หน้าหลัก

รายชื่อแพทย์ผู้สนใจโครงการ

 1. ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์
 2. พญ.เบญจมาศ พิศาลสารกิจ
 3. พญ.ศรีประยูร ประศาสน์วินิจฉัย
 4. นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์
 5. รศ.นพ.ศุภชัย รัตนมณีฉัตร
 6. พล.ต.ท.นพ.อรรถพันธ์ พรมณฑารัตน์
 7. ศ.นพ.สารเนตร์ ไวคกุล
 8. นอ.(พิเศษ)นพ.ไพศาล จันทรพิทักษ์
 9. ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตู้จินดา
 10. นพ.วิรัตน์ ชื่นอิ่ม
 11. นพ.รัชช สมบูรณสิน
 12. นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส
 13. รศ.นพ.ประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์
 14. พญ.สุวณี รักธรรม
 15. พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
 16. พญ.สุมาลี  จันทรัคคะ
 17. ศ.เกียรติคุณ พญ.อุรุษา  เทพพิสัย
 18. นพ.ยุทธ  โพธารามิก
 19. พญ.คุณ สวรรยา  เดชอุดม

 

 

การประชุมวิชาการแพทยสมาคมฯ ปี 2559 (ครั้งที่ 60)

ตารางการประชุมใหญ่ประจำปี 2559 (2560)

 

สามารถสมัครลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
สำหรับแพทย์สมาชิกอาวุโส อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป สามารถลงทะเบียนได้ฟรี (ยกเว้นค่าลงทะเบียน)

ติดต่อ โทรศัพท์ : 0 - 2314- 4333 ,0 - 2318-8170 โทรสาร : 0 - 2314-6305 

APAME 2016, Thailand

 

                      คณะกรรมการบริหารแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นว่าการเป็นสมาชิกของสมาคมนอกจากการได้รับวารสารจดหมายเหตุทางแพทย์ และสวัสดิการต่างๆแล้ว  การเป็นสมาชิกของแพทยสมาคมฯ ควรได้รับประโยชน์ทางวิชาการอื่นๆด้วย พร้อมทั้งควรมีโอกาสได้รับการยกย่องจากสมาคม จากการที่ได้ประกอบความดีงามนำชื่อเสียงและเกียรติภูมิมาสู่วงการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม จึงได้พิจารณาจัดหารางวัลและทุนต่างๆของแพทยสมาคมฯ มอบให้แก่สมาชิกนอกเหนือจากการประชุมวิชาการต่างๆ   สำหรับในปี 2559 ได้จัดสรรรางวัลและทุนต่างๆ ดังนี้ 

        1. รางวัลสมเด็จพระวันรัตของแพทยสมาคมฯ  เป็นรางวัลประจำปี สำหรับมอบให้แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ที่ทำให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติอันนำชื่อเสียงมาสู่วงการแพทย์ สมควรได้รับการยกย่องและเป็นการเพิ่มพูนเกียรติภูมิของแพทย์ การเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับรางวัลนี้ ให้เสนอโดยหัวหน้าหน่วยงานระดับกองขึ้นไป ที่แพทย์ผู้นั้นปฏิบัติงานอยู่ หรือสมาชิกไม่น้อยกว่า 20 ท่าน จะเสนอชื่อแพทย์ที่เห็นสมควรจะได้รับรางวัลนี้ก็ได้ ในการเสนอชื่อต้องส่งผลงานพร้อมประวัติของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ จำนวน 12 ชุด มาที่เลขาธิการแพทยสมาคมฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา  ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 การให้ได้มาซึ่งรายชื่อของผู้สมัครรับทุนนี้ คณะอนุกรรมการสามารถใช้วิธีการอื่นๆที่เหมาะสมได้ ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ได้รับรางวัล จะได้รับมอบ “โล่เกียรติยศ”   และเงิน จำนวน 50,000 บาท ในวันประชุมใหญ่ประจำปีของแพทยสมาคมฯ ในเดือนมกราคม 2560

        2. รางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคมฯ เพื่อเป็นกำลังใจแก่แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ  เป็นผู้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และมีผลงานดีเด่นสมควรแก่การยกย่อง ทางแพทยสมาคมฯ จึงได้จัดให้มีทุนนี้ขึ้น การเสนอชื่อผู้ที่ควรได้รับรางวัลนี้ ขอให้เสนอโดยหัวหน้าหน่วยงานระดับกองขึ้นไปหรือเทียบเท่าที่แพทย์ผู้นั้นปฏิบัติงานอยู่ หรือสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อแพทย์ที่เห็นสมควรจะได้รับรางวัลนี้ก็ได้ แต่ต้องมีผู้สนับสนุนไม่น้อยกว่า 20 คน  พร้อมทั้งการให้ได้มาซึ่งรายชื่อของผู้สมัครรับทุนนี้ คณะกรรมการสามารถใช้วิธีการอื่นๆที่เหมาะสมได้ การเสนอชื่อต้องส่งผลงานพร้อมประวัติของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ จำนวน 12 ชุด มาที่เลขาธิการแพทยสมาคมฯ ภายในวันที่ 30 กันยายน  2559  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “แพทย์ดีเด่น” จะได้รับมอบ “โล่เกียรติยศ” และเงิน จำนวน 50,000 บาท ในวันประชุมใหญ่ประจำปีของแพทยสมาคมฯ ในเดือนมกราคม 2560

 

        3. ทุนวิจัยของแพทยสมาคมฯ เพื่อส่งเสริมให้แพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในชนบท ที่ไม่ได้สังกัดมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนแพทย์ ได้ทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสาธารณสุขมูลฐาน หรืองานวิจัยเพื่อพัฒนาหาวิธีการให้บริการทางสาธารณสุขของชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แพทยสมาคมฯ จึงได้พิจารณาจัดตั้งกองทุนขึ้นเป็นจำนวน 2 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท

        ผู้มีสิทธิยื่นขอทุน ต้องเป็นแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาคที่ไม่ได้สังกัดมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนแพทย์และเป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกสามัญจากราชวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า  1 ปี สำหรับผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยอื่นๆ ยังคงสิทธิในการยื่นขอรับทุนนี้ การสมัครขอรับทุนให้ขอเอกสารใบสมัครขอทุนจากสำนักงานแพทยสมาคมฯ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี และส่งเอกสารใบสมัครพร้อมโครงการวิจัยรวม 12 ชุด ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 เพื่อพิจารณามอบทุนให้ในเดือน มกราคม 2560

        ผู้ได้รับทุนจะต้องยื่นเอกสารรายงานความก้าวหน้างานวิจัย 6 เดือนหลังเริ่มงานวิจัย (ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560) โดยระบุสัดส่วนของงานที่ก้าวหน้าไป รวมทั้งปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น โดยส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้าได้ที่ฝ่ายวิชาการและวิจัยของแพทยสมาคมฯ เมื่อโครงการวิจัยเสร็จสิ้น ผู้ได้รับทุนต้องเขียนบทความวิชาการเกี่ยวกับงานวิจัยที่ได้กระทำ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ ภายใน 3 เดือนหลังเสร็จสิ้นงาน

        4. ทุนมูลนิธิทาเคดา

4.1 ทุนเพื่อไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น  เป็นเวลา 3 เดือน สำหรับปี 2559 มูลนิธิทาเคดาจะมอบทุนแก่สมาชิกแพทยสมาคมฯ จำนวน 4 ทุน สำหรับแพทย์ที่ยังไม่เคยรับทุนนี้มาก่อน

ทุนนี้ประกอบด้วยค่าเครื่องบินไป-กลับ และค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกงานเดือนละ 230,000 เยน ถ้าพักอยู่ในโตเกียวเพิ่มให้เป็นเดือนละ 250,000 เยน ผู้ขอรับทุนจะต้องติดต่อสถานที่ฝึกงานเองให้ได้ก่อนที่จะขอรับทุน

4.2 ทุนเพื่อไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น  เป็นเวลา 6 เดือน สำหรับปี 2559 มูลนิธิทาเคดาจะมอบทุนแก่สมาชิกแพทยสมาคมฯ จำนวน 3 ทุน สำหรับแพทย์ที่ยังไม่เคยรับทุนนี้มาก่อน

