแพทยสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุม National EMS Forum and EXPO 2019 เมื่อวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทาราฯ

พญ.รังสิมา แสงหิรัญวัฒนา ได้บริจาคเงินจำนวน 3 แสนบาท เพื่อสนับสนุน "โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันย์" โดยมี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับมอบ ที่ กรมสนับสนุนบริการสาธารณสุข เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วม“การอบรมปฐมนิเทศและเลือกสถานที่ปฏิบัติงานสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ให้สัญญาชดใช้ทุนของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562” ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมปฐมนิเทศ จำนวนประมาณ 3,500 คน ที่ศูนย์ประชุม อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นประธานการประชุมเสนอแนวทางการผลิตและกระจายแพทย์ไปยังพื้นที่ขาดแคลนของประเทศไทย โดยทีมคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จาก รร. แพทย์ภูมิภาค โดยมี ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนพ.สุขุม กาญจนพิมาย รองปลัดกระทรวง และทีมงานบริหารเข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ โรงแรม Plaza Athenee

Dr. Keisuke Yamaguchi, Chairman of The International Association of Tourism Medicine Member และคณะ ให้เกียรติมาเยี่ยมแพทยสมาคมฯ วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแพทยสมาคมฯ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานแพทยสมาคมฯเป็นประธานทำการส่งมอบรองเท้านักเรียนมัธยมจำนวน500คู่ ซึ่งได้การสนับสนุนจาก แพทยสมาคมฯ กองทัพบก และ ศิษย์เก่าราชินีบนรุ่น 45 โดยมีนพ.วรวิทย์ ผอ.รพ.อุ้มผางเป็นผู้แทนของโรงเรียน และนักเรียนมัธยม จำนวน​ 500​ คน จาก รร.บ้านหนองหลวง รร.บ้านปรอผาโด้ และ รร.บ้านกล้อทอ เป็นผู้รับมอบ และ การดำเนินการจัดส่งโดยกองทัพบก

ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมในโครงการแพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมแพทยสมาคมฯ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี

แพทยสมาคมฯ แพทยสภา และ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย เชิญแพทย์และบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมเสวนา นโยบายพรรคการเมืองกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรในวิชาชีพสุขภาพเพื่อผู้ป่วย” Patient and Personnel Safety Policy (2P Safety) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.30 น. และผู้สนใจรับฟังสดสามารถลงทะเบียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนผู้ที่ต้องการดูผ่านแอพพลิเคชั่น Docquity สามารถดาวน์โหลดแอพ และปฏิบัติตามขั้นตอนในรูป

แพทยสมาคมฯ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ฯ ศจย. ชมรมลมวิเศษ โครงการอุ่นใจใกล้แพทยสมาคม จัดงานแถงข่าว "ถอด N95 ร่วมแก้ปัญหาฝุ่นจิ๋ว"ที่กำลังปกคลุม กทม.และปริมณฑล อย่างหนาแน่น และส่งผลต่อสุขภาพประชาชน เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา PM2.5 อย่างเป็นระบบและยั่งยืน เพื่อคืนลมหายใจดีๆ กลับคืน ให้กรุงเทพฯ อีกครั้ง โดย ศ.เกียรติคุณ.พญ.สมศรี ประธานเครือข่ายฯ ได้กล่าวต้อนรับสื่อมวลชน ผู้ร่วมงาน จากนั้น ศ.นพ.รณชัย นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ กล่าวแสดงความห่วงใยสุขภาพคนไทย โดยแพทยสมาคมฯ ในฐานะองค์กรการแพทย์ ขอเป็นอีกแรง ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นจิ๋ว PM2.5 ด้วยองค์ความรู้ที่ถูกต้อง เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย ซึ่งในการแถลงข่าวนี้ผู้เชี่ยวชาญ จาก คณะแพทย์ 3 สถาบัน คือ ศ.นพ.ชายชาญ จาก ม.เชียงใหม่ รศ.นพ.ฉันชาย จาก จุฬาลงกรณ์ฯ และ รศ.นพ.สุทัศน์ จาก มศว. ร่วมแถลง โดย รศ.นพ.สุทัศน์ ได้สาธิตว่า บุหรี่ธรรมดาและบุหรี่ไฟฟ้ามีค่าPM2.5 สูง พร้อมเชิญชวนให้เลิกสูบบุหรี่ ซึ่งมีสื่อมวลชนมาร่วม จำนวนมาก


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เชิญประชุมคณะกรรมการแพทยสภา วาระใหม่ พ.ศ.2562 – 2564 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรก พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับกรรมการใหม่ ทั้ง 29 ท่าน ซึ่งในการครั้งนี้ที่ประชุมได้เลือกนายกแพทยสภา วาระ พ.ศ.2562-2564 โดยมติที่ประชุมแต่งตั้งคณะผู้บริหารแพทยสภาชุดใหม่ ประกอบด้วย ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา อุปนายกแพทยสภา คนที่หนึ่ง รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภา คนที่สอง พลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ รองเลขาธิการแพทยสภา นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ เหรัญญิกแพทยสภา พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี อนุกรรมการบริหาร นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ อนุกรรมการบริหาร รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์ อนุกรรมการบริหาร

