Arterex

ตามที่สถาบันอาร์เทอเร็กซ์ เจ้าของเว็บไซต์ หาหมอ.com  ได้ร่วมมือทางวิชาการกับแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ ในการจัดให้มีการอบรมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักวิชาชีพสุขภาพ และบุคลากรสายสนับสนุนอื่น ๆ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพของสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ด้วย 12หลักสูตร ๆ ละ 2 วัน  ซึ่งเน้นหนักอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายความรู้ ทักษะและประสบการณ์ตรงจากวิทยากรในวงการแพทย์และสาธารณสุข ณ ห้องประชุม 2 - 3 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม2562 นั้น บัดนี้ สถาบันอาร์เทอเร็กซ์ ได้จัดอบรมหลักสูตรรุ่นที่ 2 ในปี 2563-2564 โดยมีกำหนดการดังนี้

 

 

 

 

Visitors: 1,449,017