4.3 ทุนฝึกอบรมการวิจัย Young Research Fellow Award

เพื่อให้แพทย์รุ่นใหม่ได้มีโอกาสไปศึกษาและวิจัยที่สถาบันในประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 1 - 2 ปี ส่วนเงินทุนที่จะได้และข้อกำหนดต่างๆคล้ายกับทุนมูลนิธิทาเคดาเดิม เพียงแต่กำหนดอายุของผู้สมัครจะต้องไม่เกิน 35 ปี

ผู้ที่ได้รับการพิจารณาได้รับทุนมูลนิธิทาเคดาต้องมีคุณสมบัติดังนี้

        1. ต้องเป็นสมาชิกของแพทยสมาคมฯ โดยสมบูรณ์ ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

        2. สำหรับทุน 3 เดือน และ 6 เดือน มีอายุไม่เกิน 55 ปี และทุน 1 – 2 ปี มีอายุไม่เกิน 35 ปี

        3. มีโอกาสน้อยที่จะได้รับทุนไปศึกษาดูงานต่างประเทศ                                                                                                                         

        4. ไม่จำเป็นต้องอยู่ต่างจังหวัด แต่ถ้าปฏิบัติงานอยู่ต่างจังหวัดจะได้รับการพิจารณาก่อน

        5. ไม่เป็นแพทย์ในสังกัดของกองทัพ (ข้อกำหนดจากทาเคดาประเทศญี่ปุ่น)

        6. การฝึกอบรมนั้นต้องมุ่งไปในด้านที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยรวม และทำให้เกิดการพัฒนาในองค์กร

        7. มีหนังสือรับรองพร้อมตอบรับเป็นหลักฐานจากสถาบันที่จะไปศึกษาดูงานใน ปี 2560

        8. ผู้รับทุนต้องนำผลความก้าวหน้าที่ได้รับจากการไปฝึกอบรมเขียนรายงานส่ง และมารายงานในการประชุมวิชาการประจำปีส่วนภูมิภาค
           ของแพทยสมาคมฯ

 

        เอกสารประกอบการสมัครทุน

 1. ใบสมัครตามแบบฟอร์มของแพทยสมาคมฯ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 4. ใบปริญญา(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
 5. หนังสืออนุมัติให้ลาราชการ
 6. จดหมายตอบรับจากสถานฝึกอบรม
 7. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป

การสมัครขอรับทุนมูลนิธิทาเคดาจะต้องส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน จำนวน 12 ชุด มาที่เลขาธิการแพทยสมาคมฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559

***(ผู้ได้รับทุนทาเคดา ประจำปี 2559 จะต้องเดินทางหลังจากเดือนเมษายน 2560 เป็นต้นไป)***

         5. กองทุนวิจัย “นพ.ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ”

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ กรรมการที่ปรึกษาของแพทยสมาคมฯ มีเจตจำนงที่จะสนับสนุนงานวิจัยของแพทยสมาคมฯ โดยมอบให้ปีละ 1 ล้านบาท และในปี 2556 นี้  ท่านอาจารย์ปราเสริฐได้มีจิตอันเป็นกุศลที่ต้องการพัฒนาวงการแพทย์ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอีก โดยได้แสดงเจตน์จำนงที่จะเพิ่มกองทุนวิจัยจากเดิม 1,000,000 บาท เป็นเงิน จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อให้แพทย์ไทยได้เพิ่มพูนความรู้และคิดค้นแนวทางการรักษาโรคสมัยใหม่หรือทำวิจัยเพื่อนำผลมาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนในชาติ และเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่รู้จักทั่วไปของนานาชาติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาการให้ทุนตามความเหมาะสมของโครงการ เป็นทุนละเท่าใดก็ได้แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดไว้

ข้อกำหนดของทุน

                    1. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยต้องชัดเจน เป็นไปได้ และเล็งเห็นถึงผล

                    2. ลักษณะของงานวิจัย ต้องเป็นการคิดค้นแนวทางการรักษาโรคใหม่ ๆ หรือคิดค้นหากระบวนการที่จะแก้ไขปัญหาสุขภาพของ
                        ประเทศและนำผลการวิจัย มาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ได้ และผลการวิจัยสามารถเป็นที่ยอมรับของนานาชาติได้ เพื่อเป็นการ
                        เผยแพร่ชื่อเสียงงานวิจัยของแพทย์ไทยให้เป็นที่รู้จักของนานาประเทศ และผลงานวิจัยนั้นต้องไม่เคยเผยแพร่หรือรับทุนจาก

                        องค์กรอื่น ๆ มาก่อน 

                    3. ระยะเวลาของโครงการวิจัย 1 ปี (ตามปีปฏิทิน) หรือเกินกว่านั้นแล้วแต่กรณี 

                    4. คุณสมบัติของผู้รับทุนวิจัย

                            4.1 ต้องมีสมาชิกภาพของแพทยสมาคมฯอย่างสมบูรณ์ มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

                            4.2 ไม่จำกัดเพศและอายุ

                            4.3 จะเป็นผู้วิจัยเดี่ยวหรือเป็นคณะบุคคลก็ได้

                    5. ผลการวิจัยเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของสมาคมฯและผู้วิจัย
                       (ต้องนำผลงานวิจัยไปรายงานในการประชุมวิชาการประจำปีของแพทยสมาคมฯ)

                    รายละเอียดของการสมัครขอทุน

                    1. ส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป

                             -     สำเนาทะเบียนบ้าน

                             -     ใบรับรองของหัวหน้าหน่วยงาน

                             -     วุฒิการศึกษาครั้งสุดท้าย

                             -     ประสบการณ์วิจัย (แนบรายละเอียด ถ้ามี)

                    2. โครงการวิจัย จำนวน 13 ชุด มีเนื้อหาครอบคลุม

                             -     วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

                             -     งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเอกสารอ้างอิง

                             -     ขั้นตอนการวิจัยและขอบเขตการวิจัย

                             -     ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน

                             -     อุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้ในการวิจัย

                             -     รายละเอียดของผู้ร่วมวิจัย

                             -     ผลที่คาดว่าจะได้จากการวิจัย

                             -     ในกรณีที่มีการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลอง ต้องผ่านการ พิจารณารับรองจากคณะกรรมการ จริยธรรมแล้ว

                             -     ต้องแจ้งรายละเอียดการรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นในโครงการวิจัยเดียวกันด้วย (ถ้ามี)

                      3. ใบสมัครและเอกสารต่างๆ ต้องส่งถึงคณะกรรมการฯ จำนวน 12 ชุด ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2559

 

 

 

                   สมาชิกที่สนใจสมัครรับทุน โปรดติดต่อขอใบสมัครได้ที่ นางสาวศุภธิดา เพ็งแจ้ง สำนักงานแพทยสมาคมฯ เลขที่ 2
                   ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร.02-318-8170, 02-314-4333
                   โทรสาร.02-314-6305 E-mail Address: math@loxinfo.co.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 

                                                                      หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 30 กันยายน 2559

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2559

 

ศาสตราจารย์นายแพทย์สารเนตร์ ไวคกุล

นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์

“เยี่ยมเยือนให้กำลังใจแพทย์ รพ.เจาะไอร้อง”
 
