Register

ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
   -  เอกสารการสมัครสมาชิก ทั้งหมด 4 หน้า 
   -  ค่าสมัครสมาชิก 2000 บาท ตลอดชีพ 
   -  บัญชีเลขที่ 041-1-20977-9 
      ชื่อบัญชี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์      
      ธนาคาร กรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรี ตัดใหม่ 

   -  รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป 

ส่งหลักฐานทั้งหมดมาที่   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 
อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร 02-314-4333,02-318-8170 โทรสาร 02-314-6305
 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,219,381