MAT-Thai : Mobile Application

คณะกรรมการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ วาระ 2561-2562

โดยการบริหารของ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมฯ

มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในยุค Digital เพื่อนำไปสู่ Thailand 4.0

โครงการ IT for MAT Visibility
เป็นโครงการ ที่แพทยสมาคมฯ มุ่งเน้นการบริหารจัดการโดยเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นช่องทางในการสื่อสาร
กับสมาชิกแพทย์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์แก่ประชาชน โดยสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และมีระบบความปลอดภัยด้านสารสนเทศ ซึ่งจะสอดคล้องกับ
นโยบาย Thailand 4.0

และนั่นเป็นที่มาของการจัดทำ App.ที่ชื่อว่า

MAT-Thai สำหรับ Smart Phone

ซึ่งจะเป็นช่องทางสื่อสารสื่อสารที่เหมาะสมในยุคปัจจุบัน

​ในปัจจุบันท่านสามารถ Download App.นี้โดยใช้มือถือในระบบดังต่อไปนี้

A.ท่านที่ใช้มือถือระบบ Android สามารถ DL ที่ 


 

 

 

 

 

 

 
B.ท่านที่ใช้มือถือระบบ IOS เช่น iPhone iPad etc.   สามารถ DL ได้ที่ 

DOWNLOAD ในระบบIOS คลิกที่นี่

 

 

 

 

Visitors: 1,270,071