ในที่สุด คณะกรรมการตัดสินโครงการแพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด ก็ได้รวบรวมผลการโหวต เพื่อนำมาใช้ร่วมกับการพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระดับเขต และระดับจังหวัด จนคัดเลือกรายชื่อ แพทย์ในดวงใจ และ พิธีมอบโล่รางวัลจากพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่แพทย์ทุกท่านนี้ ได้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2561 ที่อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย กทม. โดยมี ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมฯ เป็นผู้แทนในการมอบแพทยสมาคมฯ ได้ทำพิธีมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้สนับสนุนโครงการแพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด ซึ่งมีทั้งแพทย์ ประชาชน บริษัทจำหน่ายรถจักรยานยนตร์ และ สื่อมวลชน ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562
Highlights in Gastroenterology บรรยายโดย รศ.พญ.นนทลี เผ่าสวัสดิ์ ในการประชุมใหญ่สามัญ ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562IBD มีเพื่อน Happy Life ถ้าลำไส้ไม่อักเสบเรื้อรัง แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ โดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ พร้อมคณะกรรมการของสมาคม และ รศ.นพ.สถาพร มานัสสถิตย์ ประธานที่ปรึกษาชมรมผู้ป่วยลำไส้อักเสบเรื้อรัง ได้เข้าร่วมการเปิดตัวกลุ่ม IBD หรือกลุ่มผู้ป่วยลำไส้อักเสบเรื้อรัง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในโครงการอุ่นใจเมื่อใกล้แพทยสมาคมฯ ที่โรงแรมอโนมา แกรนด์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.) ครั้งที่ 2/2561 โดยพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานคณะกรรมการ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมฯ เป็นรองประธาน คนที่ 2 และมีผู้แทนจากกระทรวงต่างๆร่วมประชุม

แพทยสมาคมฯ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว กลุ่มสัมพันธ์เบาหวาน Thai DM Friends และงานเสวนา " เรียนรู้อยู่กับเบาหวาน" ณ. อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
แพทยสมาคมฯได้เปิดแถลงข่าว โครงการ แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ที่อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี นับเป็นครั้งแรกที่มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยร่วมกันโหวตชื่อ แพทย์ในดวงใจ ซึ่งเป็นแพทย์ผู้มีจริยธรรม เป็นที่รัก และ ไว้วางใจของประชาชนในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ในงานนี้มีสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก โครงการนี้จะเปิดให้โหวตระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 แพทย์ทั้ง 77 ท่านจะได้รับการเชิดชูเกียรติในการประชุมแพทยสมาคมฯ เดือนมกราคม 2562 และ ผู้โหวตจะมีโอกาสลุ้นได้รับของรางวัล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา เช่น เครื่องวัดความดัน รถจักรยานยนตร์ ฯลฯ

