คณะกรรมการบ้านพักสวัสดิการ

ประกาศแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ฉบับที่ 19/2559

เรื่อง    แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการสวัสดิการบ้านพักแพทย์ผู้สูงอายุของแพทยสมาคมฯ

           จากการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินโครงการสวัสดิการบ้านพักแพทย์ผู้สูงอายุของแพทยสมาคมฯ จึงขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการ ดังต่อไปนี้

 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์                           ประธาน
 2. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์                                              รองประธาน
 3. แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม                                                         กรรมการ
 4. แพทย์หญิงเบญจมาศ พิศาลสารกิจ                                             กรรมการ
 5. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภชัย รัตนมณีฉัตร                                กรรมการ
 6. นาวาอากาศเอก (พิเศษ)นายแพทย์ไพศาล จันทรพิทักษ์                    กรรมการ
 7. ศาสตราจารย์นายแพทย์สารเนตร์ ไวคกุล                                       กรรมการ
 8. ศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์                                        กรรมการ
 9. นายแพทย์คมกริบ ผู้กฤตยาคามี                                                 กรรมการ
 10. นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ                                                         กรรมการ
 11. พลตำรวจโทนายแพทย์อรรถพันธ์ พรมณฑารัตน์                               กรรมการ
 12. นายแพทย์สวัสดิ์  เถกิงเดช                                                       กรรมการ
 13. แพทย์หญิงรังสิมา แสงหิรัญวัฒนา                                               กรรมการและเลขานุการ
 14. นายเอกชาคริต บุญเพ็ญ                                                           ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะอนุกรรมการดำเนินโครงการสวัสดิการบ้านพักแพทย์ผู้สูงอายุของแพทยสมาคมฯ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. เสนอโครงการต่อคณะกรรมการบริหารแพทยสมาคมฯ
 2. ดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ

 

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

(ศาสตราจารย์นายแพทย์สารเนตร์ ไวคกุล)

นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์

Visitors: 1,443,490