Projects

ด้วย วิสัยทัศน์ และ คุณค่าการปฏิบัติงานที่ตั้ง

ไว้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีโครงการ ที่จะดำเนิน
การอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สามารถที่จะบรรลุ ตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยโครงการต่างๆ ได้แถลงเป็น
นโยบายการทำงานไว้ใน ที่ประชุมแพทยสมาคมฯ
ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 โดยมี
ผู้เข้าร่วมรับฟัง และเป็นผู้ร่วมทำงาน จำนวน 375
ท่าน จึงขอเสนอ โครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
แพทยสมาคมฯ สมาชิกแพทย์ ประชาชน และสังคม
โดยที่จะมีการดำเนินการ จำนวน 9 โครงการ ดังนี้

DDD

PSG

RMA

HPA

HCD

MPI

FSS

 IMV

EC

Visitors: 1,443,508