เป้าหมายสมาคม

            


       

  • 29Sep2011-Limages-Logo_mat-l.jpg
    เข็มมุ่ง 7 ประการ -บริหารองค์กรโดยคุณธรรมเน้นความถูกต้อง -ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีธรรมในหมู่แพทย์ -สนับสนุนพันธกิจด้านวิชาการ การวิจัยและบริการทางการแพทย์ต่าง ๆ -ส่งเสริมฟื้นฟ...

  • images.jpg
Visitors: 1,223,651