พันธกิจแพทยสมาคม

              1.บริหารองค์กรโดยคุณธรรมเน้นความถูกต้อง

              2.ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีธรรมในหมู่แพทย์

              3.สนับสนุนพันธกิจด้านวิชาการ การวิจัยและบริการทางการแพทย์ต่าง ๆ

              4.ส่งเสริมฟื้นฟูสวัสดิภาพของสมาชิก

              5.ประสานร่วมมือกับองค์กรด้านการแพทย์ต่าง ๆ ให้อยู่ในมาตรฐานที่สากลรับรอง

              6.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแพทย์และสาธารณสุขให้กับประชาชน เพื่อให้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องโดยครอบคลุม
                 ทั้งด้านการป้องกันและรักษาโรค
              7.ให้ความร่วมมือกับองค์กรแพทย์ในต่างประเทศเพื่อดำรงมาตรฐานการดูแลสุขภาพอนามัยระดับนานาชาติ


  • 29Sep2011-Limages-Logo_mat-l.jpg
    เข็มมุ่ง 7 ประการ -บริหารองค์กรโดยคุณธรรมเน้นความถูกต้อง -ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีธรรมในหมู่แพทย์ -สนับสนุนพันธกิจด้านวิชาการ การวิจัยและบริการทางการแพทย์ต่าง ๆ -ส่งเสริมฟื้นฟ...

  • images.jpg

  • pro_resize.jpg
Visitors: 1,219,380