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ นำโดย ศ.นพ.สารเนตร์ ไวคกุล นายกฯ พร้อมนพ.สวัสดิ์ เถกิงเดช เลขาธิการฯ และ นพ.คมกริบ ผู้กฤตยาคามี ประธานฝ่ายทะเบียนฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนให้กำลังใจแพทย์ รพ.เจาะไอร้อง โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก พญ.บุญรัตน์ ประพันธ์วงศ์  ผู้อำนวยการ และ คณะทีมแพทย์จากรพ.เจาะไอร้อง แพทยสมาคมฯ ได้มอบปัจจัยจำนวนหนึ่งพร้อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุดให้กับโรงพยาบาลเจาะไอร้อง  ใน วันพุธที่ 30 มี.ค.59
ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 ศ.นพ.สารเนตร์ ไวคกุล นายกแพทยสมาคมฯพร้อมนพ.สวัสดิ์ เถกิงเดช เลขาธิการแพทยสมาคมฯ และ นพ.คมกริบ ผู้กฤตยาคามี ประธานฝ่ายทะเบียนแพทยสมาคมฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนให้กำลังใจแพทย์ รพ.เจาะไอร้อง โดยได้ไปพบกับ พญ.บุญรัตน์ ประพันธ์วงศ์  ท่านผู้อำนวยการ รพ.เจาะไอร้อง และ พญ. กชกร  จีระธัญญสกุล ,
พญ.อาลีมะห์ จินาแว และ พญ. ดวงกมล รัตตะพันธ์  โดยแพทยสมาคมฯได้มอบปัจจัยจำนวนหนึ่งพร้อมคอมพิวเตอร์ 2 ชุดให้กับโรงพยาบาลเจาะไอร้อง
 


ประชาสัมพันธ์ทุนต่างประเทศ HENAN UNIVERSITY OF TCM 
 
มหาวิทยาลัย ก่อตั ้งขึ ้นในปี 1958 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหอหนาน ตั้งอยู่ในเจิ้งโจว เมืองหลวงของมณฑลเหอหนาน เป็นหนึ่งใน มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดก่อตั้ง สาขาการแพทย์แผนจีนในประเทศจีน และเป็นเพียงแห่งเดียวในเหอหนาน ที่ได้รับการับรองจาก The Academic Degrees Committee of the State Council และเป็นหนึ่งในห้าสถาบันการศึกษาแพทย์แผนจีนที่ได้รับการสนับสนุนจากThe State Administration of Traditional Chinese Medicine and provincial government 
 
ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ที่มณฑลเหอหนาน เป็ นเมืองที่มีขนาดใหญ่ประชากรเยอะมีความเจริญมาก และเป็ นหนึ่งในเมืองอุตสาหกรรมหลักในจีน มี โบราณสถานกว่า1,400 แห่ง และเป็ นที่ตั้งของวัดเส้าหลินอันเลื่องชื่อ ห่างจากปักกิ่งเพียงแค่ 3 ชั่วโมง สภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนกึ่ง อบอุ่น มี 4
ฤดูชัดเจน ร้อนและมีฝนตกในเวลาเดียวกัน อุณหภูมิเฉลี่ยต่อปี อยู่ที่ 12-16 เซลเซียส 
 
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ (ทุนรัฐบาลท้องถิ่น) 
             ระดับปริญญาโท จำนวน 2 ทุน 
             ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ทุน 
 
สาขาแพทย์แผนจีน (ฝังเข็ม, หมอแมะ และสมุนไพรจีน) ทุนเต็มจำนวนจะครอบคลุมค่าใช้จ่าย ดังนี้
            - ค่าเล่าเรียน Tuition fee
            - ค่าที่พักอาศัย Free for accommodation on campus
            - ค่าครองชีพ ประมาณ 1,800 หยวน Living allowance 
 
เอกสารประกอบการสมัคร
            - ผลการเรียน (Transcript)
            - วุฒิการศึกษา (Certificate)
            - Passport ที่มีอายุของการเดินทางที่จะใช้เหลือมากกว่า 6 เดือน
            - รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2ใบ
            - จดหมายแนะนำตัวจากอาจารย์ที่ปรึกษา (คุณวุฒิระดับศาสตราจารย์) 
 
Recommendation Letters
            - ข้อมูลอัตชีวประวัติของเรา Statement of educational biography
            - ใบประกาศนียบัตรอื่นๆ (ถ้ามี)

* เอกสารทุกฉบับต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น

 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
            - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ในสาขาแพทย์แผนจีน 
สาขาด้านกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น
              แพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ทันตแพทย์ พยาบาล กายภาพบำบัด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
            - ไม่กำหนดผลการเรียน 
            - ต้องมีผลคะแนน HSK ระดับ 5 ขึ้นไป 
 
** หากไม่มีผลคะแนน HSK ต้องเรียนภาษาจีนก่อน 1 ปี (โดยทางมหาวิทยาลัยจะจัดการเรียนการให้) แล้วสอบวัดระดับ HSK ให้ได้ระดับ 5 
    ผู้ประสานงานโครงการ Chinese Abroad Study Center (CASC) 
                   อนุสรา เจนสนาม เบอร์ติดต่อ 094-5635858, 
                   E-mail :casc8888@gmail.comประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา
 
แพทยสภา แพทยสมาคมและ กสพท. ร่วมกันตั้งภาคีฯ 

            แพทยสภา แพทยสมาคมและ กสพท. ร่วมกันตั้งภาคีฯ และ เริ่มมีการเคลื่อนไหวลดการแสดงความเห็นสาธารณะกับกรณีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามหลักการบริบาลทางการแพทย์สูงสุดที่สมาชิกแพทย์สามารถปฏิบัติได้  เพื่อป้องไม่ให้เกิดการฟ้องร้องที่ไม่เหมาะสมในอนาคตข้างหน้าบนบริบทของความจำกัดของทรัพยากร บุคลากรทางการแพทย์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในกรณีที่ผ่านมาสามารถส่งข้อคิดเห็นและแนวทางการแก้ไขได้ที่ช่องทางด้านล่าง. 

#แพทยสภา
 #แพทยสมาคม 
#กสพท

 

ประกาศผลพิจารณารางวัล และทุนของแพทยสมาคม ปี 2558

                          ขณะนี้คณะกรรมการพิจารณาทุน ได้ดำเนินการคัดสรรผู้ได้รับทุนแพทยสมาคมฯ ในปี 2558 ดังต่อไปนี้

1)  รางวัลสมเด็จพระวันรัตของแพทยสมาคมฯ  ได้แก่ ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม จาก สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
     ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2)  รางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคมฯ 

        2.1 นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา                 ประเภทบริการ    

        2.2 นพ.เกษตร อมันตกุล               ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี        ประเภทบริหาร

        2.3 ศ.พญ.อรุณี เจตศรีสุภาพ          คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น                    ประเภทวิชาการ

3)  ทุนวิจัยนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ  จำนวน 7 ท่าน ได้แก่

        3.1  พญ.จตุพร เอี่ยมเจริญวิทย์        โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

        3.2  ดร.พญ.อังสนา ภู่เผือกรัตน์        คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

        3.3  ศ.กิตติคุณ นพ.เฉลิม วราวิทย์     คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม

        3.4  พญ.ปิยะรัตน์ ไพรัชเวทย์           โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

        3.5  ผศ.นพ.สุพัฒน์ ชำนาญชานันท์   ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

        3.6  นพ.มนต์ชัย เรืองชัยนิคม           ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

        3.7  นพ.ธเนศ จิรอดิศัย                   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

 4)  ทุนทาเคดา

        4.1 ทุนทาเคดา 3 เดือน

        4.1.1 พญ.นวลพรรณ แทนม้วน         โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัด

        4.1.2 นพ.เรวัฒน์ น้อยพิทักษ์           คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

        4.1.3 นพ.ต่อตระกูล ทองกัน            โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

        4.1.4 นพ.จตุรงค์ พรรัตนมณีวงศ์       ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

        4.2 ทุนทาเคดา 6 เดือน

        4.2.1 นพ.อาทิตย์ บุญญลาภา           โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี 

        4.2.2 นพ.ศุภวัฒน์ เลาหวิริยะกมล      คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

        4.2.3 พญ.พลอยเพลิน พิกุลสด         คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

        4.3 ทุนทาเคดา  1 – 2 ปี

        4.3.1 นพ.ตรีภพ แซ่โง้ว                   โรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

        ซึ่งจะมีการมอบรางวัลและทุนต่างๆของแพทยสมาคมฯ ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559  
        เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี

 

 

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์

ผู้อำนวยการสำนักงานแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

 ‪#‎โอกาสดีฟรีสำหรับ‬ Life long member สำหรับวารสารออนไลน์จพสท.แค่ 3 เดือนเท่านั้น..ด่วน

