Arterex

ตามที่สถาบันอาร์เทอเร็กซ์ เจ้าของเว็บไซต์ หาหมอ.com  ได้ร่วมมือทางวิชาการกับแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ ในการจัดให้มีการอบรมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักวิชาชีพสุขภาพ และบุคลากรสายสนับสนุนอื่น ๆ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพของสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ด้วย 6 หลักสูตร ๆ ละ 2 วัน ทุกเดือน ซึ่งเน้นหนักอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายความรู้ ทักษะและประสบการณ์ตรงจากวิทยากรในวงการแพทย์และสาธารณสุข ณ ห้องประชุม 2 - 3 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 นั้น บัดนี้ สถาบันอาร์เทอเร็กซ์ ได้พัฒนาเพิ่มขึ้นอีก 6 หลักสูตร ในครึ่งปีหลังแล้ว ดังนี้
1. H07 Hospital Operating-Room Management วันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2562
2. H08 Hospital Human-Resource Management วันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2562
3. H09 Hospital Risk & Emergency Management วันที่ 12 – 13 กันยายน 2562
4. H10 Hospital Renovation & Construction Management วันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2562
5. H11 Hospital Marketing & Publicity Management วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2562
6. H12 Hospital Toward 4.0 Management (Smart Hospital) วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562

 

 

 

 

 

Visitors: 1,283,653