TOP STORY


ติดตามภาพยนตร์สั้น ทั้ง 4 เรื่องได้ทาง MAT Youtube Channel

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 แพทยสมาคมฯ จัดงานอัศจรรย์อาวุโส ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี โดยมีนางไพวรรณ พลหวั่น อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวเปิดงาน ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมฯ กล่าวต้อนรับ และ แพทย์หญิงนาฎ ฟองสมุทร ประธานโครงการอุ่นใจเมื่อใกล้แพทยสมาคม (PSG) กล่าวรายงาน พร้อมทั้งกรรมการแพทยสมาคมฯเข้าร่วมงาน ซึ่งในงานมีผู้สูงอายุเข้าร่วมงานจำนวนมาก
ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาเพื่อสังคมสูงวัย จากประธานกรรมการอุดมศึกษา ประกาศเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561
มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เชิญนายกแพทยสมาคมฯ เข้าร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในหัวข้อ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกกับการสาธารณสุขไทย : การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค”ในการนี้ได้มอบหมายศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ เลขาธิการแพทยสมาคมฯ เข้าร่วมและเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 สยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
พญ.นาฏ ฟองสมุทร กรรมการที่ปรึกษาแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้รับเชิญจากแพทยสมาคมแห่งประเทศญี่ปุ่น ไปบรรยายที่งาน International Congress of Home Care Medicine ระหว่างวันที่ 28 - 29 กันยายน 2561 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
แพทยสมาคมฯ ได้ให้การต้อนรับ Dr.DeaZip Choi, President of Korean Medical Association และคณะ ในการมาดูงานแพทยสมาคม เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 KMA ได้เห็นภาระกิจของ MAT ชัดเจน ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ
เช้าวันที่ 11 กันยายน 2561 ทีมแพทยสมาคมฯประชุมเตรียมงานคัดเลือก "แพทย์ในดวงใจของประชาชน" อันจะเป็นครั้งแรกที่ประชาชนทุกจังหวัดใน77จังหวัดได้โวตเลือกแพทย์ที่ตนเองรักชอบเสมือนคนในครอบครัว เพราะแพทย์ท่านนั้นปฏิบัติต่อผู้ป่วยเสมือนญาติ จนเกิดความรัก ความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน แพทย์ในดวงใจทั้ง77ท่านจะได้รับมอบรางวัลและ recognition ในการประชุมใหญ่แพทยสมาคมฯ เดือนมกราคม 2562 และประชาชนผู้โหวตให้แพทย์ผู้ได้เป็นแพทย์ในดวงใจจะได้รับเครื่องวัดความดันเป็นของขวัญจังหวัดละ 1 เครื่อง เริ่มเปิดให้โหวต 1 ตุลาคม 2561-31 ธันวาคม 2561
และ เมื่อ 23 กันยายน TV Spring News ได้เชิญท่านนายกแพทย์สมาคมฯกล่าวถึงที่มาของโครงการ
การอบรมหลักสูตรการดูแลผู้มีภาวะไตวายเรื้อรังแบบองค์รวม (train the trainers) โครงการดูแลผู้ป่วยโรคไต kidney smile ไตหรรษา ร่วมกับ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้เข้าร่วมจากสมาชิกเครือข่ายผู้ป่วยโรคไตทั่วประเทศ งานจัดที่ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ วันที่ 21-22 กันยายน 2561 มีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก ทั้งนี้ก็เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย
แพทยสมาคมฯ ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกแพทยสมาคมฯ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ และ ศ.เกียรติคุณ นพ.กฤษฏา รัตนโอฬาร ที่ได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัยระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2561
ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการจากประเทศไทย ขึ้นรับงานการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน APACT 2020 บนเวทีการจัดงาน APACT 2018 วันที่ 15 ก.ย.2561 ณ Hilton Bali,Indonesia โดย ศ.นพ.รณชัย ได้กล่าวขอบคุณอินโดนีเซียในฐานะเจ้าภาพปีนี้ และเชิญชวนทุกคนไปร่วมงาน APACT 2020 ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพ ซึ่งเป็นที่ประทับใจเจ้าภาพและได้รับการตอบรับและเสียงปรบมือจากผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน
Facebook Live โครงการอุ่นใจเมื่อใกล้แพทยสมาคมฯ และ สสส. เชิญผู้สนใจ ร่วมพูดคุยกับ คุณนก สินจัย กับบทบาท ผู้หญิงที่ฆ่าสามี 3 คน ในเวลา 30 ปี งานนี้ผู้ที่ต้องการ รู้ทันเค็ม งานจัดที่เวที Zone : Big Family Day ที่ Central Worldวันที่16กันยายน2561เวลา16.30 น
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 มีการประชุม คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติเป็นครั้งแรก ณ ห้องประชุม ครม ทำเนียบรัฐบาล ท่านประธานการประชุม รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ มีมติให้มีการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลด้านครอบครัวของประเทศ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมฯ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยา ซึ่งเป็นรองประธานกรรมการคนที่ 2 ได้นำเสนอแนวทางและความเห็น เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางยุทธศาสตร์ชาติด้านครอบครัวในระยะยาว ของประเทศต่อไป
ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี 2562 แพทยสมาคมฯ ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเรือรัษฏา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี ของแพทยสมาคมฯ ครั้งที่ 62
วันที่ 6 กันยายน2561 ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมฯ และ กรรมการแพทยสมาคมฯหลายท่าน ได้เข้าร่วมงาน CARC 2018 ของสมาคมแพทยสตรีฯ ณ รร.มณเฑียร สุรวงศ์
ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมฯ ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการโครงการวิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป
ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรไปบรรยายให้ความรู้โครงการแนะแนวแก่นักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในหัวข้อเรื่องอนาคตแพทย์ไทย และอนาคตสุขภาพไทย ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องบรรยาย 412 อาคารปรีคลินิกชั้น 3 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์, เลขาธิการสมาคมฯ ศ.ดร.นพ.ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ และ ประธานฝ่ายการแพทยศาสตร์ศึกษา รศ.นพ.โยธิน เบญจวัง ให้การต้อนรับ Mr. Jeff Howe : Director of International Business Development, Victoria University of Wellington สถาบัน Viclink และผู้แทนจากสถานทูตนิวซีแลนด์ เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือเรื่องความร่วมมือในการพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมทางด้านการแพทย์ร่วมกันในประเทศไทย ณ ห้องประชุมแพทยสมาคมฯ ซอยศูนย์วิจัย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561
โครงการอุ่นใจเมื่อใกล้แพทยสมาคมฯ ได้จัด Facebook Live เรื่องควรรู้เกี่ยวกับยาและสมุนไพร กับโรคไต เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ที่ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์
ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมฯ เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ [ ศจย. ] คนต่อไป เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561
งานแถลงข่าวแรกในโครงการ อุ่นใจเมื่อใกล้แพทยสมาคมฯ ซึ่งกลุ่มแรก คือ กลุ่มผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยการเปิดตัว ชมรมลมวิเศษ ลมแห่งความรัก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี มีทุกภาคส่วนเข้าร่วมโครงการ
ด่วน สมัคร หรือ ส่งรายชื่อผู้สมควรรับรางวัล ที่แพทยสมาคมฯภายใน 30 กันยายนนี้ คลิกดูรายละเอียดที่นี่>>>
แพทยสมาคมฯ ร่วมเป็นหนึ่งในหลายภาคส่วน ในการระดมความช่วยเหลือ เด็กทีมฟุตบอล หมูป่าอะคาเดมี และ โค้ช ที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นเวลา 9 วัน จนกระทั่งสามารถค้นหาผู้ประสบภัยทั้ง 13 คนได้สำเร็จ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 และ สามารถทยอยนำทั้ง 13 คนออกจากถ้ำได้สำเร็จในเวลา 3 วันตั้งแต่ 8-10 กรกฎาคม 2561 ต้องขอบคุณทุกหน่วยงาน และ อาสาสมัคร ทั้งชาวไทย และต่างชาติ รวมถึงประชาชนทั่วประเทศ ในการระดมสรรพกำลังกาย กำลังใจ ในครั้งนี้ แต่งานรักษา ฟื้นฟู ร่างกาย และ จิตใจผู้ประสบภัยยังต้องดำเนินต่อไป
PSG โดยแพทยสมาคมฯ ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่มผู้ป่วย 8 กลุ่ม (เบาหวาน-มะเร็ง-ไต-COPD-เปลี่ยนเข่า-สูงอายุ-Bipolar-Stroke) สำหรับ ครั้งนี้เป็นเรื่องของกลุ่มผู้ป่วยไต และเกี่ยวกับเบาหวานด้วย...........อย่าลืมติดตาม Facebook Live ในหัวข้อ โรคไตกับเบาหวาน โดย รศ.พญ.ธนันดา ตระการวนิช (อายุรแพทย์โรคไต วชิรพยาบาล ) และคุณน้ำฝน พัชรินทร์ ศรีวสุภิรมย์ ( นักแสดง ) วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 นี้ เวลา 12.00 - 12.30 น
ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ อดีตนายกและผู้อำนวยการสำนักงานแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 2018 Government Health Care Congress / 14th Annual GHCC Medicare Summit ใน theme "Address Policy, Compliance, Provider Engagement and Population Health to Improve Risk Data and Revenue Reliability" ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561 ณ Hilton Alexandria Mark Center, Washington, DC ประเทศสหรัฐอเมริกา
ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี ผู้รั้งตำแหน่งนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และ ผศ.ดร.นพ.ศักดา อาจองค์ วัลลิภากร ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมการประชุม Joint Convention of the Asia Pacific Association of Medical Journal Editors and the 5th Asian Science Editors Conference & Workshop 2018 ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2561 ณ International Convention Center มหาวิทยาลัย Bogor Agricultural, ประเทศอินโดนีเซีย
ท่านนายกแพทยสมาคมฯ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ได้เข้าร่วมพิจารณาและตัดสินราชวัลมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมฯ และ เลขาธิการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และ คณะฯ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการสมาพันธ์ฯ ที่ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ร่วมกับ แพทยสมาคมฯ และ ภาคีเครือข่าย จัดประชุมเสริมสร้างแรงผลักดันมุ่งสู่ความสำเร็จ “โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ปีที่ 3 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ที่โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่
ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับเกียรติโดยรับเชิญให้เข้าร่วมงานประชุมแพทยสมาคมมาเลเซีย และร่วมพิธีรับตำแหน่งนายกแพทยสมาคมคนใหม่ของมาเลเซีย เมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายน 2561 โดยในงานนี้ Deputy King สุลต่านรัฐเปรัค นัซริน ซาห์ เสด็จมาเป็นประธานงาน และมีรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมาร่วมงานด้วย และ Deputy King ท่านสุลต่าน นัซริน ซาห์ ได้สนทนาและจับมือทักทายนายกแพทยสมาคมฯของไทย นับเป็นเกียรติอย่างสูง

