พันธกิจ

เข็มมุ่ง 7 ประการ

-บริหารองค์กรโดยคุณธรรมเน้นความถูกต้อง

-ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีธรรมในหมู่แพทย์

-สนับสนุนพันธกิจด้านวิชาการ การวิจัยและบริการทางการแพทย์ต่าง ๆ

-ส่งเสริมฟื้นฟูสวัสดิภาพของสมาชิก

-ประสานร่วมมือกับองค์กรด้านการแพทย์ต่าง ๆ ให้อยู่ในมาตรฐานที่สากลรับรอง

-เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแพทย์และสาธารณสุขให้กับประชาชน

 เพื่อให้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องโดยครอบคลุมทั้งด้านการป้องกันและรักษาโรค

-ให้ความร่วมมือกับองค์กรแพทย์ในต่างประเทศเพื่อดำรงมาตรฐานการดูแลสุขภาพอนามัยระดับนานาชาติ
 

 

       

Visitors: 1,219,381