ทั้งเนื่องในวาระโอกาสวันมหิดล และวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วารสารจดหมายเหตุทางแพทย์ฯ

ได้ทำการเปิดระบบเว็บไซต์ให้สมาชิกทุกประเภทสามารถใช้บริการแบบ open access ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 
พ.ศ. 2558 โดยเป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อเป็นการขอบคุณสมาชิกและผู้ใช้บริการเว็บไซต์ http://www.jmatonline.com ทุกท่าน

 
โดยสมาชิกทุกท่านสามารถที่จะ Register และ Update ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเข้าฐานข้อมูล Open Access
ของ Jmat Online ได้ตลอดเวลา


 

                           Post Congress Tour ณ ประเทศจอร์เจียประเทศที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนเทือกเขาคอเคซัส

      กิจกรรม Post Congress Tour ณ ประเทศจอร์เจียประเทศที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนเทือกเขาคอเคซัส ซึ่งเป็นเทือกเขาที่มีความงาม
      ระดับโลก จอร์เจียเป็นที่รู้จักของชาวยุโรปมานานหลายปี มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า2,500ปี ภาษาจอร์เจียก็เป็นหนึ่งในภาษาเก่าแก่
      ที่สุดในโลกที่ยังมีการใช้อยู่ ชม เมืองหลวงทบิลิซี มีอายุกว่า 1,500ปี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่งดงามซึ่งถูกแบ่งโดยแม่น้ำมทควารี
      กำหนดการเดินทางวันที่ 28 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 2558 ขอให้ท่านสมาชิกรีบแจ้งความจำนงเนื่องจากรับจำนวนจำกัด

                        *สามารถ Download เอกสารเชิญชวนและโปรแกรมได้ ด้านล่าง

รางวัลเครือข่ายองค์กรสุขภาพดีเด่นนานาชาติ (Interprofessional Collaboration Practice Award) 

กว่าสิบปีที่หลายองค์กรร่วมกันปิดทองหลังพระ จนทำให้ต่างประเทศเห็นความสำคัญและความตั้งใจจริงของมดงานเล็กๆ ในประเทศไทยในการผลักดันต่อต้าน รณรงค์ด้านการสูบบุหรี่และภัยสืบเนื่องจากควันบุหรี่ทั้งด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ ตัวแทนแพทย์ไทย จากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามท่านได้รับเกียรติสูงสุดในการรับรางวัลระดับโลกครั้งนี้

1.ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์
2.ศาสตราจารย์ นพ.รณชัย คงสกนธ์
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลตรี นพ.กิฎาพล วัฒนกูล

สามตัวแทนจากแพทยสมาคมฯ ได้รับเกียรติอันสูงสุดระดับโลกนี้แทนหน่วยงานหลายๆหน่วยที่ผลึกกำลังทำงานร่วมกัน “เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่” คว้ารางวัลเครือข่ายองค์กรสุขภาพดีเด่นนานาชาติ ประจำปี 2558 ในงานประชุมสมัชชาอนามัยโลกประจำปีขององค์การอนามัยโลก ซึ่งรางวัลนี้จัดประกวดขึ้นเป็นปีแรก และไทยเป็นประเทศแรกที่ได้รับรางวัลนี้จากผลงานขององค์กรเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2558 ที่องค์การอนามัยโลก กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก ได้จัดพิธีมอบรางวัลเครือข่ายองค์กรสุขภาพดีเด่นนานาชาติ (Interprofessional Collaboration Practice Award) โดยการคัดเลือกขององค์กรสหสาขาบุคลากรสาธารณสุขโลก (World Health Profession Alliance : WHPA) ให้แก่ "เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่" ภายใต้การดูแลของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งนับเป็นเครือข่ายแรกของไทยและของโลกที่ได้รับรางวัลนี้

ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ผู้รับมอบรางวัลนี้ กล่าวว่า WHPA หรือองค์กรสหสาขาบุคลากรสาธารณสุขโลกได้จัดให้มีการประกวดรางวัลนี้ขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ เพื่อสนับสนุนผลงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรสาธารณสุข โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินรางวัลจากกรรมการของ 5 องค์กรหลัก และต้องเป็นผลงานที่เกิดจากการทำงานร่วมกันอย่างน้อย 3 วิชาชีพขึ้นไป เช่น แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด ฯลฯ หน่วยงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นสมาชิกขององค์กรหลักอันใดอันหนึ่งใน 5 องค์กรต่อไปนี้ คือ แพทยสมาคมโลก (WMA) สภาพยาบาลนานาชาติ (ICN) สมาพันธ์เภสัชนานาชาติ (FIP) สมาพันธ์นักกายภาพบำบัดโลก (WCPT) สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก (FDI)

สำหรับ "เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่" นั้น เป็นสมาชิกภายใต้แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ก็เป็นสมาชิกของแพทยสมาคมโลกด้วย การทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10 ปี มีสหสาขาบุคลากรสาธารณสุขมากถึง 21หน่วยงาน เป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของเครือข่ายฯและรางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับในวันนี้

ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี กล่าวต่อว่า การรวมตัวทำงานร่วมกันของเครือข่ายฯ เกิดจากความตั้งใจที่จะถวายงานตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาปี 2547 ทรงรับสั่งด้วยความห่วงใยต่อเยาวชนไทยที่ติดยาเสพติดและบุหรี่ และทั้งนี้คำขวัญขององค์การอนามัยโลกในวันงดสูบบุหรี่โลกในปี 2548 ก็เป็นอีกเหตุผลที่ทำให้เครือข่ายฯสร้างแนวร่วม โดยกำหนดบทบาทการทำงานที่ชัดเจน ประกอบด้วย ด้านการศึกษา โดยส่งเสริมความรู้ในเครือข่าย ทั้งพยาบาล แพทย์ เภสัชกร กายภาพบำบัด จนสามารถผลักดันหลักสูตร เรื่องภัยของบุหรี่ และอบรมทักษะการให้ความรู้กับบุคลากรวิชาชีพสุขภาพทุกสาขา รวมไปจนถึงประชาชนทั่วไป มีการให้บริการเลิกบุหรี่ตามโรงพยาบาลต่างๆ รวมทั้งคลินิกฟ้าใส รักษาคนติดบุหรี่ภายใต้เครือข่ายของเรา ขณะนี้มีคลินิกรวมทั้งสิ้น 321 คลินิกทั่วประเทศ มีการติดตามผลงานทุก 3 เดือน รวมทั้งการสนับสนุนการวิจัยในเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ จนปัจจุบันมีการนำเสนองานวิจัย ทั้งสิ้น 85 โครงการ 45 บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ และ 43 เรื่องที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับประเทศ และต่างประเทศ

“การได้รับรางวัลนี้ทำให้เห็นว่า ผลงานของเราที่มาจากหลายวิชาชีพที่ร่วมกันทำงานด้วยความเต็มใจและตั้งใจ เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพของประชาชน แม้จะถูกต่อต้านจากคนบางกลุ่ม และแม้จะยังไม่ได้รับการสนันสนุนจากรัฐบาลอย่างเต็มที่ แต่ในเวทีระดับโลกเราได้รับการยอมรับ และ WHOก็มองเห็นบทบาทที่สำคัญของเครือข่ายเราว่าคู่ควรแล้วกับรางวัลนี้ จึงขอให้พวกเราภูมิใจและขอเป็นกำลังใจให้ร่วมกันทำงานต่อไป เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับองค์กรอื่นๆและประเทศอื่นๆ ทั้งนี้การทำงานเรื่องพิษภัยของบุหรี่ต้องเป็นความร่วมมือของทุกฝ่าย ไม่ใช่แค่แพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรสาธารณสุขเท่านั้น หากแต่เป็นทุกภาคส่วนในสังคมไทย เราไม่ได้ทำเพื่อล่ารางวัล แต่เป้าหมายของเราเพื่อสุขภาพ เพื่ออนาคตของลูกหลานไทยและคนไทยต้องปลอดจากพิษภัยของบุหรี่ ระเบิดเวลาในซองเล็กๆ”

‪#‎แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย‬ ‪#‎MAT‬

THE 16th Mid-Term Meeting of Medical Associations of Asean (MASEAN)

THE 16th Mid-Term Meeting of Medical Associations of Asean (MASEAN) kicked-off on a high note with the first gathering held on 1-3 May 2015 at Badi Hotel, Brunei Damussarum, during a symposium uniting local and medical practitioners in providing the best for the patients.