แพทยสมาคมฯร่วมงานแพทยสภาในการประชุมวิชาการครบรอบ 50 ปีแพทยสภา ที่เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561

แพทยสมาคมฯ ได้รับรางวัลจาก WHO ในฐานะองค์กรที่ร่วมรณรงค์ สังคมไทยปลอดบุหรี่ มาโดยตลอด เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2561

แพทยสมาคมฯร่วมกับ SCB First มอบสิทธิพิเศษแก่สมาชิกบัตร MAT First (เฉพาะแพทย์ที่ถือบัตร SCB First) =ชมละครเวที แม่นาค เดอะมิวสิคัล เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
แพทยสมาคมฯเข้าร่วมงานปฐมนิเทศแพทย์ผู้ทำสัญญากับกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561 มีผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกมากเป็นประวัติการณ์
แพทยสมาคมฯ เยี่ยมเยียนแพทย์ในพื้นที่สาธารณสุข เขต 10 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

E Book แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  

โดยคณะกรรมบริหาร วาระปี 2561-2562             

แบบสอบถามความต้องการขั้นต้นในการรับ และจัดส่งหนังสือแพทยสมาคมฯ (ฉบับพิเศษ) เล่มสี
ขอความกรุณาสมาชิก ช่วยกรอกข้อมูลและความต้องการ ที่ Link || ปรับปรุงข้อมูลสมาชิก และ ที่จัดส่งหนังสือ (click here!)
(ข้อมูลที่ทางสมาชิกกรอก จะเก็บไว้ในการส่งต่อและเป็นความลับยิ่งยวด และจะถูกนำไป
Update ฐานข้อมูลสมาชิกให้ทันสมัยเพื่อการจัดส่งเอกสารและกิจกรรมดี ๆ ต่อไปในอนาคต)

 

 

------------------------------------------

เอกสิทธิ์เหนือระดับ กับ SCB First สำหรับแพทย์และสมาชิกแพทยสมาคมฯ

 

ต้องขอบคุณท่านนายกแพทยสมาคมฯ

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ เป็นอย่างมาก
รวมทั้งท่าน อ. ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ที่ปรึกษา และ ทีมงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้

ซึ่งทางทีมงานได้เห็นความตั้งใจการทำงานอย่างมุ่งมั่นจะเพิ่มเอกสิทธิ์ให้กับแพทย์

และสมาชิกแพทยสมาคมฯ ตั้งแต่ท่านเป็นผู้รั้งตำแหน่งนายกแพทยสมาคมฯ

จากการต่อรองหนึ่งธนาคาร ..จนหลายธนาคาร เพื่อให้ได้เอกสิทธิ์เฉพาะของแพทย์...

จนในที่สุด ธนาคารไทยพาณิชย์เล็งเห็นความสำคัญของแพทย์ในด้านต่างๆ

และอนุมัติตกลงเข้าร่วมโครงการตามที่ท่านรณชัย นายกแพทยสมาคมร่างและนำเสนอตกลงร่วมกัน


#scbfirstmat #scbfirstแพทยสมาคม #scb1mat #matpr

        แพทยสมาคมฯร่วมกับ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และเครือข่ายฯมอบเงิน-โล่ประกาศเกียรติคุณ "ตููน" 
   ร่วมในโครงการ "ก้าวคนละก้าว" 
 
                                             
 

วันพูธที่ 6 ธันวาคม 2560  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระราชบิดา  โรงพยาบาลศิริราช แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดย  ศ.นพ.สารเนตร์  ไวคกุล  นายกแพทยสมาคมฯ ร่วมกับ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ โดย  ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี  เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์ฯ และ ศ.นพ.รณชัย  คงสกนธ์ เลขาธิการสมาพันธ์ฯ  พร้อมด้วย เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ โดย ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล  ร่วมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ นายอาทิวราห์  คงมาลัย (ตูน Body slam) ในฐานะที่เป็นผู้นำในการทำความดี  สร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่คนไทยทั้งประเทศ  และมอบเงินจำนวน 320,000 บาท ร่วมในโครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศ

 

โครงการสวัสดิการบ้านพักแพทย์ผู้สูงอายุของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

รายละเอียด คณะกรรมการบ้านพักสวัสดิการ แพทยสมาคมฯ click ! 

 

APAME 2016, Thailand

 

รางวัลเครือข่ายองค์กรสุขภาพดีเด่นนานาชาติ (Interprofessional Collaboration Practice Award)

