ข่าวสารประชาสัมพันธ์


เลือกตั้ง “คณะกรรมการสมาชิกสัมพันธ์” นำทีมโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ article

ว่องไวปานกามนิตหนุ่ม หลังจากรับเลือกตั้ง คณะกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ นำทีมโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและจัดประชุมทันทีหลังการเลือกตั้งเสร็จ เพื่อมุ่งประสาน เสริมสร้างศักยภาพและความสามัคคีในหมู่แพทย์  โดยมีข้อสรุปเบื้องต้นดังนี้ เน้นการปรับปรุงโครงสร้างของแพทยสมาคม ฯ ในด้านความสัมพันธ์และการทำงานประสานกับแพทยสภา ราชวิทยาลัยต่าง ๆ  ดำเนินการระดมสมองหาข้อสรุปเพื่อมุ่งฟื้นฟูสิทธิประโยชน์แก่เหล่าสมาชิกแพทย์ อาทิเช่น การประกันความเสี่ยงด้านการประกอบวิชาชีพ การลดหรือช่วยเหลือค่าอบรมดูงาน

ไทยเป็นเจ้าภาพประชุมนานาชาติแพทยสมาคมโลก

 

กรุงเทพฯ 11 ต.ค 2556.-ไทยเป็นเจ้าภาพประชุมนานาชาติแพทย์สมาคมโลก แลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาที่เกิดจากการเติบโตและสิ่งแวดล้อม รวมถึงโรคปัญหาแพทย์ที่เมืองใหญ่ทั่วโลกกำลังเผชิญ เพื่อร่วมกันรับมือสถานการณ์

พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 63 (World Medical Association General Assemble, Bangkok 2012) ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ซึ่งเป็นการประชุมแพทย์สมาคมโลกและผู้แทน โดยมีแพทย์จากนานาประเทศเข้าร่วมกว่า 300 คน ในที่ประชุมได้หารือแลกเปลี่ยนถึงสถานการณ์ของโรคที่ทั่วโลกในเมืองใหญ่กำลังเผชิญ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากเมืองใหญ่ของบราซิล ญี่ปุ่น ไทย ชิคาโก เป็นต้น ร่วมแลกประสบการณ์ ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าสังคมเมืองกำลังเผชิญกับภาวะความแออัดและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทั้งมลพิษ

อากาศจากปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น การแก่งแย่งในสังคมเห็นได้จากคนชนบทย้ายเข้าสู่เมืองทำให้อาจพบโรคในชนบทพบในเมืองเพิ่มขึ้นที่เกิดจากการติดต่อ เช่น อุจจาระร่วง ท้องเสีย  การหลั่งไหลของคนยังนำมาซึ่งปริมาณขยะเพิ่ม

 นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส นายกแพทยสมาคม กล่าวว่า สังคมเมืองมีการเปลี่ยนแปลงทั้งการเติบโตและแออัดที่ทั่วโลกกำลังเผชิญทำให้ต้องมีการแลกเปลี่ยนระหว่างกันของประเทศในเมืองใหญ่ของไทย คือ กทม. ที่แม้ปริมาณประชากรจะเติบโตไม่มากเท่าต่างชาติแต่สถานการณ์โรคก็พบไม่แตกต่าง เช่น ทางเดินอาหาร ภาวะความเครียด หากเมื่อดูจากสภาวะแวดล้อมก็จะต้องดูสภาพภูมิศาสตร์ ซึ่งไทยแตกต่าง คือ อยู่ในที่ลุ่ม นอกจากจะเจอปัญหาโรคแล้วก็เจอน้ำท่วมด้วย ต้องมีการแลกเปลี่ยนศึกษาร่วมกันเพื่อรับมือ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังจะพูดถึงปัญหาแพทย์ในเมืองใหญ่ เช่น การบริการ การฟ้องร้องแพทย์ สัดส่วนของแพทย์ต่อประชากร เป็นต้น.-สำนักข่าวไทย     

ขึ้น ต้องบริหารจัดการที่ดี รวมถึงสังคมเมืองที่เติบโตแบบแท่งจากคอนโดมิเนียม ตึก ที่อนาคตไทยเองจะไม่แตกต่างกับนานาชาติ ซึ่งต้องเตรียมแผนรับมือ 

 

 

 

 

Visitors: 1,446,144