During a welcoming dinner held on 2 May 2015 at the Polo Country Club in Jerudong, Singapore Medical Association President Dr. Wong Tien Hua highlighted that the association as a whole shares a number of common challenges, including the best use of limited manpower resources, harnessing new technology in teaching and managing competing and diverse interests such as clinical research.

“Despite these obstacles, however, we also share many common goals, such as how to ensure that minimum standards are maintained and that the quality of medical education remains high. Our ultimate aim in all that we do is that patient safety must always come first,” Dr Wong said. 

The dinner to welcome the delegates and organised by the Brunei Medical Association was attended by Minister of Health Pehin Orang Kaya Johan Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Adanan bin Begawan Pehin Siraja Khatib Dato Seri Setia Haji Mohd Yusof in his capacity as guest of honour.

In this meeting, a leader 3 doctors from Medical Association of Thailand, Professor Saranatra Waikakul (Vice President), 
Maj.Gen.Assistant Professor Dr.Kidaphol Wadhanakul and Dr.Sakda Arj-ong Vallipakorn (Chairs of Public Relation and Representative of Editorial of Journal Medical Association of Thailand) joined this meeting to forward the goal of next MASEAN meeting in Thailand 2016 at Pattaya and sharing country reports, Collaboration the MASEAN researches into MACEAN Journal Group.Forty personnel from medical associations across the Asean member states are currently in the Sultanate to take part in the two-day meeting scheduled to conclude today under the theme ‘Challenges in Training our Future Healthcare Workforce.’

The Brunei Medical Association under the presidency of Dr Pengiran Md Bahrin bin Pengiran Haji Alliudin is touted as a “relatively young member of MASEAN.”

Its main objective is to unite members of the medical profession in Brunei towards promoting their welfare. Other objectives include voicing the views of the profession in matters relating to the health and well being of the Brunei community and to enlighten the public on health issues in the country.

#Medical Association of Thailand #MAT #MASEAN


#ตรวจพบสายพันธุ์ H3N2 ระบาดเข้ามาในประเทศไทยหลังระบาดหนักที่ฮ่องกงโดยมีผู้เสียชีวิตราว 75 เปอร์เซ็นต์โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ

เผยยอดป่วยไข้หวัดใหญ่ปีนี้ในไทยยอดกว่า 1 หมื่นราย ตรวจพบสายพันธุ์ H3N2 ชนิดเดียวกับระบาดในฮ่องกง 50% 
ยันเชื้อไม่รุนแรง ไม่ดื้อยา ไม่ต้องกังวล เตรียมวัคซีนรองรับกลุ่มเสี่ยง เริ่มฉีด เม.ย. นี้ พร้อมยาโอเซลทามิเวียร์อีกกว่า 30 ล้านเม็ด

อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวภายหลังประชุมวอร์รูมเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A H3N2 ที่ระบาดในฮ่องกง ว่า จากการติดตามพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H3N2 ในฮ่องกง 383 ราย เสียชีวิต 283 ราย( 75 %) และพบการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 (ไข้หวัด 2009) ที่อินเดีย มีผู้ป่วยสะสม 16,235 ราย เสียชีวิต 926 ราย(6%)

ส่วนประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 23 ก.พ. 2558 มีรายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ 10,032 ราย เสียชีวิต 8 ราย (0.08%)แบ่งเป็น นครราชสีมา 7 ราย และ ลําพูน 1 ราย ส่วนใหญ่พบเสียชีวิตจากสายพันธุ์ 2009 สิ่งสําคัญคือต้องดูแลสุขภาพตัวเอง เน้นกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ จามควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อป้องกันการกระจายของโรค

ประชาชนส่วนใหญ่กังวลว่า ไข้หวัดใหญ่ฮ่องกงจะระบาดมาไทยและมีความรุนแรง ต้องอาศัยความร่วมมือทุกฝ่าย ก่อนเผยแพร่ข่าวสารใดๆ ขอให้มีการสอบถามอย่างรอบด้าน เพื่อป้องกันการแตกตื่นจนเกินเหตุ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานกับกระทรวงคมนาคม ขอความร่วมมือการเดินทางต่างๆ โดยเฉพาะสายการบินต่างๆ ว่าหากพบผู้ป่วยมีอาการไอจาม ขอความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัย โดยจะมีการใช้สโลแกนว่า

 

“ไอเมื่อไรใส่หน้ากากอนามัย”

การตรวจหาเชื้อไข้หวัดใหญ่เพื่อแยกสายพันธุ์ จะส่งเชื้อตรวจที่สํานักระบาดวิทยา คร. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสถาบันวิจัยทางทหารของสหรัฐอเมริกา ซึ่งในปี 2558 พบว่า สายพันธุ์ เอ H3N2 พบมากที่สุดร้อยละ 68 รองลงมาคือ สายพันธุ์บี ร้อยละ 24 และสายพันธุ์ ็H1N1 2009 ร้อยละ 4 ส่วนสายพันธุ์ H3N2 ที่ระบาดหนักในฮ่องกง เป็นสายพันธุ์ เอ สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งแตกต่างจากสายพันธุ์ H3N2 ที่ไทยเคยพบเมื่อปีที่ผ่านมา

 

ประเทศไทยพบสายพันธุ์ที่ระบาดในฮ่องกงหรือไม่ ? 

สายพันธุ์ H3N2 ที่ตรวจพบพบกว่าร้อยละ 68 พบเป็นสายพันธุ์เอ สวิตเซอร์แลนด์ที่พบในฮ่องกงเกือบร้อยละ 90

 

น่ากังวลมากหรือไม่ ?

ยังไม่ต้องแตกตื่นมากนัก เมื่อคิดจากยอดการป่วยรวม คิดง่ายๆ คือ มีผู้ป่วยอยู่กว่า 10,000 ราย พบเป็นสายพันธุ์เดียวกับฮ่องกงร้อยละ 50 ซึ่งยังไม่มาก ที่สําคัญข้อดีเชื้อนี้ในไทยยังไม่รุนแรง ไม่มีการกลายพันธุ์ และไม่พบการดื้อยา จึงไม่ต้องกังวล

 

ส่วนที่ฮ่องกงมีผู้เสียชีวิตมากเพราะอะไร ?

ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเสี่ยง ทั้งผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และไม่ฉีดวัคซีนป้องกัน ส่วนไทยเองก็ไม่ประมาท แม้จะพบผู้ป่วย แต่สามารถควบคุมโรคได้ รวมทั้งสธ.มีมาตรการในการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ โดย เม.ย. นี้ จะนําเข้าวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ กว่า 3.5 ล้านโดส เพื่อฉีดให้กลุ่มเสี่ยงต่างๆ ก่อน

 

วัคซีนปีนี้สายพันธุ์จะเปลี่ยนไป?