กว่าสิบปีที่หลายองค์กรร่วมกันปิดทองหลังพระ จนทำให้ต่างประเทศเห็นความสำคัญและความตั้งใจจริงของมดงานเล็กๆ ในประเทศไทยในการผลักดันต่อต้าน รณรงค์ด้านการสูบบุหรี่และภัยสืบเนื่องจากควันบุหรี่ทั้งด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ ตัวแทนแพทย์ไทยจากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามท่านได้รับเกียรติสูงสุดในการรับรางวัลระดับโลกครั้งนี้ 1.ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ 2.ศาสตราจารย์ นพ.รณชัย คงสกนธ์ 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลตรี นพ.กิฎาพล วัฒนกูล สามตัวแทนจากแพทยสมาคมฯ ได้รับเกียรติอันสูงสุดระดับโลกนี้ แทนหน่วยงานหลายๆหน่วยที่ผลึกกำลังทำงานร่วมกัน “เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่” คว้ารางวัลเครือข่ายองค์กรสุขภาพดีเด่นนานาชาติ ประจำปี 2558 ในงานประชุมสมัชชาอนามัยโลกประจำปีขององค์การอนามัยโลก ซึ่งรางวัลนี้จัดประกวดขึ้นเป็นปีแรก และไทยเป็นประเทศแรก ที่ได้รับรางวัลนี้จากผลงานขององค์กรเครือข่าย วิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2558 ที่องค์การอนามัยโลก กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก ได้จัดพิธีมอบรางวัลเครือข่ายองค์กรสุขภาพดีเด่นนานาชาติ (Interprofessional Collaboration Practice Award) โดยการคัดเลือกขององค์กรสหสาขาบุคลากรสาธารณสุขโลก (World Health Profession Alliance : WHPA) ให้แก่ "เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่" ภายใต้การดูแลของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งนับเป็นเครือข่ายแรกของไทยและของโลกที่ได้รับรางวัลนี้
ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ผู้รับมอบรางวัลนี้ กล่าวว่า WHPA หรือองค์กรสหสาขาบุคลากรสาธารณสุขโลกได้จัดให้มีการประกวดรางวัลนี้ขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ เพื่อสนับสนุนผลงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรสาธารณสุข โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินรางวัลจากกรรมการของ 5 องค์กรหลัก และต้องเป็นผลงานที่เกิดจากการทำงานร่วมกันอย่างน้อย 3 วิชาชีพขึ้นไป เช่น แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด ฯลฯ หน่วยงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นสมาชิกขององค์กรหลักอันใดอันหนึ่งใน 5 องค์กรต่อไปนี้ คือ แพทยสมาคมโลก (WMA) สภาพยาบาลนานาชาติ (ICN) สมาพันธ์เภสัชนานาชาติ (FIP) สมาพันธ์นักกายภาพบำบัดโลก (WCPT) สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก (FDI)
สำหรับ "เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่" นั้น เป็นสมาชิกภายใต้แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ก็เป็นสมาชิกของแพทยสมาคมโลกด้วย การทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10 ปี มีสหสาขาบุคลากรสาธารณสุขมากถึง 21หน่วยงาน เป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของเครือข่ายฯและรางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับในวันนี้
ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี กล่าวต่อว่า การรวมตัวทำงานร่วมกันของเครือข่ายฯ เกิดจากความตั้งใจที่จะถวายงานตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาปี 2547 ทรงรับสั่งด้วยความห่วงใยต่อเยาวชนไทยที่ติดยาเสพติดและบุหรี่ และทั้งนี้คำขวัญขององค์การอนามัยโลกในวันงดสูบบุหรี่โลกในปี 2548 ก็เป็นอีกเหตุผลที่ทำให้เครือข่ายฯสร้างแนวร่วม โดยกำหนดบทบาทการทำงานที่ชัดเจน ประกอบด้วย ด้านการศึกษา โดยส่งเสริมความรู้ในเครือข่าย ทั้งพยาบาล แพทย์ เภสัชกร กายภาพบำบัด จนสามารถผลักดันหลักสูตร เรื่องภัยของบุหรี่ และอบรมทักษะการให้ความรู้กับบุคลากรวิชาชีพสุขภาพทุกสาขา รวมไปจนถึงประชาชนทั่วไป มีการให้บริการเลิกบุหรี่ตามโรงพยาบาลต่างๆ รวมทั้งคลินิกฟ้าใส รักษาคนติดบุหรี่ภายใต้เครือข่ายของเรา ขณะนี้มีคลินิกรวมทั้งสิ้น 321 คลินิกทั่วประเทศ มีการติดตามผลงานทุก 3 เดือน รวมทั้งการสนับสนุนการวิจัยในเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ จนปัจจุบันมีการนำเสนองานวิจัย ทั้งสิ้น 85 โครงการ 45 บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ และ 43 เรื่องที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับประเทศ และต่างประเทศ
“การได้รับรางวัลนี้ทำให้เห็นว่า ผลงานของเราที่มาจากหลายวิชาชีพที่ร่วมกันทำงานด้วยความเต็มใจและตั้งใจ เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพของประชาชน แม้จะถูกต่อต้านจากคนบางกลุ่ม และแม้จะยังไม่ได้รับการสนันสนุนจากรัฐบาลอย่างเต็มที่ แต่ในเวทีระดับโลกเราได้รับการยอมรับ และ WHOก็มองเห็นบทบาทที่สำคัญของเครือข่ายเราว่าคู่ควรแล้วกับรางวัลนี้ จึงขอให้พวกเราภูมิใจและขอเป็นกำลังใจให้ร่วมกันทำงานต่อไป เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับองค์กรอื่นๆและประเทศอื่นๆ ทั้งนี้การทำงานเรื่องพิษภัยของบุหรี่ต้องเป็นความร่วมมือของทุกฝ่าย ไม่ใช่แค่แพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรสาธารณสุขเท่านั้น หากแต่เป็นทุกภาคส่วนในสังคมไทย เราไม่ได้ทำเพื่อล่ารางวัล แต่เป้าหมายของเราเพื่อสุขภาพ เพื่ออนาคตของลูกหลานไทยและคนไทยต้องปลอดจากพิษภัยของบุหรี่ ระเบิดเวลาในซองเล็กๆ”
‪#‎แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย‬ ‪#‎MAT

  • ยาปลอมดับชีวี ยาดีขจัดโรคา รายการหนี้แผ่นดิน สุขภาพดีกับพรีม่า "ยาปลอมดับชีวี ยาดีขจัดโรคา"ผู้ดำเนินรายการ : คุณวารินทร์ สัจเดววิทยากร : นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส อดีตนายกแพทยสมาคมแห่ง...

