การประชุมวิชาการประจำปี 2557 (ครั้งที่ 58)

การประชุมวิชาการประจำปี 2557 (ครั้งที่ 58) ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ณ โรงแรมทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันศุกร์ที่ 24 -วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557

 

ในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 58) นั้น  ศ.นพ.วชิระ คชการ ประธานวิชาการ ได้เตรียมเนื้อหาวิชาการ
ในการประชุมครั้งนี้ไว้อย่างน่าสนใจ
รวมทั้ง ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ จะนำสมาชิกไปศึกษาดูงานสาธารณสุขมูลฐาน
ในสถานที่มีอากาศ โอโซนและเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ  
จึงขอเชิญชวนสมาชิกลงตารางเวลาล่วงหน้าสำหรับการประชุมนี้ ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2557นี้
พบกันที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

Visitors: 1,446,143