ประชุมวิชาการแพทยสมาคม


ศาสตราจารย์นายแพทย์วชิร  คชการ
ประธานฝ่ายวิชาการ แพทยสมาคม ฯ

 

                สำหรับการประชุมวิชาการแพทยสมาคมฯ ครั้งที่ 58 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2557  โดย เนื้อหาทางวิชาการได้จัดตอบสนองต่อปัญหาทางสาธารณสุขในพื้นที่ และสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกรวมถึงแพทย์ที่ปฏิบัติงานในภูมิภาคใกล้เคียงเป็นหลัก โดยได้เปิดโอกาสให้แพทย์ในพื้นที่ภาคใต้ร่วมเสนอมุมมองทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ หัวข้อการบรรยาย อาทิเช่น  การใช้ยาในผู้สูงอายุ โดย ศ.ดร.อำนวย ถิฐาพันธ์, Update on snake bite โดย ศ.นพ.วินัย วนานุกูล, ปัจจัยเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่น โดย ศ.นพ. วีระพล จันทร์ดียิ่ง, Approach to abnormal chest X-Ray โดย ศ.นพ. กรีฑา ธรรมคัมภีร์ และ วัณโรคดื้อยา โดย น.พ.เจริญ ชูโชติถาวร ส่วนประสบการณ์ที่นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ เราทำได้โดย น.พ.อนุชิต จางไววิทย์ จาก รพ.ปัตตานี และอยู่ที่ไหนก็ทำวิจัยได้โดย น.พ.สวรรค์ กาญจน จาก รพ.ทุ่งสง การอภิปรายกลุ่ม เรื่อง “Fast track: ทุกวินาที มีค่าเสมอ วิทยากรทุกท่านได้เตรียมพร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะพบกันที่นครศรีธรรมราช  

Visitors: 1,219,379