  • healthcare.jpg
   # สธ.เผยพบป่วยไข้เลือดออก 6 พันรายเร่งกำจัดยุ่งลาย และกิจกรรม 5 ป 1 ข. กระทรวงสาธารณสุข เผย รอบเกือบ 5 เดือนปีนี้ พบป่วยไข้เลือดอก 6,000 กว่าราย เสียชีวิต 4 ราย เร่งทุกพื้นที่กำจัด...
  • imagesIG6KWU4V.jpg
   กินียันไวรัสอีโบลาต้นตอโรคระบาดร้ายแรง สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโกนากรีประเทศกินี ว่ากระทรวงสาธารณสุขกำลังหาทาง ที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลา ที่กำลังระบาดอย่างรุนแ...
  • น้ำตานางเงือก!!....อันตรายใกล้ตัวลูกคุณ หลายคนคงคุ้นชื่อกับวัตถุดูดน้ำหรือ ตัวดูดน้ำที่มีการระวางโทษและให้หยุดจำหน่าย เมื่อเกิดเหตุการณ์อันตรายในเด็กในหลายปีก่อน จนตอนนี้ข่าวซา ๆ ล...
  • 130506041542-china-poultry-market-story-top.jpg
   พบการระบาดของไข้หวัดนก สายพันธ์ H5N6 ที่จีนรายแรกพบการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสู่คน สายพันธ์ุ H5N6 ในชายอายุ 49 ปีที่มนฑลเสฉวน เป็นครั้งแรกและเสียชีวิตไปจากภาวะปอดอักเสบรุนแรงหลังจาก...
  • Mat_9.jpg
   16th MASEAN Conference at Singapore : During 9-11 May 2014 at Regent Hotel, Singapore. Morning Session:A Country Report a lot of fruitful discussion and sharing. We can see and lea...

  • Mat_8.jpg
   MASEAN Forum 2014 "Pandemic Preparedness and Response Among MASEANDuring 9-11 May 2014 at Regent Hotel, Singapore.Morning Session:A Country Report a lot of fruitful discussion and ...
  • Takeda1.jpg
   ข่าวสารการดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างแพทยสมาคมในเวทีนานาชาติ
  • dr_somsri.jpg
   เลือกตั้ง “คณะกรรมการสมาชิกสัมพันธ์” นำทีมโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ว่องไวปานกามนิตหนุ่ม หลังจากรับเลือกตั้ง“คณะกรรมการสมาชิกสัมพันธ์”นำทีมโดย ศาสตราจาร...

  • lo1.jpg
   รางวัลสมเด็จพระวันรัตของแพทยสมาคมฯ และรางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคมฯประจำปี 2557 รางวัลนี้เริ่มให้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2514 เริ่มแรกเป็นเงินสด ผลจากทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี กับเ...
  • Program.png
   Trip with Medical Association
  • Bg_matkratin.jpg
   วันอาทิตย์ ที่ 15 พ.ย. 58 จะมี“กฐินพระราชทานแพทยสมาคมฯ” ซึ่ง นายกแพทยสมาคมฯได้ทำจดหมายแจ้งความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินไปยังกรมการศาสนา ซึ่งได้หนังสือตอบรับจากอธิบดีกรมการศาส...
  • จดหมายข่าวแพทยสมาคม แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เดือนพฤศจิกายน2562 จดหมายข่าวแพทยสมาคม แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เดือนตุลาคม 2562 จดหมายข่าวแพทยสมาคม แห่งประเทศไทยในพระบร...


 • เผยยอดป่วยไข้หวัดใหญ่ปีนี้ในไทยยอดกว่า 1 หมื่นราย
  ตรวจพบสายพันธุ์ H3N2 ชนิดเดียวกับระบาดในฮ่องกง 50%
  ยันเชื้อไม่รุนแรง ไม่ดื้อยา ไม่ต้องกังวล เตรียมวัคซีนรองรับกลุ่มเสี่ยง เริ่มฉีด เม.ย. นี้ พร้อมยาโอเซลทามิเวียร์อีกกว่า 30 ล้านเม็ด


  อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวภายหลังประชุมวอร์รูมเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A H3N2 ที่ระบาดในฮ่องกง ว่า จากการติดตามพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H3N2 ในฮ่องกง 383
  ราย เสียชีวิต 283 ราย( 75 %) และพบการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 (ไข้หวัด 2009) ที่อินเดีย มีผู้ป่วยสะสม 16,235 ราย เสียชีวิต 926 ราย(6%)

  ส่วนประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 23 ก.พ. 2558 มีรายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ 10,032 ราย เสียชีวิต 8 ราย (0.08%)แบ่งเป็น นครราชสีมา 7 ราย และ ลําพูน 1 ราย ส่วนใหญ่พบเสียชีวิตจากสายพันธุ์ 2009


  สิ่งสําคัญคือต้องดูแลสุขภาพตัวเอง เน้นกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ จามควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อป้องกันการกระจายของโรค

  ประชาชนส่วนใหญ่กังวลว่า ไข้หวัดใหญ่ฮ่องกงจะระบาดมาไทยและมีความรุนแรง ต้องอาศัยความร่วมมือทุกฝ่าย ก่อนเผยแพร่ข่าวสารใดๆ ขอให้มีการสอบถามอย่างรอบด้าน เพื่อป้องกันการแตกตื่นจนเกินเหตุ อย่างไรก็ตาม

  ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานกับกระทรวงคมนาคม ขอความร่วมมือการเดินทางต่างๆ โดยเฉพาะสายการบินต่างๆ ว่าหากพบผู้ป่วยมีอาการไอจาม ขอความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัย โดยจะมีการใช้สโลแกนว่า

  “ไอเมื่อไรใส่หน้ากากอนามัย”

  การตรวจหาเชื้อไข้หวัดใหญ่เพื่อแยกสายพันธุ์ จะส่งเชื้อตรวจที่สํานักระบาดวิทยา คร. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสถาบันวิจัยทางทหารของสหรัฐอเมริกา ซึ่งในปี 2558 พบว่า สายพันธุ์ เอ H3N2 พบมากที่สุดร้อยละ 68 รองลงมาคือ สายพันธุ์บี ร้อยละ 24 และสายพันธุ์ ็H1N1 2009 ร้อยละ 4

  ส่วนสายพันธุ์ H3N2 ที่ระบาดหนักในฮ่องกง เป็นสายพันธุ์ เอ สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งแตกต่างจากสายพันธุ์ H3N2 ที่ไทยเคยพบเมื่อปีที่ผ่านมา

  ประเทศไทยพบสายพันธุ์ที่ระบาดในฮ่องกงหรือไม่ ?
  สายพันธุ์ H3N2 ที่ตรวจพบพบกว่าร้อยละ 68 พบเป็นสายพันธุ์เอ สวิตเซอร์แลนด์ที่พบในฮ่องกงเกือบร้อยละ 90

  น่ากังวลมากหรือไม่ ?
  ยังไม่ต้องแตกตื่นมากนัก เมื่อคิดจากยอดการป่วยรวม คิดง่ายๆ คือ มีผู้ป่วยอยู่กว่า 10,000 ราย พบเป็นสายพันธุ์เดียวกับฮ่องกงร้อยละ 50 ซึ่งยังไม่มาก ที่สําคัญข้อดีเชื้อนี้ในไทยยังไม่รุนแรง ไม่มีการกลายพันธุ์ และไม่พบการดื้อยา จึงไม่ต้องกังวล


  ส่วนที่ฮ่องกงมีผู้เสียชีวิตมากเพราะอะไร ?
  ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเสี่ยง ทั้งผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
  และไม่ฉีดวัคซีนป้องกัน

  ส่วนไทยเองก็ไม่ประมาท แม้จะพบผู้ป่วย แต่สามารถควบคุมโรคได้ รวมทั้งสธ.มีมาตรการในการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ โดย เม.ย. นี้ จะนําเข้าวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ กว่า 3.5 ล้านโดส เพื่อฉีดให้กลุ่มเสี่ยงต่างๆ ก่อน

  วัคซีนปีนี้สายพันธุ์จะเปลี่ยนไป?
  แน่นอนเพราะทุก ๆ ปี การระบาดในแต่ละปีสายพันธุ์จะหมุนเวียนกันไปในแต่ละประเทศ โดยวัคซีน 3 สายพันธุ์ที่จะเข้ามาปีนี้ ประกอบด้วย สายพันธุ์ A H1N1 ซึ่งเป็นสายพันธุ์เดิมในปี 2557 สายพันธุ์ B ปีนี้เป็นสายพันธุ์จากภูเก็ต และ สายพันธ์ุ A H3N2
  สวิตเซอร์แลนด์ เพิ่มเข้ามา โดยจะฉีดวัคซีนเร็วขึ้นตั้งแต่ เม.ย. นี้ เป็นต้นไป และช่วงนี้ถือเป็นช่วงดีเพราะเด็กปิดภาคฤดูร้อนใหญ่นานถึง 3 เดือน ทำให้ควบคุมการระบาดได้ง่ายมากขึ้น แต่ต้องระวังในสถาบันที่เรียนพิเศษและมีคนหมู่มาก

  โดยการฉีดจะเลื่อนจากเดิม โดยจะเริ่มรณรงค์ฉีดให้ช่วง พ.ค. นอกจากนี้ องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ยังเตรียมพร้อมยาโอเซลทามิเวียร์ ขณะนี้มีวัตถุดิบในการผลิตประมาณ 3,000 กิโลกรัม สามารถผลิตยาได้ถึง 30 ล้านเม็ด”

  ขณะนี้ อภ. มียาโอเซลทามิเวียร์อยู่ในสต๊อกประมาณ 1 ล้านเม็ด พร้อมที่จะกระจายให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ และมีวัตถุดิบที่พร้อมตอกเม็ดเพื่อใช้ภายในประเทศ เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วง อภ. จะดูแลให้ เพราะยาโอเซลทามิเวียร์มีความจําเป็นต่อผู้ป่วยมาก หากได้รับยาล่าช้าจะเกิดความสูญเสียถึงแก่ชีวิต

  ‪#‎บริโภคข่าวแบบรู้ทันและเข้าใจ‬ ‪#‎แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย‬
Visitors: 1,333,641