แน่นอนเพราะทุก ๆ ปี การระบาดในแต่ละปีสายพันธุ์จะหมุนเวียนกันไปในแต่ละประเทศ โดยวัคซีน 3 สายพันธุ์ที่จะเข้ามาปีนี้ ประกอบด้วย สายพันธุ์ A H1N1 ซึ่งเป็นสายพันธุ์เดิมในปี 2557 สายพันธุ์ B ปีนี้เป็นสายพันธุ์จากภูเก็ต และ สายพันธ์ุ A H3N2  สวิตเซอร์แลนด์ เพิ่มเข้ามา โดยจะฉีดวัคซีนเร็วขึ้นตั้งแต่ เม.ย. นี้ เป็นต้นไป และช่วงนี้ถือเป็นช่วงดีเพราะเด็กปิดภาคฤดูร้อนใหญ่นานถึง 3 เดือน ทำให้ควบคุมการระบาดได้ง่ายมากขึ้น แต่ต้องระวังในสถาบันที่เรียนพิเศษและมีคนหมู่มาก

โดยการฉีดจะเลื่อนจากเดิม โดยจะเริ่มรณรงค์ฉีดให้ช่วง พ.ค. นอกจากนี้ องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ยังเตรียมพร้อมยาโอเซลทามิเวียร์ ขณะนี้มีวัตถุดิบในการผลิตประมาณ 3,000 กิโลกรัม สามารถผลิตยาได้ถึง 30 ล้านเม็ด”

ขณะนี้ อภ. มียาโอเซลทามิเวียร์อยู่ในสต๊อกประมาณ 1 ล้านเม็ด พร้อมที่จะกระจายให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ และมีวัตถุดิบที่พร้อมตอกเม็ดเพื่อใช้ภายในประเทศ เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วง อภ. จะดูแลให้ เพราะยาโอเซลทามิเวียร์มีความจําเป็นต่อผู้ป่วยมาก หากได้รับยาล่าช้าจะเกิดความสูญเสียถึงแก่ชีวิต

‪#‎บริโภคข่าวแบบรู้ทันและเข้าใจ‬ ‪#‎แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย‬

 รางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคมฯ และ รางวัลสมเด็จพระวันรัตของแพทยสมาคมฯ ปี 2558 

                           ในทุก ๆ ปี แพทยสมาคมฯ จะทำการเฟ้นหาแพทย์ดีเด่นที่เป็นและทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติในหลายๆ ด้าน
    ทั้งด้าน การแพทย์สาธารณสุข ด้านบริหาร ตลอดจนด้านวิชาการ เพื่อเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจ รวมทั้งเชิดชูเกียรติและผลงาน
    ให้ประจักษ์ต่อสมาชิกแพทย์ ในปี 2558 นี้ คณะกรรมการได้ทำงานกันอย่างหนักเพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าว
    ในที่สุดผลการเลือกเฟ้นก็ได้ผลออกมาดังนี้

                1. ทุนสมเด็จพระวันรัตของแพทยสมาคมฯ ได้แก่ ผศ.พญ.มยุรี วศินานุกร จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

                2. ทุนแพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคมฯ ผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ จำนวน 3 ราย คือ

                                         นพ.สวรรค์ กาญจนะ :  แพทยสมาคมฯดีเด่น ประเภทวิชาการ
                      รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลทุ่งสง และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางขัน จ.นครศรีธรรมราช
   
                                         นพ.อัษฎาตียพันธ์ : แพทยสมาคมฯดีเด่น ประเภทบริหาร
                                                         รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี จ.ชลบุรี 

                                         นพ.โสภณ วัณไวทยจิตร: แพทยสมาคมฯดีเด่น ประเภทบริการ
                                                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร จ.สกลนคร 

    แพทยสมาคมฯ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมต่อบุคคลต้นแบบ ทั้ง 4 ท่าน

‪    #‎แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย‬ ‪#‎ทุนสมเด็จพระวันรัตของแพทยสมาคมฯ‬‪#‎ทุนแพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคมฯ‬

 

   • ยาปลอมดับชีวี ยาดีขจัดโรคา รายการหนี้แผ่นดิน สุขภาพดีกับพรีม่า "ยาปลอมดับชีวี ยาดีขจัดโรคา"ผู้ดำเนินรายการ : คุณวารินทร์ สัจเดววิทยากร : นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส อดีตนายกแพทยสมาคมแห่ง...

  • healthcare.jpg
   # สธ.เผยพบป่วยไข้เลือดออก 6 พันรายเร่งกำจัดยุ่งลาย และกิจกรรม 5 ป 1 ข. กระทรวงสาธารณสุข เผย รอบเกือบ 5 เดือนปีนี้ พบป่วยไข้เลือดอก 6,000 กว่าราย เสียชีวิต 4 ราย เร่งทุกพื้นที่กำจัด...
  • imagesIG6KWU4V.jpg
   กินียันไวรัสอีโบลาต้นตอโรคระบาดร้ายแรง สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโกนากรีประเทศกินี ว่ากระทรวงสาธารณสุขกำลังหาทาง ที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลา ที่กำลังระบาดอย่างรุนแ...
  • น้ำตานางเงือก!!....อันตรายใกล้ตัวลูกคุณ หลายคนคงคุ้นชื่อกับวัตถุดูดน้ำหรือ ตัวดูดน้ำที่มีการระวางโทษและให้หยุดจำหน่าย เมื่อเกิดเหตุการณ์อันตรายในเด็กในหลายปีก่อน จนตอนนี้ข่าวซา ๆ ล...
  • 130506041542-china-poultry-market-story-top.jpg
   พบการระบาดของไข้หวัดนก สายพันธ์ H5N6 ที่จีนรายแรกพบการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสู่คน สายพันธ์ุ H5N6 ในชายอายุ 49 ปีที่มนฑลเสฉวน เป็นครั้งแรกและเสียชีวิตไปจากภาวะปอดอักเสบรุนแรงหลังจาก...
  • Mat_9.jpg
   16th MASEAN Conference at Singapore : During 9-11 May 2014 at Regent Hotel, Singapore. Morning Session:A Country Report a lot of fruitful discussion and sharing. We can see and lea...

  • Mat_8.jpg
   MASEAN Forum 2014 "Pandemic Preparedness and Response Among MASEANDuring 9-11 May 2014 at Regent Hotel, Singapore.Morning Session:A Country Report a lot of fruitful discussion and ...
  • Takeda1.jpg
   ข่าวสารการดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างแพทยสมาคมในเวทีนานาชาติ
  • dr_somsri.jpg
   เลือกตั้ง “คณะกรรมการสมาชิกสัมพันธ์” นำทีมโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ว่องไวปานกามนิตหนุ่ม หลังจากรับเลือกตั้ง“คณะกรรมการสมาชิกสัมพันธ์”นำทีมโดย ศาสตราจาร...

  • lo1.jpg
   รางวัลสมเด็จพระวันรัตของแพทยสมาคมฯ และรางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคมฯประจำปี 2557 รางวัลนี้เริ่มให้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2514 เริ่มแรกเป็นเงินสด ผลจากทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี กับเ...
  • Program.png
   Trip with Medical Association
  • Bg_matkratin.jpg
   วันอาทิตย์ ที่ 15 พ.ย. 58 จะมี“กฐินพระราชทานแพทยสมาคมฯ” ซึ่ง นายกแพทยสมาคมฯได้ทำจดหมายแจ้งความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินไปยังกรมการศาสนา ซึ่งได้หนังสือตอบรับจากอธิบดีกรมการศาส...
  • healthcare.png
   จดหมายข่าวแพทยสมาคม แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

Update ข่าว การเฝ้าระวังชาวต่างประเทศที่สงสัยติดเชื้อ อีโบลา ในประเทศไทย
พบตัว ซีเซ่ ซามูเอล ชายต้องสงสัยติดอีโบลาแล้ว

 
ซีเซ่ ซามูเอล ชาวเซียร์ร่าลีโอน เตรียมเดินทางกลับประเทศ เจ้าหน้าที่ตรวจไม่พบเชื้อ อีโบลา
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 หลังจากที่มีกระแสข่าวว่า นายซีเซ่ ซามูเอล อายุ 31 ปี ชาวสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน     ซึ่งเป็นประเทศที่มีการระบาดของเชื้ออีโบลา ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย และได้หายตัวไปจากโรงแรมย่านสาทร อีกทั้งยังไม่ไปรายงานตัวทุกวันตามมาตรการการเฝ้าระวังโรคของกระทรวงสาธารณสุข จนทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ต้องเข้าแจ้งความกับตำรวจนั้น ล่าสุด เจ้าหน้าที่พบตัวนาย นายซีเซ่ ซามูเอลแล้ว

ทั้งนี้ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า นายซีเซ่ ซามูเอล ได้ปรากฏตัวที่สนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจวัดไข้ ก็ไม่พบว่านายซีเซ่ ซามูเอล จะมีไข้แต่ประการใด เจ้าหน้าที่จึงปรับ  นายซีเซ่ ซามูเอล ตามกฎหมายโรคติดต่อ ก่อนปล่อยตัวออกนอกประเทศ

