คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ประจำปี 2557 - 2558

    

 

       


  • อนุกรรมการของแพทยสมาคมฯ ประจำเขตต่างๆของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯประจำปี 2557 - 2558

  • ประกาศแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับที่ 19/2559เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการสวัสดิการบ้านพักแพทย์ผู้สูงอายุของแพทยสมาคมฯ จากการประชุมคณะกรรมการบริห...
Visitors: 1,223,651