โครงการ 2

   เมื่อวันที่ 28  เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมแพทยสมาคมฯ ชั้น 4 เวลา 10.00 น.คณะผู้บริหารโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 กับ บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด ร่วมพิธีลงนามในกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มฉบับที่ 2 สำหรับความครอบคลุม ผู้ช่วยพยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ และ นักรังสีเทคนิค จำนวนโดยประมาณ 100,000 คน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ช่วยพยาบาล นักเทคนิคการแพทย์และนักรังสีเทคนิค ซึ่งผู้เอาประกันภัย ไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกัน โดยมีความคุ้มครองจากการเสียชีวิตเนื่องจากการติดเชื้อไวรัสและการดำเนินโรค COVID-19 จากการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยตามที่ได้รับมอบหมาย โดยทายาทตามกฎหมายจะได้รับสินไหมรายละ 1,000,000 บาท กรมธรรม์ฉบับนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยร่วมมีการแถลงข่าว   ในการนี้ ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา , ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมฯ , นพ.ชัยวัฒน์ เตชะไพฑูรย์ ผอ.โครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 , คุณสมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และ คุณสละ อุบลฉาย นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย เข้าร่วมในพิธีรับมอบกรมธรรม์จาก ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์จะได้จัดเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานแพทยสมาคมฯ   อนึ่ง เบี้ยประกันภัยในครั้งนี้จัดหามาโดยแพทยสมาคมฯ เป็นผู้ดำเนินการ และ ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการกลุ่ม บริษัท บีทีเอส กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS ต้องกราบขอบพระคุณในกุศลจิตเป็นอย่างสูงในครั้งนี้ 

อ่านเนื้อหาข่าวได้ที่ ข่าวหุ้นไฟล์ Excel ของผู้ช่วยพยาบาล

ไฟล์ Excel ของนักเทคนิคการแพทย์

 

ไฟล์ Excel ของนักรังสีเทคนิค

ตัวอย่างข้อความรับรอง อาจทำเป็นบันทึกข้อความง่ายๆ หรือ คำสั่ง หรือ ประกาศ แต่ต้องลงนามโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้บังคับบัญชา หรือ หัวหน้าองค์กรนั้นเท่านั้น

และมีจำนวนที่ตรงกับรายชื่อในไฟล์ Excel

Visitors: 1,443,499