ก่อนหน้านี้ นาย ซีเซ่ ซามูเอล ได้เดินทางจากประเทศเซียร์ราลีโอน มาที่ประเทศไทย   เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 และเข้าข่ายเฝ้าระวังในช่วงระยะเวลา 21 วัน โดยจากการตรวจสอบที่ด่านควบคุมโรค ไม่พบความผิดปกติในตัวนายซีเซ่ ซามูเอล เจ้าหน้าที่จึงนำตัวนายซีเซ่ไปส่งที่โรงแรม แต่ภายหลังพบว่า   นายซีเซ่ไม่ได้มารายงานตัวตามที่กำหนด จนทำให้เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องแจ้งความ แม้ว่านายซีเซ่ ซามูเอล จะไม่ได้มีเชื้อโรคติดอยู่ แต่เนื่องจากนายซีเซ่ ไม่ปฏิบัติตามกฎการเฝ้าระวังโรคติดต่อในไทย เจ้าหน้าที่จึงมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 
 
 "Update สถาณการณ์การติดเชื้อและการระบาดของเชื้ออีโบล่า"

 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ #MAT #Ebola #อีโบล่า#ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญอีโบล่า 
 
                การระบาดของโรคอีโบล่า ซึ่งมีแนวโน้มของการระบาดออกนอกเขตกักกัน และตกใจยิ่งขึ้นเมื่อสงสัยว่า หญิงไทยอายุ 48 ปี ที่กลับ
 มาจากไลบีเรียว่าติดเชื้ออีโบล่าเข้าให้ แต่ในที่สุดหลังจากรับรักษาตัวใน รพ. บำราษฏร์นราดูร ผลยืนยันชัดเจนว่าไม่มีการติดเชื้อ ถือว่าโล่งอก
 
กันไปเปลาะหนึ่ง
  
 
                  ข่าวร้อน ๆ พอกันญี่ปุ่นเสนอตัวพร้อม ที่จะผลิตยา “Favipiravir” ที่พัฒนาจากยารักษาไข้หวัดใหญ่เพื่อนำมาทดลองใช้รักษาไวรัส
 อีโบล่า หลังจากสหรัฐเปิดตัว ZMAP ได้ไม่นานและผลของการรักษาก็ยังไม่แน่นอน ตามด้วยรายงานการติดเชื้ออีโบล่ารายแรกของอังกฤษ และ  ข่าววิตกกังวลว่าอีโบลาเสี่ยงระบาดเอเชีย หลังพบผู้ป่วยต้องสงสัยที่เมียนมาร์-เวียดนาม โดยไม่เว้นแม้เจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลก ซึ่งได้
 ติดเชื้ออีโบลาเป็นรายแรก  หลังส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือใน 3 ประเทศ  
แม้ว่าการระบาดมีแนวโน้มที่น่าวิตกกังวัล แต่ยังมีความโชคดี ที่การ
 แพร่กระจายยังมีข้อจำกัดเฉพาะทีการสัมผัสกับสารน้ำคัดหลั่งจากสัตว์(ลิงและค้างคาวผลไม้) หรือคนที่มีการติดเชื้อ ทำให้การกระจายไปได้ไม่  รวดเร็วเท่าโรคหวัดใหญ่ซาร์ที่ผ่านมา  
 
                  ข่าวดีอีกประการคือเริ่มมีการใช้กฏหมายเข้ามากำกับ เช่นที่เซียร์ราลีโอนไฟเขียว ออกกฎหมายหากซ่อนผู้ป่วยติดเชื้ออีโบลามีโทษเท่ากับก่อคดี  อาญา ติดคุก 2 ปี ทั้งนี้ก็เพื่อเข้มงวดป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ โดยกฏหมายนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทาง WHO ได้เตือนว่าการซ่อนผู้ป่วยอีโบลา  รวมถึงการระบาดในแหล่งที่เจ้าหน้าที่แพทย์ไม่รู้หรือเข้าไม่ถึง      ทำให้องค์การอนามัยโลกไม่อาจหาคำตอบที่แท้จริงเกี่ยวกับพื้นที่ที่เชื้ออีโบลาระบาด ได้ 

                  ตามด้วยอีกหนึ่งข่าวดีที่ชาวอเมริกาสองคนรักษาหายจากการติดเชื้ออีโบล่าด้วยการรักษาด้วย ZMAP ซึ่งก็คือ น.พ.เคนท์ แบรนท์ลี และแนนซี่ ไรท์โบล สองมิชชันนารีชาวอเมริกันที่ทำงานช่วยเหลือผู้ป่วยในไลบีเรีย  
 
                  อนึ่งเชื้ออีโบลายังคงระบาดอย่างต่อเนื่องในกินี ไลบีเรีย เซียร์ราลีโอน และไนจีเรีย โดยยอดผู้ติดเชื้อล่าสุดอยู่ที่ 2,615 ราย ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตทะลุ 1,427 ราย แล้ว คิดเป็นร้อยละ 55  ในส่วนเจ้าหน้าที่ พบว่ามีแพทย์ติดเชื้ออีโบลา 225 ราย และในจำนวนนี้เสียชีวิตไปเกือบ 130 รายแล้ว คิดเป็นราวร้อยละ 52 
#แหล่งข่าวแพทยสมาคม แห่งประเทศไทย
#MAT #แพทยสมาคม
Series of Physician Family ที่ต้องติดตาม

นับเป็นหนึ่งนวตกรรมดีๆ ที่คณะตัวแทนประชุม AMA โดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแพทยสมาคมฯ และได้นำมาแชร์และถ่ายทอดกับสมาชิกและกรรมการ มีประโยชน์อย่างยิ่ง สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ www.physicianfamilymedia.org
 
น่าว่าสนใจมากๆ ค่ะ ติดตาม physician family series ฉบับ ebook ติดตามหลายๆมุมมองว่าแพทย์ดำรงชีวิตอย่างไร หลายๆหัวโขน หลายๆ ความรับผิดชอบ ทำไมจึง survive ทันยุคทันสมัยกับข่าวที่เกิดขึ้นในสถาณการปัจจุบันได้ ที่ http://www.bluetoad.com/publication/?i=211676
 
 
 
 
 

 

BreakingNew and Give&Share

ตาม ที่ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงราย เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.08 น.สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งว่าศูนย์กลางแผ่นดิน ไหวอยู่ที่ตำบลทรายขาวอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ความลึก 7 กม. แรงสั่นสะเทือนขนาด 6.3 ริกเตอร์ และได้เกิดเหตุ After shock ตามมาอีกเป็นระยะๆ ส่งผลให้จังหวัดเชียงรายได้รับความเสียหายทั้งอาคารบ้านเรือนของประชาชน สถานที่ราชการ สถานที่เอกชน ถนนและสะพาน โดยในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า สถานบริการสาธารณสุขทั้ง โรงพยาบาลศูนย์,โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้รับความเสียหาย และยังพบว่ามีบ้านพักส่วนตัวของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก โครงสร้างบ้านเสียหายทั้งหมดไม่สามารถอยู่อาศัยได้อีกต่อไป จำเป็นต้องสร้างใหม่ จำนวน 5 ราย และมีอีกกว่า 70 รายที่ต้องซ่อมแซม ปรับปรุงบ้านพักอาศัยให้อยู่ในสภาพเดิม รวมมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้นประมาณ 25 ล้านบาท

                ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายจึงใคร่ขอเชิญท่านและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ประสบภัยแผ่นดิน ไหวในครั้งนี้ ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงราย

                   ชื่อบัญชี “เงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว จ.เชียงราย”
บัญชีเลขที่ 504-0-80813-5
     เมื่อโอนเงินแล้วโปรดส่งโทรสารใบนำฝากไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เชียงราย หมายเลขโทรสาร 0-5391-0345 สอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5391-0305

 

 

 

#MASEAN Conferences 

16th MASEAN Conference at Singapore : During 9-11 May 2014 at Regent Hotel, Singapore.

