แพทย์ดีเด่น ปี 2559

แพทยสมาคมดีเด่น 2559:

ในทุก ๆ ปี แพทยสมาคมฯ จะทำการเฟ้นหาแพทย์ดีเด่นที่เป็นและทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติในหลายๆ ด้านทั้งด้าน การแพทย์สาธารณสุข ด้านบริหาร ตลอดจนด้านวิชาการ เพื่อเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจ รวมทั้งเชิดชูเกียรติและผลงานให้ประจักษ์ต่อสมาชิกแพทย์ ในปี 2558 นี้ คณะกรรมการได้ทำงานกันอย่างหนักเพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ในที่สุดผลการเลือกเฟ้นก็ได้ผลออกมาดังนี้

- ทุนสมเด็จพระวันรัตของแพทยสมาคมฯ ผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ได้แก่ 

   ผศ.พญ.มยุรี วศินานุกร จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

- ทุนแพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคมฯ ผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ จำนวน 3 ราย คือ

  1. นพ.สวรรค์ กาญจนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลทุ่งสง และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางขัน จ.นครศรีธรรมราช
      แพทยสมาคมฯดีเด่น ประเภทวิชาการ

  2. นพ.อัษฎาตียพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี จ.ชลบุรี แพทยสมาคมฯดีเด่น ประเภทบริหาร

  3. นพ.โสภณ วัณไวทยจิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร จ.สกลนคร แพทยสมาคมฯดีเด่น ประเภทบริการ

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมต่อบุคคลต้นแบบ ทั้ง 4 ท่าน 

‪#‎แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย‬ ‪#‎ทุนสมเด็จพระวันรัตของแพทยสมาคมฯ‬ ‪#‎ทุนแพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคมฯ‬

 

Visitors: 1,449,015