ข่าวฝากประชาสัมพันธ์เก่า

ประชาสัมพันธ์ทุนต่างประเทศ HENAN UNIVERSITY OF TCM 
 
มหาวิทยาลัย ก่อตั ้งขึ ้นในปี 1958 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหอหนาน ตั้งอยู่ในเจิ้งโจว เมืองหลวงของมณฑลเหอหนาน เป็นหนึ่งใน มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดก่อตั้ง สาขาการแพทย์แผนจีนในประเทศจีน และเป็นเพียงแห่งเดียวในเหอหนาน ที่ได้รับการับรองจาก The Academic Degrees Committee of the State Council และเป็นหนึ่งในห้าสถาบันการศึกษาแพทย์แผนจีนที่ได้รับการสนับสนุนจากThe State Administration of Traditional Chinese Medicine and provincial government 
 
ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ที่มณฑลเหอหนาน เป็ นเมืองที่มีขนาดใหญ่ประชากรเยอะมีความเจริญมาก และเป็ นหนึ่งในเมืองอุตสาหกรรมหลักในจีน มี โบราณสถานกว่า1,400 แห่ง และเป็ นที่ตั้งของวัดเส้าหลินอันเลื่องชื่อ ห่างจากปักกิ่งเพียงแค่ 3 ชั่วโมง สภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนกึ่ง อบอุ่น มี 4
ฤดูชัดเจน ร้อนและมีฝนตกในเวลาเดียวกัน อุณหภูมิเฉลี่ยต่อปี อยู่ที่ 12-16 เซลเซียส 
 
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ (ทุนรัฐบาลท้องถิ่น) 
             ระดับปริญญาโท จำนวน 2 ทุน 
             ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ทุน 
 
สาขาแพทย์แผนจีน (ฝังเข็ม, หมอแมะ และสมุนไพรจีน) ทุนเต็มจำนวนจะครอบคลุมค่าใช้จ่าย ดังนี้
            - ค่าเล่าเรียน Tuition fee
            - ค่าที่พักอาศัย Free for accommodation on campus
            - ค่าครองชีพ ประมาณ 1,800 หยวน Living allowance 
 
เอกสารประกอบการสมัคร
            - ผลการเรียน (Transcript)
            - วุฒิการศึกษา (Certificate)
            - Passport ที่มีอายุของการเดินทางที่จะใช้เหลือมากกว่า 6 เดือน
            - รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2ใบ
            - จดหมายแนะนำตัวจากอาจารย์ที่ปรึกษา (คุณวุฒิระดับศาสตราจารย์) 
 
Recommendation Letters
            - ข้อมูลอัตชีวประวัติของเรา Statement of educational biography
            - ใบประกาศนียบัตรอื่นๆ (ถ้ามี)

* เอกสารทุกฉบับต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น

 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
            - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ในสาขาแพทย์แผนจีน 
สาขาด้านกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น
              แพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ทันตแพทย์ พยาบาล กายภาพบำบัด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
            - ไม่กำหนดผลการเรียน 
            - ต้องมีผลคะแนน HSK ระดับ 5 ขึ้นไป 
 
** หากไม่มีผลคะแนน HSK ต้องเรียนภาษาจีนก่อน 1 ปี (โดยทางมหาวิทยาลัยจะจัดการเรียนการให้) แล้วสอบวัดระดับ HSK ให้ได้ระดับ 5 
    ผู้ประสานงานโครงการ Chinese Abroad Study Center (CASC) 
                   อนุสรา เจนสนาม เบอร์ติดต่อ 094-5635858, 
                   E-mail :casc8888@gmail.comประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา
 

สมาคมเบาหวานขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรม Practical Outpatient Iusulin Therapy 2015
แก่บุคลากรทางการแพทย์ ผ่านเว็บไซต์ ของแพทยสมาคมฯ 

 “Standard in Diabetes Care 2014” 

100%

ในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 07.00–15.30 น. ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 2 โรงแรมอิมพีเรียล
ควีนสปาร์คกรุงเทพฯ ด้วยสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี จะจัดประชุมวิชาการประจําปี 2557  

สําหรับบุคลากรทางการแพทย์ในหัวข้อ “Standard in Diabetes Care 2014” โดยมีเรื่องที่น่า 
สนใจเกี่ยวกับ ความรู้และความก้าวหน้าทางวิชาการ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน
ความรู้หรือความเชื่อในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน เบาหวานในหญิงมีครรภ์
การให้ยาเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด รวมถึงการป้องกันและดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ
จากโรคเบาหวาน....


Visitors: 1,438,531