Morning Session:

A lot of fruitful discussion and sharing. We can see and learnt from differences country about how medical association works and and their contribution to member, though a key of success. Morning Session 16th MASEAN MEETING :
Started with the "A Country Report" which report all of situations and works of Medical Association Thailand and important work such as Tobacco
against policy, and many useful work with fruitful discussion to each other. This session is very impressive speech by Prof.Ronnachai Kongsakon
and team. Many questions were answers by Prof. Pasert Sarnvivad our president, Vice Chair of MASEAN Prof.Waikakul and our team.


Afternoon Session:

"A Brief Report of Pandemic Preparedness and Responses" leading by Dr.Sakda A. Vallipakorn, Prof.Waikakul Vice Chair of MASEAN, Our Chiarman Prof.Prasert Sarnvivad and our MAT Team for thankful for their Beautiful Contributions.

#MASEAN Conference #MAT-thailand #MAT #Pandermic #Thailand

 

MASEAN Conference
 

 


 • images1ZIJ8MZB.jpg
  เข็มมุ่ง 7 ประการ -บริหารองค์กรโดยคุณธรรมเน้นความถูกต้อง-ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีธรรมในหมู่แพทย์ -สนับสนุนพันธกิจด้านวิชาการ การวิจัยและบริการทางการแพทย์ต่าง ๆ -ส่งเสริมฟื้นฟูสว...

 • เผยยอดป่วยไข้หวัดใหญ่ปีนี้ในไทยยอดกว่า 1 หมื่นราย
  ตรวจพบสายพันธุ์ H3N2 ชนิดเดียวกับระบาดในฮ่องกง 50%
  ยันเชื้อไม่รุนแรง ไม่ดื้อยา ไม่ต้องกังวล เตรียมวัคซีนรองรับกลุ่มเสี่ยง เริ่มฉีด เม.ย. นี้ พร้อมยาโอเซลทามิเวียร์อีกกว่า 30 ล้านเม็ด


  อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวภายหลังประชุมวอร์รูมเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A H3N2 ที่ระบาดในฮ่องกง ว่า จากการติดตามพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H3N2 ในฮ่องกง 383
  ราย เสียชีวิต 283 ราย( 75 %) และพบการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 (ไข้หวัด 2009) ที่อินเดีย มีผู้ป่วยสะสม 16,235 ราย เสียชีวิต 926 ราย(6%)

  ส่วนประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 23 ก.พ. 2558 มีรายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ 10,032 ราย เสียชีวิต 8 ราย (0.08%)แบ่งเป็น นครราชสีมา 7 ราย และ ลําพูน 1 ราย ส่วนใหญ่พบเสียชีวิตจากสายพันธุ์ 2009


  สิ่งสําคัญคือต้องดูแลสุขภาพตัวเอง เน้นกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ จามควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อป้องกันการกระจายของโรค

  ประชาชนส่วนใหญ่กังวลว่า ไข้หวัดใหญ่ฮ่องกงจะระบาดมาไทยและมีความรุนแรง ต้องอาศัยความร่วมมือทุกฝ่าย ก่อนเผยแพร่ข่าวสารใดๆ ขอให้มีการสอบถามอย่างรอบด้าน เพื่อป้องกันการแตกตื่นจนเกินเหตุ อย่างไรก็ตาม

  ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานกับกระทรวงคมนาคม ขอความร่วมมือการเดินทางต่างๆ โดยเฉพาะสายการบินต่างๆ ว่าหากพบผู้ป่วยมีอาการไอจาม ขอความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัย โดยจะมีการใช้สโลแกนว่า

  “ไอเมื่อไรใส่หน้ากากอนามัย”

  การตรวจหาเชื้อไข้หวัดใหญ่เพื่อแยกสายพันธุ์ จะส่งเชื้อตรวจที่สํานักระบาดวิทยา คร. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสถาบันวิจัยทางทหารของสหรัฐอเมริกา ซึ่งในปี 2558 พบว่า สายพันธุ์ เอ H3N2 พบมากที่สุดร้อยละ 68 รองลงมาคือ สายพันธุ์บี ร้อยละ 24 และสายพันธุ์ ็H1N1 2009 ร้อยละ 4

  ส่วนสายพันธุ์ H3N2 ที่ระบาดหนักในฮ่องกง เป็นสายพันธุ์ เอ สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งแตกต่างจากสายพันธุ์ H3N2 ที่ไทยเคยพบเมื่อปีที่ผ่านมา

  ประเทศไทยพบสายพันธุ์ที่ระบาดในฮ่องกงหรือไม่ ?
  สายพันธุ์ H3N2 ที่ตรวจพบพบกว่าร้อยละ 68 พบเป็นสายพันธุ์เอ สวิตเซอร์แลนด์ที่พบในฮ่องกงเกือบร้อยละ 90

  น่ากังวลมากหรือไม่ ?
  ยังไม่ต้องแตกตื่นมากนัก เมื่อคิดจากยอดการป่วยรวม คิดง่ายๆ คือ มีผู้ป่วยอยู่กว่า 10,000 ราย พบเป็นสายพันธุ์เดียวกับฮ่องกงร้อยละ 50 ซึ่งยังไม่มาก ที่สําคัญข้อดีเชื้อนี้ในไทยยังไม่รุนแรง ไม่มีการกลายพันธุ์ และไม่พบการดื้อยา จึงไม่ต้องกังวล


  ส่วนที่ฮ่องกงมีผู้เสียชีวิตมากเพราะอะไร ?
  ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเสี่ยง ทั้งผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
  และไม่ฉีดวัคซีนป้องกัน

  ส่วนไทยเองก็ไม่ประมาท แม้จะพบผู้ป่วย แต่สามารถควบคุมโรคได้ รวมทั้งสธ.มีมาตรการในการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ โดย เม.ย. นี้ จะนําเข้าวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ กว่า 3.5 ล้านโดส เพื่อฉีดให้กลุ่มเสี่ยงต่างๆ ก่อน

  วัคซีนปีนี้สายพันธุ์จะเปลี่ยนไป?
  แน่นอนเพราะทุก ๆ ปี การระบาดในแต่ละปีสายพันธุ์จะหมุนเวียนกันไปในแต่ละประเทศ โดยวัคซีน 3 สายพันธุ์ที่จะเข้ามาปีนี้ ประกอบด้วย สายพันธุ์ A H1N1 ซึ่งเป็นสายพันธุ์เดิมในปี 2557 สายพันธุ์ B ปีนี้เป็นสายพันธุ์จากภูเก็ต และ สายพันธ์ุ A H3N2
  สวิตเซอร์แลนด์ เพิ่มเข้ามา โดยจะฉีดวัคซีนเร็วขึ้นตั้งแต่ เม.ย. นี้ เป็นต้นไป และช่วงนี้ถือเป็นช่วงดีเพราะเด็กปิดภาคฤดูร้อนใหญ่นานถึง 3 เดือน ทำให้ควบคุมการระบาดได้ง่ายมากขึ้น แต่ต้องระวังในสถาบันที่เรียนพิเศษและมีคนหมู่มาก

  โดยการฉีดจะเลื่อนจากเดิม โดยจะเริ่มรณรงค์ฉีดให้ช่วง พ.ค. นอกจากนี้ องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ยังเตรียมพร้อมยาโอเซลทามิเวียร์ ขณะนี้มีวัตถุดิบในการผลิตประมาณ 3,000 กิโลกรัม สามารถผลิตยาได้ถึง 30 ล้านเม็ด”

  ขณะนี้ อภ. มียาโอเซลทามิเวียร์อยู่ในสต๊อกประมาณ 1 ล้านเม็ด พร้อมที่จะกระจายให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ และมีวัตถุดิบที่พร้อมตอกเม็ดเพื่อใช้ภายในประเทศ เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วง อภ. จะดูแลให้ เพราะยาโอเซลทามิเวียร์มีความจําเป็นต่อผู้ป่วยมาก หากได้รับยาล่าช้าจะเกิดความสูญเสียถึงแก่ชีวิต

  ‪#‎บริโภคข่าวแบบรู้ทันและเข้าใจ‬ ‪#‎แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย‬
Visitors: 694,226